Terje Søviknes signerte kontrakten med eit smil. I bakgrunnen står avdelingsdirektør Askjell Utaaker frå Helse-Bergen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Terje Søviknes signerte kontrakten med eit smil. I bakgrunnen står avdelingsdirektør Askjell Utaaker frå Helse-Bergen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Overtok Askviknes i dag

– Første trinn blir utleige av bustadar og tilrettelegging for friluftsområde, neste fase blir ny regulering og bygging av nye bustadar, seier Søviknes.

Kjetil Vasby Bruarøy
12. november 2012 - 23:52

Måndag 12. november var delar av leiinga i Helse-Bergen på Askviknes for å signera kontrakt med ordførar Terje Søviknes og Os kommune.

– Det er litt vemodig å gje frå seg ein så flott eigedom, sa divisjonsdirektør i Helse-Bergen Askjell Utaaker.

Askviknes er blant andre avdelinger som har blitt selt. Årsaka er blant anna at langtidsbehandling i aukande grad blir erstatta med kortare opphald ved psykiatrisk sjukehus og Askviknes blir erstatta av blant anna Solli og nybygde Kronstad DPS på Danmarksplass.

– Men når det først skulle gjerast kunne det ikkje vore på ein betre måte enn dette, la han til.

– Kva alternativ sto de med då Askviknes med andre avdelingar skulle seljast?

– Det var å selja i den opne, private marknaden, men det var ikkje det vi ønska. Derfor var vi glade for den gode dialogen og prosessen vi har hatt med Os kommune, som no både kan ta hand om areal til offentleg bruk og til sal.

Os kommune kjøper eigedomen for 22,5 millionar kroner. Delar av eigedomen skal seljast til Direktoratet for naturforvaltning DN som friluftsområde. Også andre delar av eigedomen kan bli selt, men det som bustad.

Naust for barnehagar?

Blant det første som skjer på Askviknes etter dagens overtaking er bruk av delar av eigedomen som friluftsområde.

Bergen og Omland Friluftsråd har vore innlemma i dialogen frå start og var representert ved Åge Landro på dagens møte med kontraktsignering og kakeservering på Askviknes.

– Os har mange fine friluftsområde, og no får dei eitt til. Her har brukarane tilkomst med bil og god parkeringsplass, ei skjerma hamn og fine fjører og svaberg.

– Naustet ser eg for meg kan innreiast med utstyrsbodar for barnehagar og skular som vil bruka området, foreslår Landro.

Får truleg midlar

BOF har søkt fylkeskommunen om midlar frå Direktoratet for Naturforvaltning, så vi kan løysa området ut frå eigedomen, og blitt prioritert på 5. plass.

– Vi har fått signal frå DN om at søknaden i praksis er godkjent, men at regulering og grenser må på plass før vi får pengar.

Veg: Smått er godt

Landro lurer samtidig på om vegen ned til Askviknes kan ta unna nok trafikk i forhold til kor populært området kan bli.

– Det er ein veldig fin og koseleg veg ned her, synes eg. Den bør nok rustast litt opp med fortau og lommer der bilar kan møtast, men eg ser ikkje for meg at vi skal ha noko tofeltsveg ned her, seier prosjektleiar i Os kommune, Tor Inge Døsen.

– Det har jo fungert med tilsette som har kjørt til og frå jobb og foreldre som har levert og henta ungar i barnehagen.

Oppstart etter jul

Døsen seier han har vore i samtalar med rådmannen om prosjektdirektiv og at han kanskje allereie i neste veke vil starta med å setja saman ei gruppe i rådhuset som skal jobba med ny reguleringsplan.

– Men det kjem neppe oppstartmelding før jul. Vi skal vera effektive, men det har ikkje brennhast. ABO plan og arkitektur har vore med på idémøte og levert tilbod, men det er ikkej avgjort kven som skal laga planen for oss.

For utleige i 2013

På den 58 mål store tomta ligg det fleire bygningar, blant anna styrarheimen og søsterheimen, som truleg skal rivast, det gamle hovudhuset og verkstaden, som ligg an til å bli verna - og den nyare hovudbygningen, som ganske snart kan bli utleigebustadar.

– Her kan det bli rundt 25 husvære for utleige, fleire på cirka 40 kvadratmeter, men også større på rundt 80 kvm, seier Døsen.

Han vil snart få tatt ein gjennomgang på tekniske kvalitetar på hovudbygningen, frå energi til branntryggleik, og dei første husværa kan koma for utleige "ganske snart".

– Kva anna som skal koma av husvære for sal blir det nok politikk av, spår prosjektleiaren.

I framlegg til budsjett har rådmann Knut Terje Rekve sett av 8 millionar kroner til opprusting på Askviknes.

Eigedomen på Askviknes 
• Tomt på cirka 58 mål med 600 meter strandlinje.
• Hovudhus bygd av staten (for 39.000 kroner) i 1898, ferdig i 1900.
• Brukt som barneheim, blant anna for omsterifarar/taterborn, driven av Norsk Misjon Blant Hjemløse, fram til 1953.
• Har frå 1953 fram til 2012, dei siste åra som avdeling for Solli, fungert som vaksenpsykiatrisk/distriktpsykiatriske senter (DPS). Tidlegare år var det rundt 45 pasientar på Askviknes, dei siste åra rundt 20.
• Nytt hovudbygg sto ferdig i 1976. Gamlebygget har dei siste åra og fram til sommaren 2012 vore brukt som barnehage.
• Det gamle hovudhuset og ein verkstad er i ein prosess Forsvarsbygg styrer for å verna bygningane i verneklasse 1, freding. 
• I tillegg er det ein eldre styrabustad og søsterheim på tomta, større hus som ikkje har vore i bruk på fleire år og som truleg skal rivast.
• Eigedomen har også eit garderobebygg, ei større skur, eit naust og eit lite båthus.
Kjelde: llvph.no (pdf)