Rådgjevar for oppvekst, Signe Chistensen, kunne fortelja at Os kommune vil utarbeida ein lokal rettleiar for skulestart. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 

Vil ikkje søka om fleksibel skulestart for 6-åringar

Os kommune vil heller utarbeida ein lokal rettleiar, fekk tenesteutvalet høyra idag. 

image
image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

I oktober 2018 valde kommunestyret å oversenda ei sak om fleksibel skulestart for 6-åringar til tenesteutvalet for utgreiing.

Bakgrunnen var «Tilstandsrapport for barnehage og skule» som vart handsama under det same møtet.

I sakspapira kan vi lesa at administrasjonen har sett på om det er mogleg å gjera ei oppmjuking av regelverket for framskutt eller utsatt skulestart. Dette slik at foreldra i større grad kan påverka kva år barnet skal ta til på skulen. 

Ulike vurderingar

Som grunnlag for utgreiinga til tenesteutvalet har administrasjonen nytta ulike vurderingar og innspel. 

Lovverk- og opplæringslova, NOU-rapporten frå 2019 (rapporten drøftar mange aspekt ved barn, skule, opplæring og omgrepet «fleksibel skulestart») har blitt nytta i vurderinga.

PPT-tenesta sitt tenesteområde og Lesenteret (Universitetet i Stavanger) sitt svar til høyringsreforma om seksårsreforma ligg òg som grunnlag i framlegget til tenesteutvalet. Administrasjonen har i tillegg sett nærare på innføringa og utviklinga av «Reform 97».

Det var denne reforma som ligg bak innføringa av skulestart for 6-åringar. 

Vil ikkje søka om forsøksordning

På bordet til tenesteutvalet låg følgjande framlegg til vedtak:  

• Skuleeigar og PPT skal, i dialog med skulane, utarbeide lokal rettleiar for begynnaropplæringa. Målet er å sikre at barna får opplæring som er tilpassa eigne føresetnadar og ferdigheter. Denne prioriteringa blir del av i BLR-satsinga («Prosjekt Betre Læringsresultat») og rettar seg og mot nettverk for førsteklasselærarar og skuleleiinga.

• Os kommune søker ikkje om forsøksordning for fleksibel start for 6-åringar etter dagens lovverk.

• Os kommune leverar høyringsuttale til Stoltenbergutvalet si innstilling.

• Dersom det blir lagt opp til statlege forsøksordningar skal dette vurderast av administrasjonen og leggjast fram for politisk behandling.

Skal ikkje handla om ressursar

Til å greia ut saka for tenesteutvalet møtte rådgjevar for oppvekst, Signe Christensen.

Ho gav utvalsmedlemmene eit historisk innblikk i saka, før det vart opna for spørsmål og kommentarar.

Sandra Kristin Austgulen (Ap) var først ute med spørmål om det faktisk var ressursar til å gjennomføra det adminisjonen la opp til.

– Eg har snakka med fleire foreldre som er i ein situasjon kor dei er i uvisse om dei skal søkja om utsett skulestart. Dei er usikre på om barna deira faktisk er klar for skulen. Kva kan vi tilby dei?

Kommunalsjef Line Rye var raskt ute og kunne fortelja at dette ikkje handla om ressursar;

– Det skal aldri vera ressursar det står på i denne saka. Kvart år får vi tre til fire saker som går på utsett skulestart - dette frå eit utgongspunkt på 300 elevar som skal starta på skulen. Det viktigaste vi kan gjera då er å gå inn trygga situasjonen for familien det gjeld. 

– Ikkje kjeft på meg med ein gong

Siren Tømmerbakke (Sp) nytta høvet til å takka Venstre for å ha løfta denne saka, slik at ho no låg med klare tilrådingar frå administrasjonen.

Det var Kjersti Iren Ellingsen (H) som til slutt kom med det sterkaste vitnesbyrdet om kor mykje denne saka engasjerer enkelte.

Ho kunne fortelja om eit brev frå ein 5 år gamal gut til rektor ved ein av skulane i Os; 

– Som svar til rektor på brevet kor skulen sa at dei gledde seg til at han skulle byrja på skulen om seks månader, fekk guten foreldra til så skriva eit svar attende. I brevet frå guten kunne rektor lesa følggjande: «Ikkje kjeft på meg med ein gong, for eg kan ikkje alle reglane enno». 

Christensen nytta då høvet til å minna utvalet på at dette først og fremst ikkje handlar om pengar, men om engasjement og samarbeid mellom skulane for å trygga overgangen frå barnehage til skule. 

Tenesteutvalet stilte seg samrøystes bak administrasjonen sitt framlegg. 

Fleire saker