Lokal | 05. apr. 2011

Vedtok utbygging

Då kommunestyret vedtok reguleringsplan for Sperrevik-Leirvåg tysdag blei den omkringliggande infrastrukturen diskusjonstema.

Vedtok utbygging
Andris Hamretysdag 05. apr. 2011 07:31

- Eg minner om at det er vårt ansvar at infrastrukturen er på plass før utbygginga tek til. Om ikkje kan konsekvensen bli ein forringa livskvalitet for dei som bur der allereie, hevda Øystein Nordvik (TvS).

Kapasitet nok?

Nordvik trakk fram kapasiteten på fylkesveg 163 (Sperrevikvegen/Fanavegen), sikring av skulevegen, kapasiteten til kloakkreinseanlegget i Søvikvågen og at det berre er ein tilkomstveg til feltet.

- Kloakkreinseanlegget blei dimensjonert for utbygginga i Hellebakkana på 80-talet, og etter det er det kome endå fleire bustadar, påpeika Nordvik.

- Er anlegget dimensjonert opp? Skal utbyggingane i Sperrevika og Nordstraumen koblast på? Dette er spørsmål vi må få svar på før vi kan vedta saken, meinte Nordvik.

Tilkomstveg nr 2

Norvald Skåtøy (Ap) var samd i at Nordvik peika på heilt sentrale poeng knytt opp mot utbygginga.

- Tafikksikring har vore diskutert og vi har godkjent oppstart av reguleringsplan for fylkesvegen frå grensa mot Bergen til Sørstraumen, sa Skåtøy.

- Eg delar òg den uroa Nordvik har i høve til at det berre er ein tilkomstveg til området. Det vi fekk til i plan- og bygningsutvalet var at det skulle leggast inn tre gang-/sykkelvegar frå fylkesvegen til feltet.

- Utfordringa i høve til ein tilkomstveg nr 2 er at vi då kjem inn i Bergen kommune med dei forseinkingar det kan medføra. Eg vil derfor forslå at vi ser på om det er moleg å legga ein alternativ tilkomstveg tilbake mot Lysefjorden innanfor kommunegrensa, sa Skåtøy.

Rullering av kommuneplanen

Skåtøy peika òg på at det vil koma eit press på vidare utbygging bak det området dei no handsama i retning Lyshorn.

- Dette er noko vi må ta med oss i rullering av kommuneplanen, meinte Skåtøy.

Gustav Bahus (Frp), som òg er leiar av plan- og bygningsutvalet meinte utvalet har gjort ein god og grundig jobb, men fremma etter gruppemøte eit tillegg til reguleringsføresegna om at ei utkøyrsel nr 2 for området må etablerast, minimum som beredskapsveg, før evt. detaljregulering av tilstøytande areal til bustadføremål.

Dette tillegget fekk 21 røyster (15 Frp, 4 H, 1 SP, 1 SV) og blei vedteken.

Ville forkasta planen

Terje Sperrevik (TvS) påpeika at han av fleire årsakar ikkje hadde vore med på all behandling av saka i PBE, men at han ville stemme som han gjorde første gongen planen blei stemt over, nemlig å forkasta planen då den er i strid med gjeldande arealplan.

Etter gruppemøte slik at partia fekk samkøyrd seg fekk kommunestyret tre alternativ å røyste over.

TvS sitt forslag om å ikkje godkjenna planen blei ikkje vedteken då det fekk berre 8 røyster (1 Sp, 1 V, 2 Krf, 4 TvS).

Sp og Ap fremma forslag om at saka skulle tilbake til plan- og bygningsutvalet. Dette begrunna dei med behov for klårare definisjon av trygg skuleveg, ekstra innkøyring til planområdet ved Leirvågen, trafikksikring etter vegnormalen langs Sperrevikvegen og at nytt kloakkreinseanlegg må vera på plass før utbygginga.

Dette forslaget fekk 14 røyster (1 Sp, 5 Ap, 1 SV, 1 V, 2 Krf, 4 TvS).

Planen blei tilslutt vedteken med 20 (15 Frp, 4 H, 1 SV) mot 13 (1 Sp, 5 Ap, 1 V, 2 Krf, 4 Tvs) røyster med den endringa Frp fremma om tilkomstveg og ei endring frå Sp om at murar over 2 meter skal terrasserast (Sp si presisering blei samrøystes vedteken).

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.