Slik vil dei sikra Hatvikvegen

I eit notat til Statens Vegvesen skisserar Os kommune tre strakstiltak for å betra trafikktryggleiken på Hatvikvegen.

Kommune skisserer ein enkel gangveg/tursti langs Hatvikvegen frå Bøvegen til Hegglandsdalsvegen (ill: Os kommune)
Andris Hamrefredag 22. jan. 2016 10:51

Bildeserie:

På Klyva ønskjer kommunen ei sikker kryssing av Hatvikvegen og tursti/gangveg vidare til Midtbøvegen (ill. Os kommune)
Ved Bøtræet skisserar kommunen to ulike løysingar (ill: Os kommune)
Den eine er å rydda denne undergangen (foto: Os kommune)
På Klyva ønskjer kommunen ei sikker kryssing av Hatvikvegen og tursti/gangveg vidare til Midtbøvegen (ill. Os kommune)
Ved Bøtræet skisserar kommunen to ulike løysingar (ill: Os kommune)
1 av 3
Ved Bøtræet skisserar kommunen to ulike løysingar (ill: Os kommune)
Den eine er å rydda denne undergangen (foto: Os kommune)
På Klyva ønskjer kommunen ei sikker kryssing av Hatvikvegen og tursti/gangveg vidare til Midtbøvegen (ill. Os kommune)

Bakgrunnen for notatet er eit møte kommunen hadde med vegvesenet og fylkeskommunen i midten av januar. Bjånes Fjordboliger har fått dispensasjon, for inntil 200 bustader, frå rekkjefølgjekrav om at gang- og sykkelveg frå Hauge til Klyva skal vera ferdige før innflytting av nye bustader på Bjånes. Ein føresetnad for dette er at dei nye bebuarane på Bjånes får eit tilfredsstillande gang- og sykkeltilbod via Midtbøvegen, eit tilbod også andre bebuarar på nedsida av Hatvikvegen vil nyta godt av.

For bebuarane på oppsida av Hatvikvegen vil ikkje dette utan vidare løyse trafikktryggleiken og det var dette dei tre partane diskuterte i møtet.

Gangsti frå Bøvegen til Hegglandsdalsvegen

I møtet skisserte Os kommune tre strakstiltak som kan/vil betre trafikktryggleiken.

Det første er å etablera ein enkel gangsti/turveg langs Hatvikvegen til Hegglandsdalsvegen og samenkobla denne med eksisterande gang- og sykkelveg.

– Det er omlag 10 hus som soknar til Bøvegen og mange fleir dersom ein tar med Hesthaugen. Det er òg fleire ungar som har dette som skuleveg, påpeiker Asle Andås, fagleiar i planavdelinga i notatet.

To alternativ ved Bøtræet

I andre enden av Bøvegen skisserar kommunen to ulike alternativ. Det eine, slik som Gustav Bahus (Frp) foreslo då plan- og bygningsutvalet handsama dispensasjonssøknaden frå Bjånes Fjordboliger.

– Ein kan nytta eksistrande undergang som er laga der bekken renn under Hatvikvegen. Dette området er overgrodd og lite i bruk, men undergangen har ei høgde og ei predde som gjer at den kan nyttast som ein snarveg ned til Midtbøvegen, vurderar Andås.

Det andre alternativet er å kryssa Hatvikvegen i plan der ei blir leia over mot ein eksisterane snarveg over til Midtbøvegen mellom ein garasje og ein gamal fabrikk.

Vil ha sikker kryssing på Klyva

Ved Klyva, der Bjånesvegen tek av fra Hatvikvegen ber kommunen om at det vert lagt til rette for eit sikkert krysningspunkt for dei som bur på Klyva.

– Så må det lagast ein gangveg mellom Bjånesvegen og Midtbøvegen på ein eller annan måte. Dei som bur på Klyva kan då, på same måte som dei som bru på Bjånes, nytta Midtbøvegen som gang- og sykkelveg inn mot Os.

Vurderar å gjera det i eigen regi

I notatet peiker Os kommune på at alle tiltaka kan gjerast innan areal som er regulert til vegføremål, men at ein må få på plass naudsynte avtaler med grunneigar.

– Dersom vegkontoret kan hjelpe til med naudsynte grunnavtalar, kan dei to første punkta løysast på ein enkel og rimeleg måte. Os kommune vil vudere om dette er tiltak som kan gjennomførast i eigen regi.

Når det gjeld krysset på Klyva vil kommunen ta kontakt med Bjånes Fjordboligar AS for å diskutera løysing på dette, då vegvesenet ønskjer at krysset vert utbedra i samsvar med den godkjente områdeplanen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.