Lokal | 27. sep. 2018

Vedtok direktesendt video av politiske møte

Frp ville venta litt med enkelte møte, andre blei etterkvart delvis einig.

Vedtok direktesendt video av politiske møte
Om ikkje frå dette kameraet, så skal kommunestyra no bli direktesendte. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 27. sep. 2018 10:11

Bildeserie:

– Sant ideen høyres god ut når du seier det sjølv? sa Trine Lindborg (Ap). (Foto: KVB)
– Sant ideen høyres god ut når du seier det sjølv? sa Trine Lindborg (Ap). (Foto: KVB)
Hausta latter: – Eg veit knapt kva streaming er, men eg forstår at vi kjem på TV, sa Harald Lekven (Sp). (Foto: KVB)
Hausta latter: – Eg veit knapt kva streaming er, men eg forstår at vi kjem på TV, sa Harald Lekven (Sp). (Foto: KVB)
1 av 2

Tysdag blei sak om strøyming (direktesendt video vist på internett) behandla i Os kommunestyre.

Videosending frå politiske møte har blitt stadig meir vanleg i Kommune-Noreg. Det er sjeldan at privatpersonar bruker retten sin til å vera tilskodar i møta, video blir sett på som ein metode for å gjera dei politiske diskusjonane meir tilgjengelege, noko som igjen styrkar lokaldemokratiet.

Kommunelova §31, «Møteoffentleghet», regulerer dette. I punkt 1 står det: «Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer». I dag blir kommunestyremøta sendt direkte på RadiOs, men ikkje dei andre møta.

Administrasjonen sitt framlegg til vedtak:
1. Os kommunestyre vedtek at politiske møter skal sendast som direkte-TV («straumast») på kommunen si heimeside.
2. Os kommunestyre set av kr 200.000,- frå kommunestyret sitt disposisjonsfond til formålet.

Innstillinga blei samrøystes vedtatt, men med ei justering av punkt 1 etter initiat frå Frp, men eit forslag formulert av Høgre, Ap og MDG.

I forkant var det debatt og gruppemøte.

– Berre kommunestyret?

Laila Reiertsen (Frp) var først på talarstolen. Ho synest forslaget er bra og ser at det meste er rigga for at det kan vera enkelt å senda video frå kommunestyresalen, som har eigen talarstol.

– Men i for eksempel formannskapet og plan- ogbygningsutvalet, der vi er færre medlemamr og sit samla rundt eit bord, er det kanskje vanskelegare. Eg foreslår at vi tar kommunestyremøtet først, og prøver det ei stund, før vi bestemmer oss for dei andre utvala.

Partikollega Eirik André Hesthamar, som har lang fartstid i tenesteutvalet, meinte at det i akkurat dette utvalet blir delt så mykje sensitiv informasjon, at det ikkje bør delast som direktesendt video. Møtet er ope for pressa, som har sine etiske retningslinjer å gå etter, mens video ikkje vil sikra kva som kjem ut.

Begge forslag blei avvist av dei andre partia.

Nils-Anders Nøttseter (MDG) viste til at video kan setjast på pause, om det er saker eller innlegg frå brukarar som skal gå for lukka dører, Gisle Hesjedal (Ap) kom med forslag til praktisk gjennomføring, at saker som ikkje skal strøymast blir samla i ein ende, eller nær ein pause, i møtet.

Kven kom med ideen - kven blir høyrd?

Som i saka om førehandsinnkreving av bompengar, der Frp snudde, blei posisjonen her skulda for både å snu og å ikkje lytta med respekt.

– Vi i opposisjon har kome med dette forslaget fleire gongar før, og blitt nedstemt gong på gong. Det er rart kor mykje betre ting høyres ut når du seier det sjølv, sa Trine Lindborg (Ap), med adresse til partia i posisjon.

– For dei fleste av oss blir dette med å bli vist på direktesendt video uvant, og utanfor komfortsona. Men det er ein siger for lokaldemokratiet. Vi er her fordi nokon har gjeve oss tillit. Video vil gje auka innblikk, og kanskje, som Laila seier, auka interesse for å engasjera seg.

Nøttseter klappa seg sjølv på skuldra for å ha kome med forslaget, Glenn Erik Haugland (V) tok ein tur oppom talarstolen for å minna om at Venstre var endå tidlegare ute med å slå gode slag for meir openheit.

Varaordførar Marie Lunde Bruarøy (H) avviste at dette handla om å snu.

– Det var uvisse, kva dette ville inkludera av utgifter, kompetanse og utstyr, no har vi fått oversikt, så no er det klart for at vi kan gå inn for dette, sa Bruarøy.

Så retta ho ein kommentar til Reiertsen sitt forslag.

– Om vi ikkje tar dette prinsippvedtaket no, må kvart utval laga sitt eige framlegg til vedtak seinare. Eg ønskjer at vi går for dette no, så får administrasjonen løysa dette med korleis det skal filmast.

Harald Lekven (Sp) sa at han knapt veit kva streaming er, men at han forstår at han no kjem på TV. Til latter frå salen. Han lurde på om det, i framlegget, kunne endrast frå at møta «skal» til «kan» visast på video. Han fekk støtte frå Emil Brimsholm (H).

– Å skriva «kan» blir feil. Kven er det då som skal avgjera frå møte til møte om møtet skal visast eller ikkje? spurde Gisle Hesjedal (Ap) retorisk.

Vedtaket

Etter gruppemøte gjekk kommunestyret samrøystes inn for både punkt 2, om finansiering, og ein justert versjon av punkt 1, der det blant anna står:

«Denne saka legg opp til eit prinsippvedtak om at politiske møte skal direktesendast via kommunen si heimeside. Rådmannen rår til at ein primært sender kommunestyremøta, men at ein etter kvart utvidar det til også å gjelde dei faste underutvala (Formannskapet, Plan- og bygningsutvalet, Tenesteutvalet). Gjennom eit vedtak som i lagt opp til i denne saka fattar kommunestyret eit vedtak som gjer at møteleiar ikkje treng ta stilling til dette frå møte til møte.»

Det kom spørsmål om tidsperspektiv, og det blei ytra ambisjonar om videosending allereie av neste kommunestyremøte.

Dei neste kommunestyremøta er 30. oktober, 20. november og 18. desember 2018.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.