Posisjonen med Frp og Høgre ville ikkje vera med på å starta eit forprosjekt for å sjå på kjøken på Luranetunet (foto: Andris Hamre)

Vil ikkje starta kjøken-forprosjekt

Regjeringa vil ha matlukt på sjukeheimane, men posisjonen i Os ville ikkje vera med på forprosjekt om kjøken på Luranetunet.

Av: Andris Hamre

Då formannskapet tysdag skulle diskutera disponeringa av overskotet frå SIO fremja Tone Hepsøe eit forslag om at ein skulle starta eit forprosjekt til kjøkken på Luranetunet.

– Ap ønskjer at vi nyttar noko av overskotet frå SIO til å starte ei utgreiing av kjøkken på Lurane. Vi ønskjer at pasientar og bebuarar skal få mat tilbredt i sin heim. I eit forprosjekt vil ein kunne utreda ulike løysingar, slik at kommunen er klar til å starte bygging når dei statlege finansieringsmidlane som regjeringa har varsla kjem. Ramma for forprosjektet foreslår vi til 200.000 kroner, sa Hepsøe.

I sitt framlegg til vedtak har rådmann Christian F. Fotland foreslått at ein nyttar 9 millionar til innkjøp av utstyr/velferdsteknologi, 3 millionar til kompetanseheving, 5 millionar til "Nye Luranetunet" og 2 millionar til prosjektering av den gamle sjukeheimen.

Vil venta på revidert nasjonalbudsjett

Eirik André Hesthamar (Frp) som mellomanna sat i styringsgruppa for bygginga av Luranetunet peika på at ein allereie har sagt noko om korleis ein kan utvida kjøkenet.

– Det er sagt noko i teikningane om kva som er mogleg i høve å utvida kjøkenet. Eg meiner vi må venta på den potten som skal koma, eventuelt i revidert nasjonalbudsjett. Det er ikkje sagt om det er driftstilskot eller tilskot til investering. Det har aldri stått på pengane i høve å investere. Det vesentlege er å vita kva som kjem frå statleg hald. Vi har fleire andre reformar som lærarnormen og pedagognormen i barnehagane som vil få store konsekvensar for driftsbudsjettet til Os kommune. Då blir det feil å forskuttera kjøkenet før vi veit om det er mogleg å driva det vidare, argumenterte Hesthamar.

Fleire gjer det billigare

Hepsøe var ikkje med på det resonnementet. 

– Vi kan framleis starta eit forprosjekt. Vi betaler jo for den ordninga vi har i dag med matlevering. Det er mange andre kommunar som har funne at det er billigare å lage maten sjølv, kanskje finn vi det same. Eg meiner det ikkje er noko risiko i eit forprosjekt, svara Hepsøe.

– No har vi pengane og det er no vi skal disponere dei. Eg opplever eit sprik mellom Frp lokalt og nasjonalt. Forslaget frå Ap høyres ikkje så dumt ut. Gjer vi det, så er vi klare og kan hoppa på når vi ser kva som kjem frå staten, supplerte Nils-Anders Nøttseter (MDG). 

Framlegget frå Ap fekk berre Ap og MDG sine tre røyster.

Fleire saker