Lokal | 03. apr. 2018

Lovbrota er lukka

Borgafjell Barnehage har retta dei lovbrota som blei avdekka, konkluderer kommunen.

Tilsynet med Borgafjell barnehage er avslutta og lovbrota lukka (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 03. apr. 2018 13:31

I den endelege tilsynsrapporten med Borgafjell Barnehage konkluderer Os kommune med at dei lovbrota som blei avdekka i samband med tilsynet no er lukka.

– Os kommune har i endeleg tilsynsrapport etter tilsyn med Borgafjell barnehage konstantert at brot på regelverket er lukka.

– Gjennomført tilsyn med Borgafjell barnehage har vore ressurs- og tidkrevjande for alle involverte. Os kommune ynskjer å presisere krav om føreseieleg og god barnehagedrift og høg kvalitet på det samla barnehagetilbodet i kommunen.

– I tilsynsperioden har Os kommune vore i tett dialog med eigar av Borgafjell barnehage og over tid gjennomført dialogmøter med involverte partar i tilsynssaka. Barnehageeigar har med utgangspunkt i tilsynssakens art og omfang takka ja til Os kommune sitt tilbod om rettleiing i vidare arbeid. Etter avtale med barnehageeigar er det også gjort avtale om oppfølgingsmøte med eigar og representantar for dei tilsette og SU i løpet av juni 2018.

– På grunnlag av tilsynssakens art og kompleksitet vil det bli vurdert nytt tilsyn med Borgafjell barnehage, oppsummerer kommunalsjef Line Rye i den endelege rapporten.

Har vist ei aktiv haldning

Bakgrunnen for tilsynet var dei bekymringsmeldingane kommunen fekk frå føresette, PPT og tilsette i barnehagen.

Gjennom tilsynet har ein mellom anna hatt tre dialogmøter med barnehageeigar kor rådmann, ordførar, varaordførar, kommunalsjef og barnehagemynde har vore tilstades og kor kommunen har vore tydeleg på sine forventningar og krav til barnehagen.

– Barnehageeigar har i møte med Os kommune vist ei synleg og aktiv haldning til å møte både føresette og tilsette. Tiltaksplanar som synleggjer og dokumenterer det pedagogiske arbeidet i barnehagen er lagt fram. Rutinar som synleggjer kommunikasjonslinjer i Borgafjell barnehage er også framlagt. Barnehagen vil kontinuerlig måtte gjennomgå og synleggjere sine informasjonsrutinar for å sikre at informasjonsflyten blir god for alle partar som er tilknytta barnehagen.

– Barnehageeigar har også lagt fram planar som skal bidra til å sikre rutinar for informasjonsflyt både internt og eksternt. Gjennom samhandling og dialog med tilsette og føresette vil barnehageeigar bidra til å sikre oversikt og forståelege rammer for barnehagedrifta.

– Årshjul for gjennomføring av møter er framlagt. Dette inkluderer jamnlege møter med verneombud og SU, heiter det i rapporten.

Sykefråvær og vikarbruk har gått ned

Noko av grunnlaget for bekymringsmeldingane var eit høgt sjukefråvær og høg bruk av vikarar.

– Barnehageeigar har stadfesta utfordringar knytt til høgt sjukefråvær men vurderer tilhøva i barnehagen som gode og vil vere tett på i vidare arbeid. Framlagte rapportar syner at sjukefråvær og vikarbruk er redusert.

– Barnehageeigar har lagt fram oppdaterte lister som synleggjer at bemanninga i Borgafjell barnehage skal vere tilstrekkeleg til å kunne drive ei forsvarleg pedagogisk verksemd. Tiltaksplanar skal implementerast og bidra til å sikre at bemanninga til ei kvar tid er forsvarleg og tilstrekkjeleg i forhold til tal barn. Planar for oppfølging av vikarar er lagt fram.

– Eigar sitt mål for samhandling og oppfølging av tilsette er at det skal vere basert på tillit og gode relasjonar. Oppfølging og opplæring av vikarar i Borgafjell barnehage vert sentralt i vidare arbeid, kommenterer kommunen som på bakgrunn av dette konkluderer at brot på barnehagelova § 18 er lukka.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.