Teikningane treng ikkje fortelja korleis parkeringshuset skal bli, men illustrerer tankane til arkitektane. (Ill.: 3RW arkitekter AS)
Teikningane treng ikkje fortelja korleis parkeringshuset skal bli, men illustrerer tankane til arkitektane. (Ill.: 3RW arkitekter AS)

Moglegstudie av nytt parkeringshus

Nye skisser viser korleis fasaden kan bli mindre prangande.

Kjetil Vasby Bruarøy
12. september 2018 - 10:30

Reguleringa av nytt parkeringshus på Circle K-tomta i Os sentrum går for fullt. Huset skal ha fire etasjar inkludert kjellar og tak, med næringsareal på gateplan og i alt 200 parkeringsplassar.

Det var først tenkt 220 plassar, men dette ville utløyst krav om endring av rundkøyringa, eit fordyrande tiltak som kommunen har slått frå seg.

– Om alt går på skjener i haust får vi reguleringsplanen opp til godkjenning i kommunestyret 18. desember. Blir det godkjent vil vi ha klart anbodsgrunnlaget på nyåret, seier prosjektsjef i Os kommune, Halvor Hanevik.

Prosjektavdelinga i Os kommune har med seg Sweco og Link Arkitektur i reguleringsarbeidet. Parallelt har 3RW arkitekter AS gjennomført ein moglegstudie. I går presenterte Hanevik denne for Os formannskap.

Horisontale linjer

Skissene over treng ikkje å likna det komande parkeringshuset, men illustrerer korleis 3RW tenkjer når dei prøver å integrera det komande parkeringshuset i dagens og framtidas Os.

«Volumet får en horisontal inndeling der de ulike etasjer gis ulike uttrykk og materialitet. Dette gjør at volumet virker mindre prangende» skriv arkitektane i studien.

– Horisontale band er allereie ein del av Os sin bystruktur, skriv arkitektane, og viser til Vognhallen, rådhuset og baldakinene i sentrum som eksempel.

«Bygolvet», altså det nye steindekket i gata Øyro, blir i studien trekt heilt til parkeringshuset i eitt samanhengande dekke.

Grøne element og god utsikt for alle 

Vidare i studien opnar 3RW for fleire grøne flekkar, blant anna klatreplanter, «for å gjøre opplevelsen større og gi merverdi til P-huset».

– Det er forsøkt å teikna ein varm fasade, og at bilane ikkje skal vera særleg synlege frå utsida, seier Hanevik.

I øvste etasje, altså taket, er det plass til anna enn parkering, sidan det likevel ikkje skal byggast fleire enn 200 plassar i denne omgang.

Det kan etablerast sitjeplassar eller ein liten, urban leikeplass, delar av taket fungerer som eit fint utsiktspunkt over fjorden og sentrum.

Spørsmål og kommentarar om p-hus og fjellhall

– Eg parkerte på Circle K-tomta i dag, og eg må seia at det gav ei oppleving av å parkera veldig nær sentrumskjerna, sa Ståle Skaatun (H).

I tidlegare moglegstudie for Os sentrum, og i arkitektkonkurransen i 2014, blei det sagt at det å kryssa Byvegen kanskje ville vera for lang avstand til sentrumskjerna. Skisse av parkering over Os terminal, og framfor rådhuset, blei laga.

• Sjå òg: Spenstig og vanskeleg

Parkeringshuset skal byggast sånn at driving av ein eventuell parkeringshall i fjell, ein gong i framtida, ikkje skal bli hindra.I moglegstudien blei det tatt med ferske prisar på parkering i fjell, samanlikna med tal frå 2010.

2010 (Norconsult)
200 plassar: 395.000 kroner per plass
400 plassar: 460.000 kroner per plass

2018 (Veidekke)
200 plassar: 460.000 kroner per plass
400 plassar: 395.000 kroner per plass

* kostnadsoverslaga er med 15 % uvisse.

Parkeringshuset er venta å få ein pris på 295.000 kroner per parkeringsplass.

Nils-Anders Nøttseter (MDG) kommenterte at han var mest innstilt på å gå rett i fjellet med parkeringshuset, Tone Hepsøe (Ap) poengterte at vi med dette huset bygger for dagens situasjon, ikkje for framtida.

– Byrjar vi å snakka om fjellhall no, så går tida! Dagens midlertidige parkering på tomta, som består av 40-50 plassar, er full kvar dag etter at vi opna for 9 timar. Det er ein akutt situasjon, behovet er stort og vi har køyrd denne prosessen over så lang tid at vi er nøydd til å koma i gang, sa ordførar Marie Lunde Bruarøy (H).

Om anbodsprosessen kjem i gang tidleg på nyåret, og bygginga startar på midten av 2019, vil parkeringshuset stå ferdig etter 1,5 år, altså på tampen av 2020 eller tidleg i 2021.