Slik ser skissa på fabrikkskipet og produksjonsanlegget ut (ill: Tschudi Shipping Company AS)
Slik ser skissa på fabrikkskipet og produksjonsanlegget ut (ill: Tschudi Shipping Company AS)

Planlegg flytande sagbruk

Spennande planer om eit gigantisk flytande sagbruk. – Løysinga vil ha kapasitet på line med dei største bruka i Noreg, fortel Ove Frotvedt i Fanagro.

Andris Hamre
20. februar 2017 - 10:52

Det var kystskogbruket.no som først skreiv om dei spennande planane til eit dotterselskap av Tschudi Shipping Company AS om eit flytande sagbruk med eit fabrikkskip på drøye 50 000 tonn daudvekt.

– Eit dotterselskap av Tschudi Shipping Company AS har utarbeidd planar for eit nytt sagbruk med foredling av biprodukt på Vestlandet. Føresett sluttfinansiering vil bygging av anlegget starte ved årsskiftet og produksjonen kan vere igang mot slutten av 2018, seier styreleiar Arne J Grønn i dotterselskapet til nettstaden.

Samnangerfjorden aktuell plassering

Osingen Ove Frotvedt i Fanagro, ei verksemd som driv førstelinetenester for skogbruket, fortel at han kjennter til at det er dialog mellom Vestskog (skogsamvirke på Vestlandet), Fusa kommune og Tschudi Shipping.

– Konkret går det om planar for ei tømmerkai på Samnøy ved Holmefjord ut mot Samnangerfjorden. 

– Os er uaktuelt då vi ikkje har eit område som er eigna her, men på Fusa har dei moglegheiten, seier Frotvedt.

Manglar på Vestlandet

I følgje kystskogbruket.no vil det flytande sagbruket bli planlagt med forbruk av sagtømmer på inntil 400 000 fastkubikkmeter i året.

– Dette er på størrelse med dei største sabgruka vi har i Noreg, og noko vi treng på Vestlandet. Til samanlikning tek Granvin Bruk imot 70 000 kubikkmeter årleg.

– Skogen som blei planta i samband med skogreisingstiltaka etter krigen og fram mot 70-talet er no hogstmoden og det vil vera eit sterkt aukande tømmeruttak i tida som kjem. Slik det er i dag går diverre ein alt for stor prosentandel til eksport til utlandet, rett og slett fordi det ikkje er kapasitet til å ta hand om det lokalt på Vestlandet, fortel Frotvedt.

Kan gje opp mot nye 50 arbeidsplassar

Frotvedt anslår at det fort kan vera snakk om rundt 50 nye arbeidsplassar om planane blir realisert.

– Sjølve sagbruksteknologien med framstilling av tørka skurlast er veldig automatisert, men produksjonen av bimaterialet vil kunne krevja ein god del arbeidskraft, trur Frotvedt.

Sukker og vekstmedium

Biprodukta det er snakk om er i følgje kystskogbruket.no sukker og vekstmedium.

I tillegg til sagbruket skal det installerast ein produksjondel som skal ekstrahere sukkerstoff frå restvirket frå skurlastproduksjonen. Dette sukkerstoffet skal etter planen nyttast som ingrediens i produksjonen av kraftfor i Norge. Råstoffet til denne delen av produksjonen er primært biprodukt frå sagbruket (flis og sagflis). Men kapasiteten vil vere tilstrekkeleg til også å foredle massevirke/ rundvirke i eit omfang tilsvarende sagtømmerkvantumet. Den delen av flisa som ikke blir teke ut som sukkerstoff, er ei tremasse som kan brukast som vekstmedium til erstatning for torv, eller som eit tilnærma askefritt biobrensel. Prosessen er utvikla av Glommen Skog, Elverum i følgje nettstaden.

Både sjø og landveg

Produksjonsanlegget skal byggast på eit skip med drøye 50 000 tonn daudvekt. Det er òg planlagt fleire lektarar for plassering av tørker, tømmerlager og ferdigvarelager inntil fabrikkskipet.

– Det gjer at ein både vil kunne levera tømmer og hente ut ferdig materiale via sjøvegen, så vel som landevegen. Dette er uten tvil eit utruleg spennande prosjekt, slår Frotvedt fast.

Les meir om

Næringsliv Industri