Det nye krysset får ei øy i midten for å styra trafikken på ein betre måte (ill: Os kommune/ABO)

Kiwi kostar nytt kryss

Når Kiwi utvidar på Moberg tek dei samstundes kostnaden med å laga nytt kryss mellom Kuvågvegen, Kuhnlevegen og Storhaugen.

Av: Andris Hamre

Tysdag skal kommunestyret godkjenna utvidinga av Kiwi Moberg når saka kjem opp til 2. gongshandsaming. I saksutgreiinga kjem det fram at utbyggar tek på seg kostnadane med å utbetra det trafikkfarlege krysset mellom Kuvågvegen, Kuhnlevegen og Storhaugen, kor også innkøyringa til butikken er kobla på.

Statens Vegvesen peika på, då saken låg ute til offentleg ettersyn, at løysinga på krysset ikkje var godt nok, både når det gjald trafikktryggleiken i sjølve krysset, men òg at ein kunne få ei tilbakeblokkering mot fylkesvegen.

Imøtekommande nabo

– Administrasjonen har hatt fleire møte med tiltakshavar og plankonsulent for å innarbeide eit tilstrekkeleg omsyn til trafikksituasjonen i vegkrysset Kuhnlevegen- Kuvågvegen. Dette krysset er ikkje utforma slik lokal og regional vegmynde ønskjer, og er betegna som «trafikkfarleg» av myndigheitene.

– Tiltakshavar har tilbudt seg å ta kostnadane ved å utbetre dette krysset. Utbetringa vil krevje at areal frå naboeigedomen i sør, Hamre Eiendom AS, vert overdrege til offentleg bruk. Hamre Eiendom AS har vert særs imøtekomande, og naudsynt del av eigedomen er overdrege til Os kommune. Arealet er no regulert inn som offentleg veg og anna vegføremål (fortau m.v.) i planen, skriv Arne-Richard Stadaas, arealplanleggar i Os kommune i saksutgreiinga.

Ville ha fotgjengarfelt

Då saka blei handsama i plan- og bygningsutvalet 18. juni la utvalet inn eit krav om at «Det skal leggjast inn fotgjengerovergang over ny midtrabatt i Kuhnlevegen».

–  Denne ekstrakostnaden har òg tiltakshavar sagt seg villig til å dekke. Os kommune vil inngå avtale med tiltakshavar om refusjon av merverdiavgift knytt til dei omfattande kostnadane ved opparbeidinga av det nye krysset og fortau på Moberg.

Eit særleg tilfelle

Stadaas peikar vidare i saksutgreiinga på at den tilrådde kryssløysinga er i grenseland av kva ein kan kreva av ein utbygger. Han tilrår difor at kommunen inngår ei avtale med tiltakshavar om momsrefusjon i samband med utbygginga.

– Os kommune har tradisjonelt hatt ei restriktiv haldning når det gjeld avtalar med utbyggjarar om momsrefusjon i samband med arbeid/tiltak på offentlig vei/anlegg. I særlege tilfelle kan slike avtalar likevel vere eit godt verkemiddel for å få løyst kommunale samfunnsoppgåver på ein god måte.

– Anbefalt kryssløysing er omfattande og kostbar og i grenseland for kva som er rimeleg å påleggje utbyggjar i høve til omsøkt tiltak. Utbyggjar har likevel sagt seg villig til å ta heile kostnaden, mot ein avtale med Os kommune om momsrefusjon. Ein slik avtale vil betre trafikksituasjonen for dei mange som er brukarar av krysset og særleg mjuke trafikantar, skriv Stadaas.

Kiwi skal utvida butikken på Moberg med 175 kvadratmeter og i tillegg opparbeide ein ny og større parkeringsplass.

Fleire saker