Lokal | 28. aug. 2020

Vil dela ut 200.000 til lokalidretten

Ekstra krisepakke til born og unge.

Vil dela ut 200.000 til lokalidretten
F.v.: Vangsnes, Heltne og Lindborg. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 28. aug. 2020 14:28

Bjørnafjorden kommune har løyvd 200.000 kroner til lokalidretten for å bøta på utfordringar med koronasituasjonen.

– Målet med den lokale ordninga er at tilskota skal hjelpa der dei nasjonale støtteordningane ikkje har fullgod effekt, og særleg ut mot barn og unge, seier kultursjef Erik Vangsnes.

Pengane skal bli fordelte av idrettsrådet.

– Med desse ekstra stimuleringsmidlane, er håpet at aktivitetar som er vanskeleggjort under koronakrisa kan halda fram eller starta opp.

Både kultursjefen og ordføraren oppmodar samtidig idrettslag om å samarbeida.

– Om nokre lag er for små til å gjennomføra åleine i desse tider, der det for eksempel kan vera vanskeleg å få nok folk på dugnad, kan dei kanskje gå saman for å gi eit godt tilbod til medlemmane, og dela det som er av inntekter etterpå, seier Lindborg.

Bjørnafjorden idrettsråd skal forvalta pengane når dei har kartlagt dei lokale utfordringane.

Ordførar Trine Lindborg, leiar i idrettsrådet, Jarle Heltne, og kultursjef Erik Vangsnes presenterte idrettspakken for lokale media i ettermiddag.

– Vil sikra aktivitet for mange

– Kva veit de om dagens situasjon for idrettslaga?

– Mange idrettslag har tapt pengar både i form av manglande kontingent, tapte leigeutgifter og, ikkje minst, manglande sjanse til å gjennomføra planlagte arrangement, seier Heltne.

– Arrangementa har gjerne ikkje gitt overskot i form av deltakaravgift, men kiosksal, og dette er blant inntektskjeldene som ikkje er kompenserte av Staten sine støtteordningar.

Nokre idrettslag er gjerne små, og utan stort nok apparat til a nokon har kapasitet til å få oversikt over midlar å søkja på. Andre er store, men har samtidig svært store inntektstap som bør dekkast inn for at dei mange medlemmane ikkje skal få for stort tap av aktivitetsnivå.

– Fleire store idrettslag har verkeleg fått svi.

– Korleis skal kartlegging foregå og kven blir prioriterte?

– Vi vil kontakta idrettslaga og be dei svara på ei rekkje spørsmål, og elles dela det dei har av erfaringar og konsekvensar frå denne tida.

Idrettsrådet har òg dialog med Nav, og vanskeleg økonomi kan påverka nokre familiar sin sjanse i å delta i idrettsliv var tema i førre møte i idrettsrådet.

– Inkluderingsdagane på Kuventræ var eit flott tiltak som kanskje kan ha vore med på få fleire inn i idretten, uansett kva økonomiske forhold deltakarane kom frå, seier ordførar.

– Samtidig kan økonomi ofte bli sett på som ei privatsak, og vera tabu å snakka om. Vårt ønskje er at dei som opplever vanskar tar kontakt, for det finst støtteordningar.

– Innan kva dato skal midlane delast ut?

– Vi har ikkje sett nokon dato. Målet er å få god oversikt, men òg å få støtta ut rimeleg raskt, svarer Heltne.

– Er det sett eit tak på kor mykje eitt enkelt lag kan få, for å sikra at mange ulike blir nådd?

– Nei. Men pengane skal fordelast på fleire. Det overordna målet er å halda aktivitetsnivået høgt og å hindra fråfall.

Løyvinga til koronatiltaket i idretten er gjort av Bjørnafjorden formannskap og er finansiert frå næringsfondet.

Idrettslag som er interesserte i å få meir informasjon kan ta kontakt med Jarle Heltne.

– Er det lagt opp til tilsvarande tildeling til kulturlivet?

– Før sommaren blei det prioritert å få ut KUP-midlar og kulturmidlar rimeleg raskt. No har vi ikkje eit eige kulturråd, som paraply for dei ulike aktørane. Men det er fleire midlar som kan fordelast, og vi vil jobba utover hausten med å gjera ei viss kartlegging der òg, seier Vangsnes.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.