Med båthamn i fjellet

Delplan for Bjånes: Båthamn i fjell, golfbane, turstiar, resorthotell på Moldaneset, 1000-1200 bustader.

Andris Hamretorsdag 26. mai 2011 13:01

Kommunedelplan for Bjåneshalvøya blir no truleg lagt ut til offentleg ettersyn. Endeleg vedtak fattast av kommunestyret 14. juni.

I mai 2008 vedtok kommunestyret å starta planarbeidet for utvikling av Bjåneshalvøya. Førebels ligg det som eit kvitt område utan juridisk rettsverkand i dei kommunale arealplanane.

Onsdag vedtok plan- og bygningsutvalet at kommunedelplanen no skal leggast ut til offentleg ettersyn.

- Dette er starten på innspurten når vi no legg den ut, sa leiar av utvalet Gustav Bahus (Frp).

For at flest mogleg skal få sjansen til å meine noko om planen inviterer kommunen til eit ope informasjonsmøte i starten av juni.

Båthamn under golfbanen

Planforslaget inneheld mellomanna 1000-1200 nye bustadar, alt frå einebustadar til rekkehus og blokker på fleire etasjar.

- No må dei einskilde partigruppene gå godt inn i planen og koma med sine merknadar, oppmoda Bahus.

Ein av ideane han syntes var spennande var å laga småbåthamn i fjellet under golfbanen.

Trygg Hatvikveg

Sperrevik var mest opptatt av eit område som delvis ligg utanfor planområdet.

- Eg har ikkje tatt stilling til detaljane i planen, men har inntrykk av at dei som har jobba med den har gjort eit godt stykke arbeid, hevda Terje Sperrevik (TvS).

- Før utviklinga av Bjåneshalvøya kan ta til må vi få på plass gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen frå krysset på Hauge og utover.

- Det er ikkje godt nok å seia at den skal gå via Midtbøvegen. Folk går og syklar den enklaste vegen, og den går ikkje nedenom der, hevda Sperrevik i møtet.

Eit samrøystes plan- og bygningsutval var einige med Sperrevik at trafikksikring for dei mjuke trafikantane langs Hatvikvegen måtte gripast fatt i.

På spørsmål forklarte fagleiar Asle Andås at gang- og sykkelveg ligg i rekkjefølgebestemmelsane, men at den delen av strekninga som ligg utanfor kommunedelplanen måtte handsamast i ein eigen reguleringsplan.

Ny fylkesveg

Eit anna trafikalt problem som Norvald Skåtøy (Ap) tok opp var behovet for å etablera ein ny fylkesveg som kan ta trafikken frå Hatvikvegen og leia den utanom Os sentrum.

- På visse tidspunkt er det kaos ned mot Os sentrum, korleis blir det ikkje då om det kjem 1000-1200 nye bustader på Bjånes, undra Skåtøy.

- Eg meiner derfor at utbygginga på Bjåneshalvøya ikkje må setjast i gang før ny vegtrase utanom Os sentrum er vedtatt i arealplan for kommunen.

Kommuneplan for Bjåneshalvøya

  • 1230 daa landareal, 860 daa sjøareal
  • I dag kvitt område utan juridiske rettsverknad
  • Planen omfattar fleire større utbyggingsområder med tilsaman 1000-1200 nye bustader, 18 hulls golfbane, resorthotell på Moldaneset, offentleg areal til framtidig barnehage.
  • Planen ivaretek Smievågen som eit regionalt friluftsområde, eit overordna turstinett over heile Bjåneshalvøya frå Moldegård til Hatvik.
  • Småbåthamner ved Hatvik, Moldegård og i fjell under golfbana.
  • Os Fjordboliger AS (Stor-Bergen Boligbyggerlag og Liegruppen AS) og Milepel AS vil stå for utviklinga.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.