– Utfordrande, men det er forsvarleg drift

– I sommar er kompetansedekninga betre enn på mange år, seier kommunalsjef Monica Totland Melvold.

Luranetunet. (Ill. foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 25. juni 2021 08:51

Bemanningssituasjonen på Luranetunet blei tatt opp i formannskapet sist tysdag.

Kommunen ønskjer i det påfølgjande å nyansera bildet litt.

– Ja, det er ein utfordrande bemanningssituasjon på Luranetunet, det har det vore i mange år, og er ikkje spesielt for Bjørnafjorden kommune.

– Sjukepleiarmangel er ein situasjon som er vel kjend på mange sjukeheimar over heile landet. Eg trur ikkje at vi merker oss spesielt ut i negativ retning, seier kommunalsjef Monica Totland Melvold.

Då heile nye Luranetunet opna i november 2017 blei det opprette nye årsverk, i hovudsak sjukepleiarstillingar.

Desse stillingane har kommunen ikkje klart å rekruttera sjukepleiarar til, og talet på sjukepleiarar som manglar ut i frå kompetanseplanen har lagt på om lag 20 årsverk sidan 2017.

– I det store og heile har vi klart å rekruttera sjukepleiarar i stillingar som har blitt ledige når nokon har slutta.

– Når det gjeld dei 20 stillingane, så betyr ikkje det at vi «manglar» sjukepleiarar at stillingane står ledige.

For å kompensera for manglande sjukepleiekompetanse har Luranetunet mellom anna rekruttert anna relevant høgskulepersonell, som til dømes vernepleiarar og ergoterapeuter .

– Vi har også dyktige helsefagarbeidarar som dekker nokre av stillingane. Det som opp i alt dette er positivt er at vi får vi eit godt supplement og breiare tverrfaglegheit i avdelingane, supplerer fagsjef for pleie og omsorg, Gro Elisabeth Almås.

– Kompetanse innan miljøarbeid er eit stor behov, særleg i demensavdelingane. På denne måten har vi redusert mykje på stillingar som faktisk står ledige.

Forsvarleg og trygt

Dei to er heilt tydelege på at det skal vera trygt å vera pasient ved sjukeheimane i kommunen.

– Det er alltid sjukepleiarar på vakt på huset, sjølv om vi gjerne ønskjer oss fleire. Det at sjukepleiarane har ansvar for fleire avdelingar enn primæravdelinga si, er ei vanleg ordning også på andre sjukeheimar landet over. Vi prøver å nytta kompetansen fleksibelt og på ein best mogleg måte.

– Vi har faste møte kvar veke for å planlegga og fordela kompetansen på huset. Det som har vore den største utfordringa har vore å dekka korttidsfråværet med faglært personell.

– Difor planlegg vi ei utviding av bemanningssentralen, slik at den kan handtera desse utfordringane òg.

– Vi er også i gang med eit arbeid der vi ser på korleis vi i mykje større grad kan nytta kompetansen til helsefagarbeidarane, mellom anna for at også sjukepleiekompetansen i neste omgang kan nyttast endå betre enn i dag.

Når det gjeld sommaren, så er bemanninga i all hovudsak på plass.

– Det må likevel understrekast at somrane er særleg krevjande for oss kompetansemessig, når halve bemanninga vår er ute i ferie om gangen, samtidig som sjukehusa stenger ned avdelingar og sender pasientar ut til kommunen.

– I år har vi ei betre kompetansedekning enn på mange somrar. Dette har vi fått til gjennom bonusording for eigne faglærte og ved å kjøpa helsefagleg kompetanse frå vikarbyrå, nettopp for å sikra den forsvarleg drifta, forklarer dei to.

Fleire tiltak for betre rekruttering

– Vi har heile tida fokus på korleis vi kan rekruttere og halda på dei dyktige medarbeidarene både ved Luranetunet og Fusa bu- og behandlingssenter, seier Melvold og ramsar opp:

  • Vi har gjort mange ulike tiltak, som å auka stillingsheimlane for dei som ønskjer.
  • Vi har vore liberale med å gi støtte til relevant videreutdanning for både sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidarar.
  • Vi har auka opp med åtte årsverk i 2021 for å dekka inn permanent overforbruk og utlikning av kortvakter for å nå målet om heiltidskultur.
  • Vi prøver også ut ulike turnusordningar for å kunne auke stillingheimlane og vi har testa ut bemanningssentralen som ein pilot ved Luranetunet, og vil no utvida den til fleire avdelingar og tenester.

– Dette er berre noko av det vi gjer, men det aller viktigaste er å gje honnør til og framsnakka alt det fantastiske arbeidet som medarbeidarene i heile pleie- og omsorgsområdet gjer.

– Ein positiv arbeidsplass med eit godt omdøme er i seg sjølv eit godt rekrutteringstiltak, avsluttar kommunalsjefen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.