Kjetil Moberg i dag, framleis i drift med å blanda gelé til blant anna offshorenæringa, men no i nytt selskap. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Moberg i dag, framleis i drift med å blanda gelé til blant anna offshorenæringa, men no i nytt selskap. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Strid om opptakten til Odin-konkursen

Medeigarar og tidlegare dagleg leiar fekk hand om Kjetil Moberg sitt selskap. Det har ført til harde skuldingar partane imellom.

Kjetil Vasby Bruarøy
16. juni 2016 - 22:17

I februar fortalte Kjetil Moberg om tøffe tak for Odin Solutions AS.

I mars blei selskapet slått konkurs og konkurrenten Valhall NGP AS kjøpte konkursbuet.

Trond Soltvedt, tidlegare dagleg leiar i Odin Solutions AS, er dagleg leiar i Valhall. Valhall NGP AS er eigd (100 %) av Einevoll Invest AS, som eigde 34 prosent i Odin Solutions AS.

I Valhall jobbar òg Raymond Engelsen, som eigde 3,1 prosent av Odin Solutions AS, og som var med på å utvikla dei unike produkta til Odin Solutions, Odin GEL og Odin Cons. Også tidlegare Odin-tilsette Ove Brandsdal jobbar no i Valhall.

Oppstart og medeigarar

Odin Solutions AS blei stifta av Kjetil Moberg i 2011. Selskapet har ein eigenutvikla gelé, Odin Gel, som reinsar og fjernar avleiring og rust, blant anna i offshoresystem.

Selskapet fekk ein roleg start, hadde knappe 400.000 i omsetnad i 2012, men fekk fleire gode kontraktar i 2013, då dei auka til 2,3 millionar, for så å nesten dobla omsetnaden i 2014.

Moberg fekk med seg investor Hallvar Einevoll som med Einevoll Invest AS kjøpte 34 prosent av aksjane. Moberg heldt på 56 prosent mens tilsette Bård Nævdal (3,1 %), Hugo Steffensen (3,1 %) og Raymond Engelsen (3,1 %) òg var med på eigarsida.

– Det var tydeleg at dei ville ha hand om Odin

Sommaren 2015 var dei rusta for endå større oppdrag, men ein kontrakt dei såg ut til å landa, som dei hadde venta på, gjekk til eit anna selskap. Odin fekk dårleg likviditet. Ny dagleg leiar, Trond Soltvedt, blei tilsett. Han trakk seg etter kort tid. Det same gjorde revisor. Så følgte ei rekkje med økonomiske krav mot Odin Solutions.

Årsakene til at Kjetil Moberg føler at Odin blei kuppa på ulovleg vis, at det var ein bevisst strategi hos tidlegare tilsette og medeigarar, og at dei har brote blant anna arbeidsavtale og alminnelege lojalitetsreglar i arbeidsforhold, ramsar han opp på denne måten:

(Sjå svar frå Valhall ved Soltvedt i avsnittet under)

1. Det blei på ekstraordinær generalforsamling hausten 2015, trass dårleg likviditet, stemt imot emisjon. Kjetil Moberg stemte for, Einevoll brukte ifølgje Moberg dobbeltstemma si og stemte imot. Moberg påstår at han hadde investor som sto klar.

2. Valhall NGP AS blei stifta 14. desember, to dagar før Odin Solutions skulle i skifteretten grunna eit krav frå Skatt Vest. Moberg meiner dette tydeleg indikerer at medeigarar og tidlegare tilsette sat og venta på ein Odin-konkurs. Men det blei inngått avtale med Skatt Vest og Odin unngjekk konkurs.

3. Mellom 23. desember og 12. januar kan det sjå ut som om det har vore kontakt mellom Trond Soltvedt i Valhall og kundar av Odin i Europa og Asia, der Valhall ser ut til å ha formulert seg som om Odin og Odin sine produkt har skifta namn, noko som i så fall kan vera eit teikn på forsøk på å villeia kundar til å endra kontrakten til fordel for Valhall. Midtsiden har sett dokumentasjon som stadfestar denne dialogen.

4. Vidare følgte fleire krav om konkursbegjæringar av Odin Solutions AS. Det Moberg synest er påfallande er at 4 av 5 krav frå januar til mars er frå det han kallar «sine eigne»; Nomaco Services AS, der Einevoll er medeigar og styreleiar, tidlegare tilsette og frå revisor, som òg skal vera revisor for fleire Einevoll-selskap.

Kom nesten heilskinna gjennom vinteren

Då Skattefuten i mars sette siste spikeren i Odin-kista var Moberg berre nokre få dagar frå å redda selskapet.

Før dette hadde Moberg vunne fleire viktige kampar. Ikkje berre innfridde han økonomiske krav frå «sine eigne» i lista over, han inngjekk forlik med tidlegare oppdragsgjevar Termorens.

