Ordførar, rådmann og økonomisjef kan gle seg over nok eit år med solid pluss for Os kommune. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Netto driftsresultat: 105,8 millionar kroner

Os kommune leverer betre enn det Staten ventar - for sjuande år på rad.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Økonomisjef i Os kommune, Ingrid Karin Kaalaas, fortel om nok eit år med mindreforbruk, populært omsett til «overskot», i Os kommune. 

Driftsrekneskapen for Os kommune viser eit rekneskapsmessig overskot på 46,9 millionar kroner for 2018.

– Netto driftsresultat er på 105,8 millionar kroner, noko som tilsvarer ein resultatgrad på 6,49 prosent, fortel Kaalaas.

Staten si forventning til kommunane er ein resultatgrad på 1,75 %.

– Os kommune har med årets resultat levert resultatgrad høgare enn Staten sine forventingar for sjuande år på rad. Dette styrkjer Os kommune sin soliditet og økonomiske handlefridom ved overgangen til Bjørnafjorden kommune. Dette kjem godt med, seier ordførar Terje Søviknes.

– Dette kan heile den kommunale organisasjonen væra særs godt nøgd med. Tenesteiningane leverer jamt over plusstal, og det er all grunn til å gje ros til alle medarbeidarar for ein framifrå innsats i 2018.

Pluss på alle område

Det gode resultatet skuldast i første rekke midlar frå premiefondet i KLP og Havbruksfondet, skatteutjamningsmidlar og lågare utgifter til pensjon.

Alle tenesteområda leverer resultat i pluss.

Det er gjort rekneskapsmessige avsetningar på 155,4 millionar kroner, men samtidig brukt 96,5 millionar av tidlegare års avsettingar.

For ordens skuld gjer kommunen merksam på at rekneskapen ikkje er revidert. Os kommunestyre vil komma attende med disponering av overskotet etter at rekneskapen er revidert og godkjend.

Fleire saker