Kvartalsvis folketalsendring for Bjørnafjorden kommune dei siste ti åra. (Ill.: SSB.no)
Kvartalsvis folketalsendring for Bjørnafjorden kommune dei siste ti åra. (Ill.: SSB.no)

Lågaste folkevekst sidan 2001

Berre eitt kvartal har hatt svakare vekst dei siste 20 åra.

Kjetil Vasby Bruarøy
20. august 2020 - 9:14

I dag kom SSB.no med innbyggartal for utgangen av 2. kvartal, altså slutten av juni.

Folketalet i Bjørnafjorden kommune (og Fusa og Os saman i statistikken frå før 1. januar 2020) har stort sett auka med over 50 innbyggarar i kvartalet sidan nedgangen i midten av 2017.

Førre kvartal, frå april til juni i år, auka folketalet med berre 10 innbyggarar.

Vi hadde fødselsoverskot og vi hadde fleire innvandringar enn utvandringar. Men det var 14 fleire som flytta (innandlandsk) ut enn inn.

Bjørnafjorden kommune, K2 2020
Befolkning ved inngangen av kvartalet 24.965
Fødde 56
Døde 38
Fødselsoverskot 18
Innvandring 21
Utvandring 15
Innflytting, innanlandsk 227
Utflytting, innanlandsk 241
Nettoinnflytting, inn- og utland -8
Befolkning ved utgangen av kvartalet 24.975
Folkevekst 10

Dei fem siste kvartala har folketalet i Bjørnafjorden kommune (og tidlegare Fusa og Os til saman) auka med mellom 50 og 70 innbyggarar.

Sist veksta var lågare enn 10 var i tredje kvartal 2014, med nedgang på 12 innbyggarar. Kvartalet før auka vi med 206.

Her er nokre andre periodar med låg vekst:
2018 K4: 14
2004 K2: 19
2001 K2: -2

Folkeveksten har vore låg i fleire kvartal på rad. (Sjå liste nedst i artikkelen)

Sist vi hadde vekst på over 100 per kvartal var andre kvartal 2017, med vekst på 190 innbyggarar. I 2007 og 2008, og frå 2010 til midten av 2017, var det berre unntaksvis at veksten var under hundre.

Riksdekkande rekord

Noreg hadde ein folkeauke på 2.500 i 2. kvartal. Det er den lågaste kvartalsvise folkeauken SSB har registrert sidan statistikken vart oppretta i 1997, skriv SSB i dag.

Det har ikkje vore dei store endringane i mengda fødde eller døde. Pr. 1 000 innbyggjarar er talet på døde 0,01-0,03 lågare enn i andre kvartal 2016-2019.

Talet på fødde, kor det enno vil gå nokre månader før eventuelle korona-effektar kjem til syne, held elles fram med å søkka samanlikna med 2. kvartal dei siste åra. 

Det har, trass koronaperioden, heller ikkje vore store endringar i flytting mellom kommunar. Totalt vart det registrert 53.700 slike, medan det i andrekvartala frå 2015 til 2019 varierte frå 56.300 til 58.200. Tar vi med i berekninga at Noreg har færre og større kommunar i 2020 enn i åra før, og at flyttetala i kvartalsstatistikken berre inkluderer flyttingar mellom kommunar, så ser det ikkje ut til å ha vore færre innanlandske flyttingar enn det ville vore under meir normale omstende.

Mengda innvandrarar til no i år. (Ill.: SSB)
Mengda innvandrarar til no i år. (Ill.: SSB)

 

I eit kvartal prega av tiltaka mot korona-pandemien vart det registrert 5.200 innvandringar til Noreg, viser nye tal frå befolkningsstatistikken. Til samanlikning vart det registrert i gjennomsnitt 12.600 innvandringar i kvart av dei fire føregåande kvartala. 

Medan innvandringar vert melde inn meir eller mindre fortløpande, vert mange utvandringar aldri melde inn av utvandrarane sjølv. Personar som ein har grunn til å tru er utvandra, men som ikkje har meldt ifrå sjølv, vert med tida utvandra av folkeregisteret. I 2. kvartal vart det fatta fleire slike vedtak enn normalt, og dermed skil ikkje utvandringstala seg like mykje frå normalen som innvandringstala gjer, sjølv om den faktiske utvandringsaktiviteten sokk monaleg.

Under følgjer ei liste over kvartalsvise befolkningsendringar for Bjørnarjorden kommune (Fusa og Os) frå 2000 til 2020:

2000K1    24
2000K2    19
2000K3    73
2000K4    16
2001K1    -12
2001K2    -2
2001K3    90
2001K4    45
2002K1    31
2002K2    69
2002K3    110
2002K4    54
2003K1    75
2003K2    114
2003K3    40
2003K4    45
2004K1    49
2004K2    19
2004K3    95
2004K4    117
2005K1    68
2005K2    79
2005K3    155
2005K4    72
2006K1    91
2006K2    94
2006K3    83
2006K4    85
2007K1    119
2007K2    74
2007K3    135
2007K4    142
2008K1    105
2008K2    118
2008K3    114
2008K4    77
2009K1    60
2009K2    42
2009K3    82
2009K4    95
2010K1    76
2010K2    184
2010K3    172
2010K4    122
2011K1    82
2011K2    158
2011K3    92
2011K4    144
2012K1    46
2012K2    117
2012K3    129
2012K4    131
2013K1    140
2013K2    177
2013K3    89
2013K4    141
2014K1    121
2014K2    206
2014K3    -12
2014K4    113
2015K1    136
2015K2    230
2015K3    105
2015K4    212
2016K1    105
2016K2    143
2016K3    65
2016K4    116
2017K1    153
2017K2    190
2017K3    51
2017K4    52
2018K1    33
2018K2    38
2018K3    87
2018K4    14
2019K1    50
2019K2    64
2019K3    70
2019K4    59
2020K1    57
2020K2    10