Moberg var i full gang igjen med Odin, men kjempa ein rå kamp. Betaling av feriepengar og utlegg til Valhall-gutane gjekk av potten som skulle gått til skatt, og til slutt var kontoen tom.

- Kravet var på 930.000 kroner. Eg hadde 1,4 millionar i ordrereserve og 1 million i frisk kapital og ville, om eg hadde fått nokre dagar til, innfridd kravet i mars og unngått konkurs nok ein gong. Då hadde Odin vore redda og Valhall måtte stilt i retten.

26. februar i år stevna Odin Solutions AS Valhall NGP AS, Trond Soltvedt, Raymond Engelsen, Ove Brensdal, Odin Europe og Einevoll Invest AS for retten grunna brot på arbeidsavtale, kontrakt og «allminnelige lojalitetsregler».

Midtsden har fått sjå arbeidsavtalane med signert taushetserklæring, der det blant anna står: «Personen som gjennom sitt arbeid for Odin Solutions (…) forplikter seg til ikke å bruke denne kunnskapen i egen fremtidig virkshomhet».

Då Odin Solutions AS i mars blei slått konkurs (av Skatteoppkrevjaren) unngjekk Valhall-gutane og Einevoll søksmål frå Odin, sidan dei kjøpte konkursbuet og no eig selskapet som saksøkte dei.

Valhall avviser alle påstandane

På spørsmål om det var ein bevisst strategi å starta nytt selskap og jobbar hardt for å slå Odin konkurs, for så å overta produkta og kontraktane, svarer dagleg leiar i Valhall, Trond Soltvedt:

– Overhode ikkje! Dette er så langt frå sanninga du kan koma!

Soltvedt seier han trekte seg som dagleg leiar i Odin då han fekk sjå tala i selskapet. Han trekte seg òg frå styret.

– Den økonomiske tilstanden var så skral at det var ulovleg å driva vidare, fortel han.

– Men emisjon var oppe i ekstraordinær generalforsamling. Kvifor blei det stemt ned?

– For å stemma for emisjon så må vi ha tal og fakta i bordet, det klarte ikkje Kjetil Moberg å skaffa.

At Valhall hadde dialog med kundar av Odin skal ha vore fordi Odin ikkje klarte å levera, og kundane då sto fritt til å handla med andre.

– Kan du forstå at Moberg føler at han blir kuppa av sine eigne, når nesten alle krava mot Odin er frå medeigarar og tidlegare tilsette?

– Vi er ikkje dei einaste Odin skulda pengar, Moberg skuldar dessutan konkurbuet fleire hundre tusen kroner. Eg og andre tilsette hadde uteståande mykje pengar, vi kan ikkje leva utan løn vi heller. To av oss har fått det han skulda, to dagar før vi skulle i retten, ein annan har framleis ikkje fått løna si.

– Moberg seier han vurderer å politimelda eller saksøka dei involverte i prosessen. Fryktar du følgjene?

– Nei. Vi har gjort alt ryddig og har fått ein fin start med Valhall NGP AS.

– Vil få eit etterspel

Etter konkursen har eit nytt firma med utspring i Os blitt etablert ved oppkjøp av eit anna firma med påfølgjande namneendreing. Ein ny gele og nytt konsentrat er utvikla.

Kjetil Moberg er tilsett av selskapet og er allereie i drift igjen.

– Så og seia alle kundane Odin Solutions AS hadde har tydeleg signalisert at dei er med meg vidare om eg kjem i gang igjen. Nokre av dei reagerer også kraftig på dei prosessane som har gått i vinter.

Moberg vil samtidig følgja opp måten han føler at Odin Solutions blei kuppa på.

– Eg forstår at dette er komplisert for både utanforståande og politiet, men eg meiner samtidig at dette ikkje kan vera lovleg.

Får støtte av tidlegare medeigarar frå Os

Dei to Odin-medeigarane frå heimbygda, Bård Nævdal og Hugo Steffensen, har vore lojale mot Moberg heile vegen.

- Då vi i fjor sommar gjekk og venta på kontrakten vi trudde vi skulle få, høyrde eg snakk om ein «plan B». Eg visste ikkje kva det var snakk om, men det kjem jo tydeleg fram no, det ser jo ut som om dette har vore planlagt sidan i fjor sommar, uttaler Bård Nævdal.

- Kjetil var for snill, han heldt oss i jobb for lenge, i ein tøff periode. Men han har ikkje gjort noko gale eller noko som gjer at eg forstår kvifor dei har gjort alt dei har kunna for å kuppa Odin, anna enn at dei er grådige, at dei ville ha Moberg sine aksjar, seier Nævdal.