Vil gje dispensasjon på Bjånes

Administrasjonen rår plan- og bygningsutvalet til å gje dispensasjon frå rekkjefølgjekrava i samband med Bjånesutbygginga.

Slik ser jk.arkitektur AS for seg utbygginga av Bjåneshalvøya (ill: jk.arkitektur AS)
Andris Hamreonsdag 19. nov. 2014 11:53

Bildeserie:

Masterplanen legg òg opp til parsellhagar i området (ill: jk.arkitektur AS)
Slik er skissene på utbygginga ved Moldegaard (ill: jk.arkitektur AS)
Det andre utbyggingsfeltet "Svingen" ser arkitektane for seg som dette (ill: jk.arkitektur AS)
Natur og kulturparken er eit berande element i masterplanen frå arkitektane (ill: jk.arkitektur AS)
Masterplanen legg òg opp til parsellhagar i området (ill: jk.arkitektur AS)
Slik er skissene på utbygginga ved Moldegaard (ill: jk.arkitektur AS)
1 av 4
Slik er skissene på utbygginga ved Moldegaard (ill: jk.arkitektur AS)
Det andre utbyggingsfeltet "Svingen" ser arkitektane for seg som dette (ill: jk.arkitektur AS)
Natur og kulturparken er eit berande element i masterplanen frå arkitektane (ill: jk.arkitektur AS)
Masterplanen legg òg opp til parsellhagar i området (ill: jk.arkitektur AS)

Kommunedelplanen for Bjåneshalvøya legg til rette for opp til 1200 bustadeiningar ved full utbygging. Torsdag skal plan og bygningsutvalet handsama dei tre første delområda av utbygginga.

Utbyggaren, Bjånes Fjordboliger AS har engasjert jk.arkitektur as, Akvator AS og EkerSandvik AS til å utarbeida planarbeidet basert på kommunedelplanen som blei godkjent i oktober 2012.

Natur-og kulturpark som sentrum

I arkitekten si omtale av prosjektet kjem det fram at dei ser for seg natur- og kulturparken som eit berande element for området.

– Parken skal sikra tilgjengeligheit og tilgong på naturopplevingar for både omegn og bebuarane i området.

– Dei ulike byggeområda kransar rundt Natur- og kulturparken og framstår som mindre grender med konsentrert bygging, skriv arkitektane.

90 husvære i 1. byggetrinn

Utbygging ser ein for seg som ei etappevis utbygging over ni byggetrinn. Når siste byggetrinn står ferdig er førebels uvisst.

I første byggetrinn ser ei omlegging av tilkomstvegen til Bjåneshalvøya gjennom det arkitektane i masterplanen kaller «Port Bjånes».

Dette er det første møtet med dalen og ein ser for seg å legga om samlevegen slik at den blir lagt gjennom og bak byggeområda og ikkje framstår som ei barriere.

Utbyggingsområda i den første byggetrinnet er:

  • Moldegaard T1 og B7 med tilsaman 28 bustader
  • Svingen Koloni med to gatetun og 18 einebustader i rekke, fire atriumhus og omlag 40 leilegheiter over tre plan.

I tillegg vil utbyggaren starta tilrettelegginga av natur- og kulturparken med sti-tilkomst og den første attraksjonen gjennom ei vaierbru og utkikkspunkt.

Rår til dispensasjon

I samband med oppstarten av reguleringsarbeidet kom det fram at utbyggar ville søkja dispensasjon frå rekkjefølgjekrava om at gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen skulle vera opparbeidd før første bustad var innflyttingsklar.

Administrasjonen rår i si innstilling til plan- og bygningsutvalet, som skal handsama saka torsdag, at ein dispensasjon frå krava inntil dei 200 første bustadene er bygd på Bjåneshalvøya.

«Kommunen dispenserer frå rekkefylgjekravet inntil 200 nye bustader, dersom fylgjande kulepunkt vert lagt til føresegnene for planen:

Krav til rekkefylgje

  • Før det vert gjeve løyve til tiltak innanfor planområdet, skal det opprettast fartsreduserande og tryggleiksfremjande tiltak på Hatvikvegen mellom avkøyrsel til Hegglandsdalen og ny avkøyrsel til Bjånes.
  • Før det vert gjeve løyve til tiltak innanfor planområdet, skal det opprettast farstreduserande og tryggleiksfremjande tiltak på Midtbøvegen.
  • Det må inngåast ein utbyggingsavtale mellom kommunen og utbyggar på Bjånes om finansiering og utbygging av Hatvikvegen mellom avkøyrsle mot Hegglandsdalen og Bjåneskrysset, før det gjevast løyve til meir enn 200 bustader i området.»

– Utbygginga på Bjånes har høg verdi for å sikra bustader til nye innbyggarar i kommunen.

– Med Midtbøvegen som midlertidig G/S-sti og fartsreduserande tiltak på Hatvikvegen, tilfredsstiller dette midlertidig krav til trafikal tryggleik.

– For å sikre at utbygging av Hatvikvegen vert gjennomføyrd før ein gir løyve til tiltak utover 200 einingar, må utbyggingsavtale inngåast når områderegulering for Hatvikvegen er godkjent, og før kommunen eigengodkjenner omsøkte reguleringsplanar, heiter det i innstillinga frå administrasjonen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.