Laila Marie Reiertsen (foto: AH)
Laila Marie Reiertsen (foto: AH)

Rekruttering og menn i helse

Lesarinnlegg: Laila Marie Reiertsen gler seg over at Os tek del i rekrutteringsprogram for menn i helsefaget.

Andris Hamre
27. juni 2018 - 13:44

Endeleg vart det Hordaland, og Os sin tur til å kunne være med i det nasjonale rekrutteringsprogrammet der menn vert tilbydd eit komprimert og forutsigbart utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeidar. Forløpet i Os vert at ein startar opp i 2019 og er ferdig som helsefagarbeidar i 2021.

Dette programmet er basert på erfaringa ein gjorde seg med Trondheimsprosjektet. Noko som var svært vellukka. 

Ein forventar at ein implementerer denne satsinga på rekruttering av menn i det generelle rekrutteringsarbeidet innan helse i kommunen.

Deltakarane i prosjektet rekrutterast via NAV og får eit tilbod om arbeidsutprøving i helse- og omsorgstenesta.

Innan helse og omsorg veit ein at behova er store når det kjem til arbeidstakarar. Særs innan eldreomsorga. Så dette saman med andre rekrutteringstiltak  vert særs viktige i framtida.

Det at dagens regjering og satsar på eit kortare utdanningsløp generelt for dei som allereie jobbar innan helse og omsorg for å bli helsefagarbeidar er og noko som må nemnast i dette høve. 

I Os kommune har ein stor merksemd på rekruttering . Vi politikarar snakkar både på inn, og utpust om dette. I personalutvalet har vi dette fast på agendaen i møta. Samstundes som ein har fokus på rekruttering, er det like viktig å bruka oppmerksamheita på det å behalda dei tilsette ein allereie har i eldreomsorga. Ofte gløymer ein alle desse dyktige arbeidstakarane med lang og tru teneste.  Som kvar dag står på i ein travel kvardag. Her gjev  god leiing og godt arbeidsmiljø  god utteljing for at arbeidstakarar vert værande.

Eg ønskjer Os kommune lykke til med prosjektet. Samt at fokus på rekruttering og behalda arbeidstakarar vert høgt prioritert.

Laila Reiertsen
Os Frp 

Les meir om

Lokal Lesarinnlegg