Kuttar ut golfbane

Byggestart i 2015? Søviknes og Sponheim fann tonen, men golfbane på Bjånes blir ikkje aktuelt. – No kan det bli idédugnad, seier ordføraren.

Terje Søviknes orienterte i dag om endringar i planen for Bjåneshalvøya. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 11. mai 2012 15:00

Bjåneshalvøya skal bli Os sitt framtidige, store utbyggingsområde. Fram i tid, om 15-20 år, kan det koma opp mot 1200 bustadar på Bjånes.

– Fylkesmannen hadde ikkje noko å seia på volumet, og frå sentrale styresmakter ser vi at haldningane er at når det skal byggast så skal det byggast litt tett. Enkelte meiner at vi kunne bygd 2000 einingar på Bjånes, men vi held oss til planen, 1000 til 1200, fortel Roy-Eddy Lie frå Liegruppen AS i orienteringsmøte for pressen i Os Rådhus i dag.

Os kommune si styringsgruppe for Bjånes, ved leiar Ståle Skaatun (H), Terje Sperrevik (TvS), Harald Døsen (Ap) og Eirik André Hesthamar (Frp), var saman med dei to andre utbyggarfirma, Milepel AS ved Christian Foss og StorBergen Boligbyggelag ved Tom Arne Olsen, representert då ordføraren orienterte.

– Vi hadde eit veldig godt møte med fylkesmann Lars Sponheim 27. april. No skal alle motsegnene og merknadane vera ute av verda, seier Terje Søviknes før han heldt fram med å orentera om resultatet frå møtet.

– Den største endringa er at golf utgår, legg han raskt til.

Resultatet - i grove trekk

Nokre av motsegnene gjekk på enkle justeringer i bustadfelt og plassering av tomt regulert til hotell. Andre gjekk på båthamner.

Kort oppsummert blei resultatet slik:

Motsegn mot golfbane; golfbane blir erstatta av natur- og kulturpark.

– Motsegn til utgreiing av naturmangfald var berre ein formalitet, utgreiinga er svært god, den skal berre flettast inn i planskildringa.

Motsegn til bustadbygging B5, trekt, nedre terrasse er justert, utviding i nord, B6 Gråberget, motsegn etterkome, B7 ved parken til Moldegaard, motsegn etterkome, erstatningsareal blir vurdert.

– Volumet blir likevel det same, berre rundt 7 einebustadtomter er med dette fjerna frå planen.

Motsegn BA1 og BA2 (offentleg infrastruktur) er trekt, motsegn til småbåtanlegg blir "truleg trekt" då dette blir justert/etterkome, dagbåthamn er trekt grunna ny presisering og skjerming av kalkskog.

– Motsegn til hotellområde er trekt, det blir som i den opprinnelege planen og treng ikkje flyttast lengre vekk frå sjøen då det ligg så fint i terrenget. Motsegn om omsynssone til landbruk er etterkome, sone er lagt inn, fortel Søviknes.

Vil snu nederlag til siger

Etter Søviknes fekk Roy-Eddy Lie ordet. Han la ikkje skjul på at han og dei andre komande utbyggarane på Bjånes i utgangspunktet såg på golf som eit viktig element på Bjånes.

– Men no er det blitt slått fast at golf ikkje er aktuelt. Sponheim sa at han ville sett annleis på saka om det var dyrka mark som skulle bli golfbane, men å bygga bane der det no er skog var ikkje ønskjeleg.

– No har det gått nokre dagar sidan 27. april og vi er innstilte på å snu nederlag til siger. Skulle vi bygd golfbane måtte vi ha retta oss etter fleire internasjonale mål og reglar, no står vi heilt fritt. Samtidig blir det frigjeve litt økonomi, kanskje finn vi på noko som er endå betre, seier Lie.

– Ikkje berre to gapahukar

Det er ganske ope kva som vil koma der golfbane var tenkt. Dette blir det opp til styringsgruppa å hosta opp idear til.

– Kanskje blir det også ein offentleg idédugnad, fortel Søviknes.

Det blir neppe snakk om større installasjonar eller betydeleg hogst, samtidig er utbyggarane klare på at dei framleis vil laga eit område som ikkje berre er attraktivt for dei som skal bu på Bjånes, eller nokre få turgåarar.

– Vi vil laga ein form for attraksjon, vil vil at Bjånes skal bli ein plass mange vil bu, men også ein plass mange vil reisa til for å oppleva noko spesielt. Vi treng meir enn litt skog og nokre gapahukar.

Skog med inngangspengar?

Delar av terrenget på Bjånes skal bli verande som det er. Dette er terreng som er peikt ut som ekstra verdifulle for friluftsfolk.

Med utsegn om attraktivitet kom det spørsmål frå Øystein Lid frå Os & Fusaposten:

– Vil de laga ein form for park som folk må betala for å besøkja?

– Med tap av golfbane taper vi også det å bygga noko som det kunne blitt arbeidsplassar og drift av. Vi ser ikkje føre oss at parken skal vera noko anna enn open og gratis, svarte Lie.

Underteikna spurte korleis grunneigarane som har terreng der golfbanen skulle koma har reagert.

– Dei er orientert og vi har hatt god dialog med dei seks store grunneigarane på Bjåneshalvøya. Dei har vist ei haldning om at planen skal setjast saman slik at totalen blir bra.

Kva med trafikken?

Håkon Brekke frå RadiOs lurte på kva tankar fylkesmannen hadde om trafikkmengda gjennom Os sentrum før og etter den komande store utbygginga på Bjånes.

– Vi har ikkje merknadar på dette, men gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen står på prioriteringslista, seier Søviknes.

– Når det gjeld trafikk gjennom Os sentrum er det ganske ferske rapportar på at denne førebels er OK. Når det gjeld fram i tid vil vi følgja med på, og delta i, debatt om indre og midtre trasé for E39 gjennom vår del av fylket.

– Dette kan også vera med på å påverka trafikk frå aust til vest i Os.

Vedtak i september - salsstart i 2015

Med godt resultat frå møtet med fylkesmannen og god nok oppfølging i sommar går det mot ferdig plan for Bjånes.

– Målet er å få revidert kommunedelplan endeleg godkjent i kommunestyret 25. september, sa Søviknes.

Sjølv om dei 1200 bustadane er plan for 15-20 år fram i tid skal ikkje alt drøya i 20 år.

– Kor tid kan dei første husa i den nye planen koma for sal?

– Vi har brukt mykje pengar på dette no, og vil naturlegvis koma i gang med første trinn så snart det passar, seier Tom Arne Olsen frå StorBergen Boligbyggelag.

– Men det er mykje å ta omsyn til også når det formelle er i orden, som marknaden, kva type bustadar blir rett å starta med, blir eit viktig spørsmål.

Om alt går vegen politisk og administrativ er det likevel ikkje lenge til utbygginga på Bjånes kan starta.

– Det blir neppe i 2014, tidlegast 2015, seier Roy-Eddy Lie.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.