Lokal | 31. mars 2020

Millionverdiar i fare?

Lesarinnlegg: Grunneigarar kan bli frårøva store verdiar.

Millionverdiar i fare?
Gustav Bahus (t.v.) og Terje Søviknes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 31. mars 2020 11:02

Arbeidet med Arealplanen for Os er no inne i siste fase. Bjørnafjorden kommune skal i løpet av våren handsama uttalar og motsegn som ulike høyringsinstansar har fremja til planframlegget. Det gjeld t.d. Vestland fylkeskommune, Statens Vegvesen, Forsvaret og Fylkesmannen i Vestland.

Trass i at det tidlegare er vedteke at Os skal planleggja for 3 % årleg folkevekst meiner t.d. Fylkesmannen i Vestland, ikkje uventa, at det ligg inne for mykje utbyggingsareal i planen.

Nyleg mottok difor ei rekkje grunneigarar i Os brev frå kommunen datert 17.03.20 med følgjande overskrift; Informasjon til eigar av området som vert vurdert endra til LNF ved rullering av arealplan for tidlegare Os.

I brevet står det mellom anna «Du mottar dette brevet fordi du eig eit utbyggingsområdet som har vore inne i arealdelen til kommuneplanen i mange år, utan at området er blitt bygd ut. Fylkesmannen krev at kommunen vurderer alle desse utbyggingsområda på nytt. Kommunen skal vurdere om desse områda framleis skal ligge inne som byggeområde for bustad eller om dei skal gjerast om til andre formål, som til dømes gå attende til LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv).»

I klårtekst tyder dette at grunneigarar og bustadutviklarar, som i dag eig areal avsett til bustadføremål i gjeldande arealplan, kan bli frårøva millionverdiar. Og det nærast «over natta».

FrP har vore tydeleg på at ein ikkje kan ta ut eksisterande utbyggingsareal frå planen når dette ikkje er varsla tidlegare. Alt næringsliv treng føreseielege rammer - det gjeld og grunneigarar og bustadutviklarar.

Difor fekk vi i førre valperiode inn følgjande tekst i føresegnene til den nye Arealplanen; «Dersom ikkje reguleringsplanarbeidet er starta opp innan eit utbyggingsområde innan 10 år, skal arealbruken vurderast på nytt.»

Dette ville gitt alle grunneigarar og bustadutviklarar ei klår melding om at ein i framtida ikkje kan forventa at unytta bustadareal automatisk vert liggjande i planen til evig tid. Og viktigast av alt; - dei ville fått rimeleg tid til å utvikla sine bustadområde fram mot neste rullering av arealplanen. Næringslivet ville fått føreseielege rammer.

No tyder alt på at det nye politiske fleirtalet i Bjørnafjorden kommune vurderer det stikk motsette; å ta ut eksisterande bustadareal allereie i denne rulleringa av arealplanen.

Brevet av 17.03.20 er del av førebuinga til den politiske slutthandsaminga av Arealplanen i Plan- og bygningsutvalet seinare i vår, og grunneigarane er bedne om å melda tilbake staus for sine eigedommar innan 8. april.

I løpet av nokre månader kan dermed bustadareal med stor verdi bli fjerna frå Arealplanen.

For FrP er det uklårt kven som har mottatt brevet frå kommunen, og evt. kva kriterier som er lagt til grunn ved utveljing av eigedommar.

  • Gjeld det alle eigedommar med unytta bustadareal, uavhengig av storleik?
  • Gjeld det både areal i sentrum og i krinsane?
  • Er det knytt til kva infrastruktur (veg, vatn, avløp, skule, barnehage) som er i området?

Eller er det nytta andre kriterier?

Og korleis vert den vidare prosessen både administrativt og politisk? Korleis vil ein plukka ut dei areala som eventuelt skal omgjerast frå bustad til LNF-område?

Vil grunneigarar som blir råka få uttala seg i ein ny høyringsrunde? Har dei klagerett?

Vi har i dag difor sendt spørsmål om dette til ordførar og kommunedirektør, og ber om at dette vert svara opp i god tid før 8.april.

Denne saka handlar om den private eigedomsretten, om føreseielege rammevilkår for næringslivet, og sjølvsagt om store verdiar for den einskilde grunneigar. Dette krev merksemd og openheit om prosessen, også i ei krevjande tid som dette.

Terje Søviknes
Gruppeleiar, Bjørnafjorden FrP

Gustav Bahus
Leiar, Bjørnafjorden FrP

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.