Lokal | 26. feb. 2018

Vil ha fart i arealplanen

Utålmodige politikarar tykkjer arbeidet med arealplanen tek for lang tid. Sette forpliktande datoer for arbeidet.

Vil ha fart i arealplanen
PBU er eininge om å prioritera arealplanen, men kva som skal priorterast først og sist var dei ikkje heilt samde om (foto: Andris Hamre)
Andris Hamremandag 26. feb. 2018 13:55

Til plan- og bygningsutvalet (PBU) sitt møte i førre veke hadde Espen Aspenes (Frp) på vegne av Høgre og Frp laga eit notat vedrørande den pågåande rulleringa av arealplanen (KPA) kor han uttrykte uro over framdriften i arbeidet og foreslo at tre delområder skulle prioriterast.

  • Handsaming av senterstrukturplan for Os.
  • Handsaming av funksjonell strandsoneplan for Os.
  • Oppstart på gjennomgang av innspel frå innbyggjarane som har sendt inn ønskjer i samband med rullering av arealplanen.

– Ved å gjera ferdig desse punkta så vil vi etter vårt syn langt på veg ha fått på plass ein del rammer og betingelser for utvikling av Os, sjølv om vi ikkje skulle rekkje å få ei fullstendig rullering av arealplanen i inneverande kommunestyreperiode, heitte det i notatet.

Må stemma med loven

Kommunalsjef Aina Tjosås, kommuneplanleggjar Asle Andaas og plansjef Tina Sinclair forklarte om arbeidet som har blitt gjort frå administrasjonen si side siden oppstarten av rulleringa for omlag to år sidan.

– Det vi har jobba med i det siste, som de ikkje har sett resultatet av enno, men som kjem på neste møte, er senterstrukturproblematikken. Det er ganske komplisert og omfattande. Nokre plasser lander det greitt, andre plassar er det vanskeleg, men vi meiner nærsenterstrukturen er kluet for å få løyst nokre av dei utfordringane vi har i høve eindel av prosjekta i kommunen. Får vi dette på plass, så vil ein kunne få fortgang i eindel utviklings- og byggjeprosjekt.

– Det første og det viktigaste er at vi får ein KPA i tråd med gjeldande regelverk. Den vi har, er i tråd med plan- og bygningslova frå 1985 og ikkje dagens lov. påpeika Tjosås, som også fortalde at administrasjonen også hadde sett på ei to-trinnsrullering av arealplanen.

– Forslaget er å få banka nærsenterstrukturen, så kan det som ligg utanfor venta til runde to. Dette vil i stor grad vera motsegn-saker, og desse veit vi av erfaring tek tid med runder hos fylkesmannen.

– Det har vore litt vakuum no, så det er på sin plass at de spør kva vi held på med, innrømma Tjosås.

Handler om å vera medstrøms

Plansjef Tina Sinclair understreka at ein må jobba i tråd med dei regionale planane om ein skal få dei lokale planane gjennom.

– Det vi har gjort er å utvikla ein ny strategisk rommeleg modell. Eg trur det vil passa i høve dei regionale planane. Det handler om å vera medstrøms og å finna lokale strategier som passar med dei regionale.

– Vi har utarbeidd kriterier som ein kan jobba med. Så lenge vi ikkje gjer det sjølv, så er det den regionale planen som gjeld. Dei kriteria vi vil ha må vera tillitsvekkande og gode, poengterte plansjefen.

Regional plan stoppar utviklinga

Sjølv etter utgreiinga frå administrasjonen var Aspenes uroa.

– Eg er skuffa over det som har vore rapportert tidlegare om at ein hadde tid og kapasitet. Det skal godt gjerast å komma i mål no. Eg er samd i at det å få på plass senterstrukturplanen er det mest vesentlege. Det at vi ikkje har definert den, betyr at alle bremser er på i høve næringsutvikling. Det er bråstopp, og det har vi fått smaka på i Os. Eg har kjefta på Gustav (Bahus, journ.mrk) og Terje (Søviknes, journ.mrk) for at dei var med på å vedta den regionale planen i fylkestinget. Den har stoppa utviklinga, mente Aspenes, som gjentok ønskje om å få gjennom den funksjonelle strandsoneplanen også.

Einig, men ueining

Nettopp det siste gjorde at han ikkje fekk full støtte frå opposisjonspolitikarane i PBU.

– Vi må stikke fingeren i jorda og prioritera. Eg er einig i at det er veldig viktig at vi tenkjer vidare og tenkjer på læringslivet. Vi har diskutert mange ganger med tanke på lokalisering, alt heng saman og desse tinga hastar. Då meiner eg det er viktig å tenkje tverrpolitisk og kanskje svelge nokre kamelar både den eine og den andre av oss, men eg er ikkje så oppteken av at den funksjonelle strandsona er prioritet nummer to, kommenterte Trine Lindborg (Ap).

– Eg er litt der som Aspenes er i høve politisk utsjekk. Det er ein ganske ambisiøs plan å koma i mål til desember. Spesielt om vi ikkje går for det som administrasjonen foreslår. Om vi ikkje har ein heilskapleg tanke så blir det kaos. Skal vi ta den funksjonelle strandsona så kan det bli utfordrande å koma i mål. Hovedbiten er at vi må gå på det løpet som administrasjonen har lagt, så kan eg gjerne vera med på at vi forpliktar oss til nokre datoar, kommenterte Terje Sperrevik (TvS).

Sette datoar

Frp/H held fast på si prioriteringsliste og la fram forslag om at sentrumsstrukturplanen skulle vera ferdig vedtatt 31. august 2018, den funksjonelle strandsoneplanen 31. oktober 2018 og at innspela frå innbyggjarane skulle vera handsama innan 31. desember 2018.

Dette blei vedteken med røystene frå Frp/H.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.