Lokal | 07. juni 2016

Løyvde 7,2 millionar i garantiar

Formannskapet løyvde i dag garantiar til Nøtteliten barnehage, Os Aero Klubb, Søre Neset IL og Lysefjorden Ride og Kjøreklubb.

Løyvde 7,2 millionar i garantiar
Nils-Anders Nøttseter (MDG) og Jon Sivert Rykkel (V) fremja felles forslag om at kommunen skulle laga ein plan for å rettleia idrettslaga med kunstgrasbaner (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 07. juni 2016 12:19

I formannskapet tysdag låg det fire søknadar om kommunale garantiar for låneopptak, som alle blei samrøystes innvilga.

Til saman blei det gjeve garantiar for 7.225.000 kroner.

Desse var:

  • 1,5 millionar til Nøtteliten barnehage - bygg tilknytta friluftsgruppa i barnehagen
  • 1,8 millionar til Os Aero klubb - ny hangar
  • 3,525 millionar til Søre Neset Idrettslag, ny 7er-kunstgrasbane på Halhjem
  • 400 000 kroner til Lysefjorden Ride og Kjøreklubb - garderobebygg

I tillegg fekk Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 150 000 kroner i tilskot frå formannskapet sitt disposisjonsfond til bygginga av garderobebygget.

Oppfylte ikkje arealnorma

Søknaden frå Nøtteliten barnehage kom etter at dei hausten 2015 hadde tilsyn frå Etat for helsetenester. Der kom det fram at bygningen som barnehagen si friluftsgruppe nyttar som base ikkje tilfredsstiller arealnormen for 18 barn.

– Korleis kan barnehagen vera såpass langt utanfor arealnormen, undra Nils-Anders Nøttseter (MDG).

– Det er det utebygget som har blitt oppstartstad for friluftsgruppa i barnehagen som ikkje er stort nok. I godkjenninga som blei gitt sto det at dei skulle møte i hovudbygget. Som vi skriv i saksutgreiinga så er det eit alternativ, og då er dei innanfor normen, men det vanskeleggjer logistikken samstundes som litt av poenget med å ha friluftsgruppe forsvinn, svara økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas.

– Så det er ikkje vond vilje, men ei korrigering for å vera opp til normen, konstaterte Nøttseter.

Ville ha klimarapport

Nøttseter var frampå også i den neste saken om bygging av ny hangar for Os Aero Klubb.

– Fritidsflyging er ikkje det beste klimatiltaket, men eit godt fritidstilbod. Difor har eg lyst å støtta søknaden, men eg vil foreslå eit tilleggspunkt der vi ber Os Aero Klubb innan utgangen av 2016 utarbeida ein enkel klimarapport og levera den til administasjonen. Skal vi no bli målt på klima, så er det greitt å veta kva det vi støttar bidrar med av klimautslepp, argumenterte Nøttseter.

Han fekk i liten grad støtte frå dei andre rundt bordet.

– Frå Frp si side er vi veldig begeistra for denne type saker og vil støtta den. Når det gjeld framlegget frå Nøttseter er eg i utgangspunktet skeptisk til å pålegga frivillige organisasjonar dette ut frå eit kostnadssynspunkt, kommenterte Terje Søviknes (Frp).

– Vi er òg for at vi skal ta vare på miljøet vårt, men å pålegga aeroklubben dette vil vi ikkje. Eg kan ikkje sjå korleis dei skal klara det utan å måtte leiga inn folk. Dessuten er det fleire andre, og større, idrettar som med køyring til og frå forureinar meir, la Harald Døsen (Ap) til.

Litt støtte fekk Nøttseter frå Jon Sivert Rykkel (V).

– Eg er i utgangspunktet einig med Nøttseter, men det skaper presedens. Vi hadde nettopp MC & MX-banesaken oppe, kor vi ikkje gjorde det. Skal vi pålegga noko slik, så må vi tenkje litt meir heilskapeleg og ha ein strategi, meinte Rykkel.

– Eg ser den, men vi må byrja ein stad. Her er nok vi litt meir ambisiøse enn Venstre, svara Nøttseter.

Ville bevisstgjera om granulat

Også i saka om kunstgrasbanen på Halhjem løfta Nøttseter fram klimaperspektivet, med utgangspunkt i gummigranulata som blir nytta på kunsgressbanen som ei forureiningskjelde. Nøttseter ville difor pålegga idrettslaget å utarbeida ein miljøplan for val av granulat og handtering av spesialavfall.

– Eg synes det er heilt feil at vi i ein sak om kommunal garanti skal setta ein presedens for eit tilfeldig vald idrettslag. Eg meiner vi skal halde oss til nasjonale normer. Vi har ein idrettskonsulent og ein tilsett på Osbadet som er god på dette og som rådgjev idrettslaga, kommenterte Eirik Andre Hesthamar (Frp).

Idrettskonsulent Tom Leonsen var til stades på møtet og gav ei kort orientering om korleis dei jobbar ut mot idrettslaga.

– Det som er viktig er at vi kan gje råd til idrettslaga korleis dei skal handtere dette ved brøyting, ved lagringsplass for granulat og korleis dei handterer det som spesialavfall. Vi gir dei råd, også i samband med bygging av nye baner for å hindra avrenning til bekker og liknande, forklarte Leonsen.

– Då vil eg i staden fremja eit forslag om at administrasjonen legg fram ein plan for kursing og oppfølging av idrettslaga, sa Jon Sivert Rykkel, som fekk støtte frå Nils-Anders Nøttseter, slik at det blei eit felles framlegg. Framlegget falt med støtte frå Ap, V og MDG.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.