Lokal | 25. apr. 2018

Slik kan Lyseparken bli

Sjå dei siste skissene: Områdeplan for Lyseparken inne i avsluttande fase. Har teikna fem konkrete intensjonsavtalar.

Slik kan Lyseparken bli
Fredrik Seliussen i møte med arealplanlegger Hilde Moberg, geolog/klimaplanlegger Helge Jørgensen, arealplanlegger Åshild Blomdal og oppdragsansvarlig Sjur Frimann Hjeltnes hos ABO (Foto:AH)
Andris Hamreonsdag 25. apr. 2018 08:35

Bildeserie:

Områdeprogram for Lyseparken (ill: ABO)
Områdeprogram for Lyseparken (ill: ABO)
Omlag som dette kan Lyseparken bli sjåande ut (ill. ABO)
Omlag som dette kan Lyseparken bli sjåande ut (ill. ABO)
Kollektivterminal med sjølvkøyrande bussar (ill: ABO)
Kollektivterminal med sjølvkøyrande bussar (ill: ABO)
Grøntområder for å ta hand om nedbør også mellom bygga (ill: ABO)
Grøntområder for å ta hand om nedbør også mellom bygga (ill: ABO)
1 av 4
Områdeprogram for Lyseparken (ill: ABO)
Omlag som dette kan Lyseparken bli sjåande ut (ill. ABO)
Kollektivterminal med sjølvkøyrande bussar (ill: ABO)
Grøntområder for å ta hand om nedbør også mellom bygga (ill: ABO)

Saman med plankonsulentane hos ABO Plan- og arkitektur er utviklingsdirektør Fredrik Seliussen i ferd med å få på plass dei siste reguleringsføresegnene og plankarta for Lyseparken. Dette vil ligge føre som utkast hos administrasjonen i mai.

– Vi har mellom anna hatt møte med Fylkesmannen og opplever at han er langt meir positiv no enn den opplevinga vi fekk på planforum i fjor haust. Tilbakemeldingane går på at Lyseparken må få ei større rolle i kommuneplanen sin arealdel, forklarer Seliussen.

Vatn – ei utfordring og ein ressurs

Til grunn for reguleringsplanen ligg 16 ulike rapportar som tek for seg kvart sitt delområde.

– Eit døme er klima og naturmangfald. Vi har eit rikmyrskompleks som skal takast vare på og vi må sørgje for at nedbøren som kjem via bygningar og området er rent og at det kjem i passe mengder.

- I berekningane av mengde overvatn har vi lagt inn ein klimafaktor på 40 % for å ivareta dei forventa effektene av klimaendringane fram mot år 2100. Den auka nedbøren vil vi ta hand om gjennom opne vatnkanalar og fordrøyingsbasseng. Då får det i tillegg ein estetisk funksjon i tillegg til ein praktisk, seier Åshild Blomdal, arealplanleggjar hos ABO.

I det nye forslaget har ein i større grad tatt omsyn til riksmyrkomplekset og naturnvernområdet i sør er auka. Naturvernområdet i sør er auka.

Planlegg like mykje for 2050 som 2018

Sjølv om planen forhåpentlegvis skal godkjennast i 2018, så har planleggjarane 2050 like mykje framme i pannebrasken.

– Vi må laga ein robust plan som tar innover seg ei fortetting i lang tid framover. Den skal kunne nyttast også i 2050. Eit viktig tema då er utnyttingsgraden. Vi legg opp til eit snitt på 160% for heile Lyseparken, men dette varierer frå delområde til delområde.

– Det er ikkje slik at vi nødvendigvis kjem opp i ei slik utnyttingsgrad frå starten av, men det må byggjast slik at ein kan utvida, tildømes i høgden, etterkvart som behova melder seg, seier Seliussen.

0-vekst mål

Ein stor del av planlegginga av Lyseparken handlar om infrastruktur, både når det gjeld energiutnytting og trafikale løysingar.

– Skal vi klare 0-vekst målet som Noreg har forplikta seg til, så må infrastrukturen vera robust. Vi må allereie no tenkje løysningar for tildømes sjølvkøyrande elektriske bussar inne i Lyseparken, eller korleis eit bygg som har energioverskot kan serva eit med energiunderskot. Vi skal klara å laga Lyseparken sjølvforsynt energimessig om vi vil. Eg meiner vi ligg lengre framme allereie enn det styret var og så på i Aspern Smart City utanfor Wien tidlegare i vinter.

– Nettopp smarte energiløysingar og bruk at framtidsretta energiteknologi som gir 0-utslipp trur eg kan gje oss eit fortrinn. Etterkvart vil CO2-avtrykk som verksemder etterlet seg bli ei kredittrating for bedriftar.

– Ei spennande øving blir kjøp og sal av energi internt i Lyseparken. Kven skal hauste gevinstane av dette er eit spørsmål. Difor har vi med oss dei største konsulentmiljøa i Europa på desse vurderingane.

Har teikna intensjonsavtaler

Scenarioet dei ser for seg i 2018 er ein tredjedel kontor, ein tredjedel kombinert og ein tredjedel industri.

– Dei første vil nok starta bygginga i Lyseparken i 2020 og opne i 2022, sjølv om dei teoretisk kunne ha starta allereie i dag.

– Vi har allereie fem konkrete intensjonsavtalar, men desse lar seg ikkje realisera før vi har ein vedtatt plan. Eg kan av naturlege årsaker ikkje gå inn på kven desse avtalene er med, men ein ting kan eg røpa. Vi kjem ikkje til å byggja hotell i Lyseparken slik som vi hadde teikna inn i dei første planane. Eit nytt hotell i Os, bør komma i Os sentrum og ikkje i Lyseparken, påpeiker Seliussen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.