Lokal | 06. sep. 2013

Vil ha fortau og gangfelt

Plan- og bygningsutvalet: Ved utviding av butikken på Haugsneset ber politikarane om nytt fortau og gangfelt i Hatvikvegen.

Vil ha fortau og gangfelt
På venstre side av Hatvikvegen vil det komma fortau og ein fotgjengarovergang om politikarane får det som dei vil (foto: Andris Hamre)
Andris Hamrefredag 06. sep. 2013 06:40

I samband med at plan- og bygningsutvalet handsama spørsmålet om ei mindre endring av reguleringsplanen for Hamnevegen - Steinneset kom Terje Sperrevik (TvS) med eit framlegg om å forlenga fortauet på nordsida av Steinneset til å strekka seg oppover Hatvikvegen.

– Vi bør leggja inn krav om at fortauet skal gå litt lengre opp langs Hatvikvegen, slik at det kan etablerast ein overgang også der.

– I dag er næraste overgang nede ved brua, argumenterte Sperrevik.

– Det er ikkje uvettig. Vi bør òg legga inn fortau lang Smiebakken. Det er et trass alt hovudvegen opp til sjukeheimen og ein mye brukt skuleveg, supplerte Ståle Skaathun (H).

Eit samrøysta plan- og bygningsutval gjekk inn for desse to tillegga i føresegnene for utvidinga av delfelt B6 i reguleringsplanen.

– Pass berre på at kryssinga i Hatvikvegen blir lagt slik at ein får ei god siktline også for dei som kjem nedover vegen, påpeika trafikklærar og politikar Arne Bjoarvik (H).

Vil erstatta butikken

Det var ABO Arkitektar som hadde fremja framlegget om utviding på vegne av tiltakshavarane Astrid og Paul Drageset.

Føremålet med endringa er å erstatte dagens Kiwi butikk med ein ny butikk.

For å betre tilhøva for innkjøring frå kryss, parkering og varelevering vil butikk og lager bli flytta lengre bak i skråninga, delvis inn på eigedomane gnr/bnr 63/467 og 514. Desse eigedomane er i dag regulert til bustad i reguleringsplan for Haugsneset- Lurane. I kommunedelplan for sentrum er dette området òg avsett til bustad.

Området plan-og bygningsutvalet gjekk inn for å endra til sentrumsføremål er på omlag 870 m2.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.