Vegen frå ny E39 går over Lyseklostervegen og 300 meter inn mot Helleskaret. Neste stykke, Åsen - Helleskaret, ser no ut til å bli finansiert lokalt. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Vegen frå ny E39 går over Lyseklostervegen og 300 meter inn mot Helleskaret. Neste stykke, Åsen - Helleskaret, ser no ut til å bli finansiert lokalt. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Kan Åsen-Helleskaret løysast på ein annan måte?

Ein av dei større, komande utbyggarane i Åsen er positiv til initiativet frå kommunen, men meiner andre modellar bør vurderast.

Kjetil Vasby Bruarøy
11. mai 2016 - 13:39

I går fortalte Søviknes at framlegg til vedtak er klart til kommunestyret 18. mai, Os kommune vil forskottera 2/3 av 51,2 millionar kroner, altså 34,1 millionar kroner, og søkja fylkeskommunen om resten så ny fylkesveg, Åsen-Helleskaret, kan byggast i perioden 2017-2019.

Les òg: Vil legga ut for Åsen-Helleskaret

Grunneigarar og utbyggarar i området skal betala Os kommune 40.000 kroner per bueining etterkvart som dei får rammeløyve på nye prosjekt. Det er ifølgje Søviknes uvisst kor mange bustadar det kan koma i området, og kor tid, men førebels analyse viser at 1000 til 2000 er realistisk.

Med 1000 til 2000 hus vil Os kommune få tilbake frå 40 til 80 millionar kroner etter å ha lagt ut 34,1 millionar.

– Bør setja eit tak

BOB Eiendomsutvikling AS er saman med Backer Bolig AS blant dei med større tomter i området.

– Storleiken på områda våre er slik at det er naturleg å tenkja 500 + 350 bueiningar, fortel Kenneth Mikkelsen i BOB Eiendomsutvikling AS.

Det betyr 34 millionar kroner til Os kommune frå desse to utbyggarane åleine, ifølgje prisen framlegget (850 x 40.000).

Det er fem andre aktørar i området, seks om vi tar med dei 170 måla som er under regulering langs Lyseklostervegen, endå tettare på  Åsen-Helleskaret enn BOB sitt prosjekt (men som førebels ikkje er invitert med i spleiselaget).

– Vi er ofte med og bidrar til veg ved ulike prosjekt. Det som er normalt er at det anten blir sett eit tak eller at det blir utført i form av ei refusjonsordning etter plan- og bygningsloven, der den som legg ut får tilbake.

– Målet bør vera sjølvkost, at vegen blir betalt, og at det er god samanheng mellom det som blir selt og det som blir kjøpt.

Nokre av aktørane skal og, etter det Midtsiden kjenner til, vera i diskusjon om å finansiera heile vegen sjølv, utan forskottering frå kommunen.

Har ikkje bruk for vegen - men vil bidra

Det er varsla oppstart av områderegulering felles for dei to, BOB og Backer. BOB har i utgangspunktet tenkt direkte avkøyrsle frå eksisterande Lyseklostervegen fv 161.

– Slik tomta vår ligg i topografien er det mest naturleg. Skal vi køyra via Åsen-Helleskaret må vi 850 meter på ny fylkesveg og 1200 meter tilbake, ein omveg på 2 kilometer.

– Men vi ønskjer uansett å bidra til ny veg, same kva løysing vi får med tilkomst. Vegen er viktig for lokalsamfunnet, både dei som bur i krinsen frå før, for nye innbyggarar og for reise til og frå arbeidsplassar som kjem.

– Ein dynamisk kommune

Mikkelsen seier han har inntrykk av at Os kommune er ein kommune med god dynamikk.

– Det er noko vi allereie set pris på.

– Akkurat i denne saka går det litt fort, vi fekk tilbodet måndag for ei veke sidan, torsdag var det Kristi himmelfartsdag og i går kom framlegget til vedtak.

– Men sjølv om BOB er av ein viss storleik har vi òg kjappe beslutningslinjer, så vi ser fram til vidare samtalar og forhandlingar med rådmannen.

Sånn er det formulert i framlegget til vedtak:
Os kommune inngår privatrettsleg avtale med alle aktuelle heimelshavarar i området Åsen-Helleskaret basert på følgjande prinsipp;
a) grunneigar/utbyggar forpliktar seg til å yta eit bidrag på kr 40.000 pr bueining til finansiering av fylkesvegarmen.
b) bidraget på kr 40.000 pr bueining vert årleg justert med 3 mnd NIBR + 1,0%, og kjem til utbetaling til Os kommune ved godkjent rammeløyve for bustadprosjekta.
c) avtalane vert tinglyst som hefte på grunneigedommane.
Rådmannen får fullmakt å forhandla fram endeleg avtale med heimelshavarane i tråd med desse prinsippa.