Lokal | 27. feb. 2017

– Kor raskt kan den realiserast?

PBU godkjende detaljreguleringa for elvepromenaden langs Oselvo. – Kva er framdrifts- og tidsperspektivet, undra Harald Døsen (Ap).

– Kor raskt kan den realiserast?
PBU, saman med grunneigarar og administrasjon på synfaring langs elvepromenaden i forrige veke (foto: Andris Hamre)
Andris Hamremandag 27. feb. 2017 12:53

Bildeserie:

Illustrasjon av planområdet (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Illustrasjon av planområdet (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Illustrasjon av planen (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Illustrasjon av planen (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Døme på ulike løysingar (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Døme på ulike løysingar (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Illustrasjon av planen (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Illustrasjon av planen (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
1 av 4
Illustrasjon av planområdet (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Illustrasjon av planen (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Døme på ulike løysingar (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)
Illustrasjon av planen (ill: Os kommune/3RW Arkitekter AS)

I forrige veke slutthandsama Plan- og bygningsutvalet (PBU) detaljreguleringa for elvepromenaden langs Oselvo. Etter ei befaring langs elva gjekk eit samrøystes PBU inn for å tilrå kommunestyret å godkjenna planen med eit ekstra kulepunkt om at ei eventuell gangbru over elva ikkje må vera til hinder for ferdsel for småbåtar, tildømes skjergardsjeepar, opp elva, og at det må vera mogleg å legga til med båt langs heile promenaden.

– Eg vil skryta av sakshandsamar Henning Wenaas Ribe og administrasjonen. Det har vore ein lang veg, med mange klare meldingar undervegs. Administrasjonen har vore lydhøyre og tatt veldig hensyn, noko som gjer at grunneigarane no er relativt nøgd.

– For oss har det vore viktig at det skal vera ein plan som både skal vera planfagleg god, men også av ein slik karakter at den lar seg gjennomføra og ikkje berre hamnar i ei skuff, påpeikte utvalsleiar Gustav Bahus (Frp)

Kor raskt kan den koma?

Det siste hang Harald Døsen (Ap) seg på.

– Med tanke på framdrift og tidsperspektiv, er det nokon som kan seie noko om det, undra Døsen.

– No presenterte eg den for ei rekkje investorar på citykonferansen i Oslo i forrige veke. Promenaden kan vi få på plass, resten er opp til private aktørar. Det er eit spørsmål om når dei private er klare for å realisera sine ting. No ligg det i alle fall godt til rette for å få ting til, svara kommunalsjef for samfunnsutvikling, Aina Tjosås.

– No tenkjer eg først og fremst frå gjestebrygga og opp forbi nye og gamle banken opp til elveplassen. Det burde vi vel kunne realisera relativt raskt. Då har vi ein ganske lang promenade opp der til, tilføya Døsen.

– Det kan jo vera ein fin måte å bruka overskotet på, svara Tjosås med eit smil.

Dei fysiske hovudgrepa i planen

  • Legg til rette for ei promenadestrekning som knyt saman regulerte promenadestrekningar både nord og sør for planområdet.
  • Etablere ein offentleg oppholdstad ved Oselva i forlenging av Øyro for å styrke forholdet mellom bygata/sentrum og elva.
  • Opne opp Baronselva og slik gjere elva meir tilgjengeleg.
  • Opne siktlinje og legge til rette for fysisk framkomst til Oselva fleire stader gjennom etablering av tverrgåande passasje.
  • Frigjere delar av området for biltrafikk og auka fokus på mjuke trafikantar.
  • Auka byggjehøgda med formål å gje større fortetting- og utbyggingspotensial med funksjonsblanding av bustad og næring.
  • Tilretteleggje for eit allment tilgjengelig og publikumsretta gatenivå.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.