Plan- og bygningsutvalet på synfaring torsdag 29. august. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Plan- og bygningsutvalet på synfaring torsdag 29. august. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Stor usemje på Skeie: Naust eller hytte?

PBU: Arbeidarpartiet sa nei, og ville i tillegg ha tilsyn i nabo-nausta. Frp og Høgre godkjente bruksendring til fritidsbustad.

Kjetil Vasby Bruarøy
05. september 2019 - 15:52

Møtet i plan- og bygningsutvalet førre veke starta med synfaring fire stadar, alle handla om naust eller kai. Midtsiden var med til Skeisleira, der ein av nausteigarane i ei rekkje på 21 naust har søkt om dispensasjon frå reguleringsplan for å bruka det nybygde naustet sitt til fritidsbustad.

– Kona mi kjem herfrå, vi bur ein køyretur på 4,5 timar vekke. Det hadde vore veldig praktisk om vi kunne ha overnatta her, seier nausteigar til Midtsiden.

Naustrekka har vore der frå gamalt av, men er fornya med kai, flytebrygganlegg og fleire nybygg. Administrasjonen fortalte at alle er godkjente som naust, ingen som fritidsbustad, men at nokre av dei har fått løyve til å legga inn vatn.

– Er dette godkjend som fritidsbustad? spurde Harald Døsen (Ap) og peikte på eit nabonaust med ein andre-etasje som såg ut til å vera innreidd som ei hytte.

– Nei, ingen er godkjende som fritidsbustad, var svaret frå administrasjonen.

Administrasjonen si innstilling var å seia nei:

Endringa skjer i eit etablert naustmiljø, og ein dispensasjon vil kunne gje store presendensverknader. Ein dispensasjon vil også undergrave reguleringsplanens funksjon som styrings- og informasjonsverktøy i området.

Naboar velsigna søknaden

To naustnaboar tok òg del i synfaringa. Dei hadde ingenting imot at det blei gjeve løyve til fritidsbustad i eitt eller fleire naust, snarare tvert imot.

– Før sto det gamle naust her, og det var lite liv i området. No, med ny kai og nye naust, er det nesten som ein liten landsby her nede. Vaksne og ungar koser seg i lag, og det er ikkje berre nausteigar med nærmaste familie. Store venninnegjengar samlast til bading og heile fotballag har vore her med trenaren sin for å ha avslutningsfest før sommarferien.

– Vi høyrer jo at auka privatisering blir brukt som argument mot det å godkjenna at folk har toalett, kjøkken eller ei seng i naustet sitt, mens vi opplever det motsette. Når det er ein viss standard på nausta fører det med seg eit yrande liv, og det er mange som får glede av å vera ved sjøen.

– Og om vi vaksne tar oss nokre øl så er det vel betre at vi overnattar i naustet enn at vi snublar langs vegen midt på natta for å koma oss heim.

– Bør føra tilsyn i heile naustrekka

Tilbake på rådhuset blei det diskusjon. Den første til å ta ordet var May Brit Haringstad (H).

– Eg var i utgangspunktet klar for å stemma i tråd med administrasjonen si innstilling, å seia nei til fritidsbustad, men i dag fekk vi eit klassisk eksempel på kor nyttig det kan vera å gå på synfaring. Her fekk vi sjå at det truleg er fleire som har etablert fritidsbustad i nausta sine utan løyve, men så har vi ein som har søkt på ein ryddig måte før han byrjar i innreia naustet.

– Både vi i Høgre og Frp vil seia ja til søknaden.

Tryggve Lillestøl (KrF) lurde på om ikkje dette var feil veg å gå, at PBU heller burde be heile rekka om å søkja om reguleringsendring saman, men Haringstad heldt fast på posisjonen sitt ja.

– Eg følgjer resonnementet til Haringstad, men spørsmålet må vera, kva vil vi? Seier vi ja til denne søknaden, blir det vanskeleg å seia nei til dei andre, sa Harald Lekven (Sp).

Trine Lindbrg (Ap) meiner at posisjonen er heilt på ville vegar om resonnementet er at «alle andre har tatt seg til rette, derfor skal han som søkjer få lov».

– Dette skaper presedens for dei andre. Då bør vi heller ha ein plan som seier kva nausta i denne rekka kan brukast til.

Ho fekk støtte av partikollega Døsen.

– Eg veit ikkje kva som blir rimelegast her, dispensasjonar eller ei samla reguleringsendring, men går vi for dette, har vi ikkje sjanse til å seia nei til dei andre. Det mest ryddige er ei reguleringsendring av heile rekka.

– Når vi som utval er vitne til noko som truleg er ulovleg bruk, er ikkje tilsyn vegen å gå? Har vi ikkje det ansvaret? la Lindborg til.

– Administrasjonen har sjølv vore og sett på naustrekka, og får ta sine vurderingar kvar dei vil på tilsyn, svarte Espen Aspenes (Frp).

Søknaden blei godkjent med 5 (3 Frp + 2 Høhre) mot 4 (2 Ap + Krf og SP) stemmer.

Større fordel enn ulempe

Posisjonen gjekk inn for alternativt framlegg til vedtak:

Plan- og bygningsutvalet er av den meining at ein dispensasjon frå pkt.1.2 og § 1-8 ikkje vesentleg sett til side dei omsyn som ligg bak føresegnene. Ein viser i hovudsak til begrunnelsen frå tiltakshavar:

• Tiltakshavar har tilknytning til plassen, og ønsker å ha ein plass å bu når dei er i Hagavik.
• Naustets utforming er godkjent og i samsvar med reguleringsplan.
• Bruken av strandsona vil ikkje endre seg frå dagens situasjon.
• Området er sterkt privatisert med naust og brygger.
• Folk kan passere brygga og området om dei ønskar og strandsona blir ikkje meir privatisert enn den er i dag.
• Bygget vil bli meir brukt, og dermed også halde ved like.
• Familien vil få ein plass å opphalde seg i Hagavik, uavhengig av årstid.
• Det er ingen ombygging eller fasadeendring.

Etter utvalet si vurdering vert omsynet til reguleringsplanen ikkje vesentleg sett til side ved ein dispensasjon. Fordelane ved ein dispensasjon i denne saka er klart større enn ulempene og omsøkt tiltak er godt tilpassa omgjevnadane.

Lenkjer, oskommune.no:
Saksdokument
Diskusjonen ser på på kommunetv.no