Plan- og bygningsutalet sa ja til vidare detaljregulering for Lyssandfabrikken og delar av Holen. (Ill: ABO)

Kort prosess om Lyssandfabrikken

Plan- og bygningsutvalet brukte ikkje lange tida på å ta stilling til om den gamle fabrikken skal få bli bustadar, men ikkje utan tydeleg protest frå Senterpartiet.

image
image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Eigar Mons Tore Lyssand sa i forkant av møtet at han meinte både han og Os kommune hadde eit ansvar for å rydda opp, og sikra framtida for Lyssandfabrikken.

I administrasjonen si tilråding til utvalet kunne ein mellom anna lesa at planinititativet ikkje er i tråd med kommuneplanens arealdel eller samfunnsdel.

– Spørsmål om endra bruk av arealet frå industri til bustad bør drøftast på eit overordna nivå, og då i samband med rulleringa av arealplanen, skriv administrasjonen i sitt framlegg til vedtak.

Administrasjonen tilrådde ikkje at ein skulle gå vidare med planarbeidet for Lyssandfabrikken før ein er ferdig med den pågåande sentrumsavgrensinga for regionsenteret.

- Kven er det som forfattar denne transformeringa og urbaniseringa?

Harald Lekven (Sp) var raskt ute med å karakterisera utviklinga i området som ein knipetangmanøver. Han sikta då til planar for utbygging på Bjåneshalvøya og ei mogleg utbygging på Hauge. 

– Eg tykkjer det skjer skjer altfor mykje her, og eg har eit inntrykk av det er ting som har gått under radaren for oss. Her er det mykje som skjer fort, sa Lekven. 

– For dei som hugsar det, så sa eg eg i førre kommunestyre at eg kjende meg forbigått med å få koma med ein uttale då vi hadde inne søknaden om å transformera og urbanisera Bjørnefjorden Gjestetun, no Bjørnafjorden Hotell. 

– Eg meiner vi må sjå på det som kjem inn om Lyssandfabrikken i samanheng med det som skjer på Hauge, og vi må òg sjå på Bjånes. 

Lekven viste vidare til administrasjonen sitt framlegg, kor dei i hans meining, heilt korrekt påpeiker at dette ikkje er i tråd til gjeldande arealplan. 

Lekven nytta òg høvet til å lufta si frustrasjon, og forundring, om ordlyden i planane han no sat med.

– Kven er det som forfattar desse forslaga, kor ein allierer seg med eit firma som heiter Bybo av alle ting, og gjev dei eit mandat til å transformera og urbanisera Hauge?!

– Kven er det som tillét dette? Vi har ikkje hatt nokon debatt om at det skal urbaniserast på Hauge. 

– No må vi setja foten ned, og så må vi byrja å trø litt meir varsamt og halda oss til dei planane som er, avslutta ein godt frustret Lekven. 

Ingenting er lova eller gjort

Utvalsleiar Gustav Bahus (Frp) var raskt ute og understreka at no var det ikkje Hauge som var oppe til diskusjon.

Aina Tjosaas frå administrasjonen kunne orientera Lekven om det ikkje er søkt om oppstart for Hauge og gjestetunet enno.

Ho fortalde vidare at saka har vore oppe i formannskapet, og ein har skrive under ei avtale med utviklar, kor Os kommune skal vera med på arbeidet vidare med området på Hauge.

– Som eit resultat av dette, vert det starta opp eit områdeplanarbeid, og då vil vi kunna seia noko om kva fargar dei ulike areala vil få. Nett no kan eg beroliga Lekven med at ingenting er korkje lova eller gjort, avslutta Tjosaas.

Arbeidarpartiet vil støtta, i første omgang

Espen Aspenes (Frp) talte saka for posisjonen, og la vekt på plasseringa som årsak til å tillata bruk av fabrikken og området til bustadar.

– Desse bustadane vil koma nært den nye skulen vi planlegg nedanfor Hjelle, og med den nye gang- og sykkelvegen vi no gjer ferdig, vil området verta trafikksikkert.

– Vi vil difor støtta ein oppstart av detaljregulering for området, sa Aspenes.

Harald Døsen (Ap) kunne fortelja at dei hadde hatt ein lengre diskusjon internt om kva partiet skulle seia om denne søknaden, men at dei ville seia ja til oppstart.

– Dette vert ingen garanti for at vi seier ja heile vegen vidare, men vi vil sjå kva som vert presentert vidare frå søkjar og utviklar, sa Døsen.  

Døsen la samstundes inn eit ønskje om at det ville vore tenleg om delar av fabrikken vart litt butikk og litt næring, slik at ein òg kunne skapa nokre arbeidsplassar. 

– I tillegg er vi veldig oppteken av at det vert forskjellige typar bustadar, slik at det vert ei opning for førstegongskjøparar. 

Plan- og bygningsutvalet vedtok å tillata ei oppstart av detaljregulering for Lyssandfabrikken og deler av Holen mot to røyster. (Krf og Sp)

Fleire saker