Omtrent kor benkane står vil Oselvarverkstaden no reisa eit ope grindverksbygg. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 
Omtrent kor benkane står vil Oselvarverkstaden no reisa eit ope grindverksbygg. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 

Vil reisa grindverksbygg ved Oselvarverkstaden

Har fått ja frå både kommune og fylke. No treng Oselvarverkstaden berre tid til å få reist bygget.

Kjetil Osablod Grønvigh
02. oktober 2019 - 14:28

Oselvarverkstaden planlegg å reisa eit grindverksbygg i området mellom verkstaden og Oselvarnaustet. 

Bygget er tenkt vera fire gangar sju meter i storleik, og skal vera eit ope bygg i alle endar. 

Ekstra uterom

Dagleg leiar i Oselvarverkstaden, Vidar Langeland, fortel at bygget kan ha funksjonar knytt til formidlinga og gje ekstra uterom for verkstaden.

– Eit ope grindbygg kan gjere plassen endå meir attraktiv. Det er godt å ha ein plass å søkje ly når dei verste bygene kjem. Vi har ofte behov for å arbeida utandørs, men samtidig treng vi tak for beskyttelse mot skiftande vestlandsvêr.

Langeland fortel at tjøre er mykje brukt til overflate- behandling av oselvaren. Avgassane frå tjøre er helsefarleg å pusta inn, difor er det best å gjere dette arbeidet ute. Samstundes treng tjøra uv-lys for å tørka. 

– Andre gongar treng vi berre ein luftig lagringsplass eller ein plass og visa fram oselvaren, legg Langeland til. 

Naturleg plassering

Langeland seier at Oselvarverkstaden er opptekne av at grindverksbygget skal passa godt inn i området, og at det ikkje er eit ruvande byggverk dei no ønskjer å reisa.

– Vi skal ikkje til med å støypa grunnmur, og ser vi at bygget ikkje finn sin plass, eller kjem i konflikt med andre interessar i området, kan det enkelt demonterast.

– Samstundes meiner vi at eit ope bygg her kan gje auka aktivitet og det kan bli ein god plass å visa fram handverket. Konstruksjonen er óg historisk korrekt og vil ha sin naturlege plass langs Oselva. 

For dei som lurer på kva eit grindverksbygg er, viser Langeland til bygget som er reist på Lyngheim.

– Her er same teknikk nytta, men vårt bygg vil jo sjølvsagt bli mykje mindre i storleik. 

I strandsonen

Det planlagde bygget ligg om lag 15 meter frå sjø, og ligg innanfor reguleringsplanen for Haugsnesfjæro i eit område sett av til friluftsføremål.

Både administrasjonen i Os kommune og Fylkesmannen i Vestland er likevel positive i sine høyringssvar til søknaden. 

Fylkesmannen skriv: «Fylkesmannen føreset at tiltaket ikkje kjem i konflikt med arealføremålet friområde og at vedtaket legg vekt på varetaking av eventuelle strandsoneverdiar i området. Det er diskutert mellom tiltakshavar og kommunen at det kan vere aktuelt å gje eit tidsavgrensa løyve. Vi føreset at tidsavgrensinga kjem tydeleg fram av vilkåra til eit eventuelt løyve.»

Administrasjonen i Os kommune har med heimel i kommunen sitt delegasjonsreglement og i medhald av plan- og bygningslova §20-1 med tilhøyrande forskrifter, godkjend søknaden på eit løyve som vert gjeldane i fire år frå vedtaksdato.

Tiltaket må søkjast om på nytt etter fire år og kan ikkje forlengast.

Glade, men ikkje heilt klare

Langeland er nøgd med godkjenninga om byggestart, men på spørsmål om kor tid det kan bli aktuelt å få reist bygget, må han innrømma at Oselvarverkstaden har eit luksusproblem.

– Vi har nyleg i eit styremøte sett av pengar til bygget, og tømmeret har vi klart - men vi har det travelt for tida, seinast i går tikka det inn to nye ordrar på Oselvarar. 

– Målet er jo at vi skal kunna reisa bygget sjølv med dei kreftene vi sit på, men nett no kan eg ikkje svara på kor tid bygget kan vera klart.

Langeland fortel at fleire av dei tilsette på verkstaden har allereie vore på kurs i grindverksbygging, men det er mogleg at dei vil be om ekstern hjelp til bygginga. 

 – Ei løysing vi jobbar med er å få til eit kurs her på Os, kor vårt bygg vert reist som del av eit nytt kurs, avsluttar Langeland. 

Les meir om

Lokal Politikk Kultur