Lokal | 10. sep. 2011

Styrt utbygging på Bjånes

LESERINNLEGG, Terje Søviknes (FrP): Utbygginga må delast opp i byggetrinn, med klåre krav til infrastruktur.

Styrt utbygging på Bjånes
Andris Hamrelørdag 10. sep. 2011 09:27

Engasjementet kring Kommunedelplanen for Bjånes har vore stort dei siste vekene, og ingenting er betre når vi no går inn i siste del av høyringsrunden på planen. Prosessen fram til no har vore omfattande, og Os kommune har aldri hatt ein grundigare plan til handsaming. Av eit totalt planområde på vel 1230 mål, er ca 500 mål avsett til utbygging. Resten er grøntområde, golf og friluftsområde med tilrettelagde turstiar og opphalds areal.

Fagfolka har elles utarbeida konsekvensutgreiingar på alle viktige område, herunder miljø, støy, biologisk mangfald, landskap og trafikk – og no skal alle høyringsinstansar gje sine innspel. Dette gjeld både offentlege instansar og private.

Os FrP har stor respekt for planprosessen, og vil vurdera både konsekvensutgreiingane og alle høringsuttalane i den endelege handsaminga av planen i Plan- & bygningsutvalet og Os kommunestyret. Her vil vi også ta stilling til det endelege utbyggingsomfanget og utbyggingstakten, dvs. kor mange bustader som skal byggjast og kor raskt desse skal komma. Uansett vil vi ikkje ha høgblokker på Bjånes. Punkthus og gode tun med leiligheter er truleg det optimale.

Utbygginga vil minst ta 20-30 år, og slik Gustav Bahus tidlegare har slått fast vil det for Os FrP være viktig at vi gjennom juridisk bindande rekkefølgjekrav sikrar at naudsynt infrastruktur kjem på plass i takt med utbygginga av bustadane.

Utbygginga må delast opp i byggetrinn, med klåre krav til kva infrastruktur som skal vera på plass før neste trinn vert starta opp. Naudsynt infrastruktur skal på plass i forkant av bustadbygginga.

Dette gjeld;

 • nye gang-/sykkelveg Hauge-Hatvik
 • tofeltsrundkøyring på Osøyro
 • asfalterte vegar og fortau
 • gatelys
 • oppgradert kollektivtilbud Hatvik-Osøyro-Bergen
 • barnehage- og skulekapasitet
 • leikeplassar/idrettsanlegg
 • friluftsområde
 • vatn- og avløp

I Arealplanen for Os har FrP/H også lagt inn fleire mogelege trasear for ein mogeleg ny veg nord for Osøyro. Om, og evt. når, dette vert aktuelt er avhenging av fleire faktorar. Kor stor den samla utbyggina vert spelar sjølvsagt inn. Det same gjer framtidig traseval for ferjefri E39 Kyststamvegen (evt. bortfall av fergetrafikk over Hatvik).

Uansett vil alt liggja til rette for konkrete utbyggingsavtalar mellom Os kommune og utbyggjarane, slik at også utbyggjarane tek del i investeringane i den samla infrastrukturen i området. Slike avtalar er heilt vanleg i andre kommunar som har store utbyggingar av denne typen.

FrP/H har ofte fått kritikk for stykkevis og delt utbygging i Os. Vi har ikkje alltid vore eining i denne kritikken, men ein ting kan vi i alle fall slå fast; - i Bjånesplanen får vi ein overordna og heilskapleg plan. Her skjer det ikkje stykkevis og delt. Dette gir rom for tydeleg planmessig styring av utbygginga. Den styringa vil Os FrP ta slik at vi sikrar ei god utvikling av Bjånes, der utbyggingstakten vert direkte kopla til naudsynt infrastruktur.

Utbygginga av Varåsen var i si tid særs omstridt. I dag vert Varåsen løfta fram som eit stjerneeksempel på ei vellukka utygging, som har skapt eit godt bu- og oppvekstmiljø. Slik skal også Bjånes utviklast for framtidige generasjonar av osingar! Godt val 12.september!

Terje Søviknes (FrP)
Ordførar Os kommune

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

 • Tilgang til alt innhald
 • Utan bindingstid
 • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.