Laila Reiertsen (midten) og Marie L. Bruarøy la press på administrasjonen i formannskapet tysdag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Kjempa for framskynda utviding på Lurane

Ti nye sengeplassar skal opna i januar 2019. I mellomtida er det venteliste og kjøp av sjukeheimsplass i Samnanger.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I møte i Os formannskap tysdag, i samband med diskusjon kring første tertialrapport, ba varaordførar Laila Reiertsen (Frp) om ordet.

Tertialrapporten får ros frå det breie lag av politikarar, og rådmannen seier han ikkje kan hugsa å ha sett ein så god tertialrapport. Men det som uroa Reiertsen er kjøp av sjukeheimsplassar i Samnanger berre 7-8 månadar etter at det store, nye tilbygget på Luranetunet blei tatt i bruk.

– Eg er litt lei meg for at vi allereie ser ut som om vi har hamna bakpå. Vi veit at vi skal opna ti nye plassar i januar, men er det ikkje mogleg å vera så fleksibel at vi kunne unngått å kjøpa to plassar i nabokommunen, og er det mogleg å framskynda prosessen med opning av dei ti nye plassane? spurde Reiertsen.

Kommunalsjef Line Rye fortalde at kjøp av desse to i Samnanger handlar om ferieavvikling og bemanning.

– Trykket på dei avdelingane vi har, og ferieavvikling i sommar, gjer at vi etter ei totalvurdering meiner det er naudsynt å kjøpa desse plasane i sommar. Det kjøpet er nok vanskeleg å gjera om på, men vi er positive til å koma med forslag til meir fleksible løysingar til hausten.

Mesteparten av diskusjonen vidare handla om mogleg framskynding av opning av dei ti neste plassane.

Tidleg ankomst av eldrebølga

Os kommune har ikkje tatt i bruk heile tilbygget på Luranetunet, berre 75 av 95 plassar blei opna frå start måndag 13. november.

51 av 75 var flytting frå gamle Os sjukeheim, som no er utan sengeplassar. Dermed var auka på 24 nye plassar. Og ein tropehage.

Planen er å opna 10 nye plassar i januar 2019. Os kommune har 20 på venteliste og kjøper 2 plassar i Samanger i sommar.

– Om vi skal skal vurdera å opna desse ti plassane tidlegare så trur eg vi må få ei bestilling på det frå formannskapet, sa rådmann Christian F. Fotland.

– Då kan vi køyra ei undersøking på kva konsekvensane blir om vi opnar fleire plassar på Lurane før. Eldrebølga har kome til Os. Den vi trudde skulle koma i 2025. 6 % av innbyggarane våre er over 80 år, og det kjem fleire, blant anna frå andre kommunar.

Som planlagt

Rådmannen la til at, om det kom ei slik bestilling, så ville det likevel ta tid, både å ta avgjerda og å auka bemanninga så plassane kan opna.

– Vi følgjer den opptrappingsplanen som er politisk vedtatt, å ikkje opna fullt opp frå dag éin, både for å få i gang dei nye avdelingane og for å sørgja for at det er dei rette vi får inn. Vi føler òg at vi leverer den politisk styringsinformasjonen så tidleg som vi kan, sa Line Rye.

– Vi har allereie framskynda denne prosessen, og prosessen er i gang. Vi er ikkje avventande, vi er veldig på. Eg forstår at dette er vanskeleg å kommunisera ut til innbyggarane, men det tar tid å opna nye plassar, både med nytt utstyr, rutinar og rekruttering, la ho til.

Då kasta ordførar Marie Lunde Bruarøy seg på:

– Seier administrasjonen at det er umogleg å bruka nokre av dei uopna plassane før alle ti er klare?

Reiertsen sin partikollega Eirik André Hesthamar tok administrasjonen i forsvar.

– Eg er skeptisk til at vi over bordet her skal avgjera framskynda innflytting, då treng vi i så fall ei grundig utgreiing. Eg har tillit til at administrasjonen gjer gode vurderingar.

Tone Hepsøe (Ap) reagerer på at Os kommune, som går med 52 millionar kroner i overskot, må kjøpa plass i nabokommunen, mens dei sjølv har ledig rom.

Stemte for Reiertsen sitt forslag

Reiertsen kom med følgjande forslag til tilleggspunkt til behandling av tertialrapporten:

«Ber administrasjonen utgreie sak om opning av fleire institusjonsplassar på Luranetunet. Samt moglegheit for å ta i bruk ekstra plassar utover august 2018 etter behov.»

Forslaget blei samrøystes vedtatt.

Eit passande press på administrasjonen?

Midtsiden har snakka med Reiertsen etter møtet.

– Politikarane har sjølv har vedtatt denne opptrappinga av plassar og prosessen med å førebu opning i januar er allereie er i gang. Handlar denne forslaget ditt om at det for dykk politikarar er vanskeleg å forklara dette for «mannen i gata»?

– Det er vanskeleg å forklara at vi nett har opna eit stort tilbygg, men må til nabokommunen for å få hjelp, og vi har 20 på venteliste. Men eg trur at med den kompetansen vi har på Luranetunet, og med så mange rom som står ubrukt, så bør det vera mogleg å ta nokre av desse i bruk. Eg trur òg at administrasjonen er glad for at dei no får ei skikkeleg utgreiing om korleis dei raskast mogleg kan opna fleire plassar.

– Har du snakka med einingsleiar på Luranetunet, eller andre i leiinga, som har gjeve deg signal i den retninga?

– Nei, det har eg ikkje.

– No skal ikkje vi som politikarar detaljstyra administrasjonen, men eg trur at om dette med kjøp av plassar i Samanger hadde kome opp politisk, så hadde det blitt endra på. Eg meiner òg at i akkurat denne saka burde dei gått fleire rundar i heimbygda, eller fremja det som sak, før dei gjekk ut og kjøpte plassar eksternt.

– Det handlar både om brukar og om pårørande. Det er eit stykke å reisa til Samnanger på besøk, og ein del styr å koma seg inn der om du ikkje har bil.

– Tropehagen har vore mykje omtalt i media, og det har vore jamt med besøk av rikspolitikarar frå Oslo for å sjå tilbygget og høyra om organiseringa av eldreomsorgen i Os. Bør vi vera overraska over at eldrebølga kjem tidleg, også i form av tilflyttarar, etter all denne marknadsføringa av Os?

– Nei, heilt klart ikkje. Og eg synest vi skal vera stolte over at mange eldre vil til Os, sjølv om det kostar kommunen pengar.

– Eg trur òg at all den positive omtalen bør vera med på å gjera Luranetunet til ein attraktiv arbeidsplass. Sjølv om vi nyleg hadde litt få søkjarar på nokre sjukepleiarstillingar, bør ikkje rekruttering og bemanning vera noko problem, seier Reiertsen.

Fleire saker