Marknaden i Os: Desember og heile 2017

Korleis var desember månad, korleis var 2017 samanlikna med tidlegare år - og kva kan vi venta av marknaden i 2018?

Skeisbotnen og Skeisleira sett frå lufta. Espen Hjertholm innfelt. (Foto: Espen Wilhelmsen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 02. jan. 2018 10:29

«Marknaden i Os» er ei fast spalte på Midtsiden frå oktober 2017, skriven av eigedomsmeklarfullmektig Espen Hjertholm. Hjertholm presenterer offisielle salstal for førre månad, ser bak tala, og fortel samtidig om status i månaden som kjem.

• Les òg: Marknaden i Os - november 2017

I desember 2017 blei det selt i alt 16 bustadar i Os. Dette er 11 færre enn i november, og 10 færre enn i desember 2016.

7 av eigedomane er nye bustadar, medan 9 av dei er brukte.

Vi skal ta ein titt på korleis året har vore for Os, samanlikna med tidlegare år, men først skal vi sjå på desember månad.

Eigedomssal og snittprisar i Os i desember 2017

Einebustad: 3 sal
Snittpris kr 4 666 666,-
Snittpris kvm: 30 692,-
*Omsetnadshastigheit: 11 dagar

Tomannsbustad: 11 sal
Snittpris kr 3 290 000,-
Snittpris kvm: 33 288,-
Omsetnadshastigheit: 51 dagar

Leilegheit: 2 sal
Snittpris kr 2 576 000,-
Snittpris kvm: 24 125,-
Omsetnadshastigheit: 182 dagar

Rekkjehus: 0 sal

Samla tal for desember 2017: 16 sal
Snittpris kr 3 510 889,-
Snittpris kvm: 29 368,-
Omsetnadshastigheit: 66 dagar

Tilsvarande tal for desember 2016: 26 sal
Snittpris sal: 2 683 037,-
Snittpris kvm: 29 303,-
Omsetnadshastigheit: 77 d

Tilsvarande tal for desember 2015: 19 sal
Snittpris sal: 3 092 944,-
Snittpris kvm: 20 147,-
Omsetnadshastigheit: 25 d

Sal av bustadar i desember varierer veldig, det same gjer prisane og omsetnadshastigheita.

I desember 2017 gjekk det relativt treigt i marknaden, og det blei selt ein del færre bustadar enn tidlegare år.

Det vi kan sjå er at prisane per kvadratmeter har gått noko opp, medan snittprisane har økt ein del frå desember 2016.

Statistikk frå dei siste åra

2014: 369 sal
Snittpris: 2 707 230,-
Snittpris kvm: 26 065,-
Omsetnadshastigheit: 34 d

2015: 444 sal
Snittpris: 2 782 429,-
Snittpris kvm: 27 751,-
Omsetnadshastigheit: 27 d

2016: 475 sal
Snittpris: 2 985 067,-
Snittpris kvm: 28 835,-
Omsetnadshastigheit: 44 d

2017: 421 sal
Snittpris: 3 185 049,-
Snittpris kvm: 29 753,-
Omsetnadshastigheit: 54 d

* Omsetnadshastigheita er rekna ut frå bustadar som er selt i den opne marknaden, ikkje prosjekterte bustadar, private sal eller heimelsoverføringar.

Høgare pris - lengre tid

Snittprisane, uavhengig av type bustad, har auka jamt dei siste åra. Det som ikkje har auka er omsetnadshastigheita.

I 2014 tok det i snitt 34 dagar og selja ein bustad. I 2017 måtte du rekna med å venta 20 dagar lengre.

Sal vs. prisantydning i 2017:
• 49 % under prisantydning
• 19 % lik prisantydning
• 32 % over prisantydning

I løpet av heile 2017 vart nesten halvparten av bustanade i Os selt under prisantydning.

Det kan sjå ut som at prisforventningane har vore er høgare enn realiteten i marknaden i 2017.

Svingingar gjennom 2017

Media har fortalt ein del om nedgang gjennom 2017. Nedgangen har ramma meir eller mindre heile landet, og verst er det i Oslo.

Markaden i Os har fått kjenna litt på effekten av nedgangen, men har likevel ein relativt liten prisending på årsbasis. Det varierer mellom dei forskjellige bustadane.

Einebustadar, tomannsbustadar og rekkjehus har ein større nedgang enn leilegheitane har. Nedgangen på leilegheitene er rett under 0 % fra første januar i 2017 og ut året, medan nedgangen på einebustad, tomannsbustad og rekkjehus ligg på om lag -1 % for same periode.

Eiendom Norge seier i ein artikkel at toppen på bustadsmarknaden i år var i april. Det stemmer overeins med dei tala ein kan henta ut frå Eiendomsverdi AS sine sider, som seier dei har eit sannheitsbilde av prisane i alle landets bustadsmarknadar til ei kvar tid.

Frå og med 1. mai 2017 og ut året har bustadsprisane i Os nemleg hatt ein kraftiv nedgang.

Prisendingen på leilegheitar frå 1. mai og ut året er på -5,1 %, og på einebustadar, tomanssbustadar og rekkjehus er endringa, i same tidsperiode, på -6,1 %.

Nedgangen kan blant anna ha verta påverka av dei strenge lånevilkåra som bankane må forhalda seg til. Det gjer at færre får lån/mellomfinansiering, det vert færre kroner i omlaup, og nokre må selja før dei får kjøpa noko nytt.

I tillegg påverkar dette omsetnadshastigheita. Innstramminga som bankane har vore pålagde å forhalda seg til når det kjem til lånevilkår i 2017, kan verta letta på til sommaren 2018.

Trass nedgangen i marknaden i løpet av slutten på 2017 har bustadsprisane hatt ei positiv auke dei siste åra.

Marknaden i dag

I skrivande stund ligg det, i Os kommune, 11 einebustadar, 15 tomanssbustadar, 11 rekkjehus, 59 leilegheiter, og 1 produksjon/industri for sal på Finn.no - i til saman 50 annonsar.

Det er 14 annonsar færre enn byrjinga av desember.

Det er ikkje uvanleg at bustadane vert tatt av nett, for å så bli lagt ut igjen på nyåret. Anten kjem dei på nett igjen med nokre nye bilde og tekstar, eller for å klatra opp på toppen av Finn igjen. Å ha bustadsannonsar av nettet i 21 dagar gjer det at annonsen kan kjøpast opp igjen på Finn, for at annonsa skal vera meir synleg.

I 2018 kan den negative trenden, som har vore dei siste månadane, snu.

Os er ein vekstkommune, og opning av den nye vegen til byen nærmar seg. Når vegen står ferdig får Os ein heilt anna tilknytning til Bergen enn det Os har i dag. Dette kan ha ein positiv effekt på bustadsmarknaden, og om lånevilkåra vert letta på til sommaren kan vi få eit år med meir aktivitet, og positiv auke allereie i løpet av 2018.

Bustadsmarknaden svingar ofte med årstidene. Det går treigare kring sommar og juletider, og betre kring vår og haust.

Byrjinga på året kan vera ein start på slutten av nedgangen i marknaden.

Kjelder: Eiendomsverdi.no, Finn.no, E24.no/24203238

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.