Vil ta imot fleire flyktningar

Os kommune vil ta imot fleire flyktningar forutsatt at dei ikkje treng auka bemanninga.

Jostein Bondevik (Krf) fremja ein interpellasjon om å ta imot fleire flykningar i Os (arkivfoto: Andris Hamre)
Andris Hamrefredag 31. jan. 2014 09:01

I kommunestyret tysdag fremja Jostein Bondevik (KrF) ein interpellasjon (formelt spørsmål, journ.mrk) til ordførar Terje Søviknes (Frp) kor han ba ordføraren vurdera å i møtekomma IMDI akutte utfordring i høve busetting av flytningar i 2014 og at kommunen gjorde ei ny vurdering av den avgrensinga på 10 flyktningar per år som kommunen tidlegare har fatta.

Ordføraren viste til brev frå Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Kommunal- og regionalminister Jan-Tore Sanner og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen kor dei oppmodar til ein nasjonal dugnad for å busetja flest mogleg av dei 5000 fylkningane som har fått innvilga varig opphald, men framleis sit på mottak.

Kan ta i mot småbarnsfamilie

– Eg er samd i at alle kommunar har eit ansvar for å ta del i ein nasjonal dugnad for å busetja dei som har fått varig opphald, men det må skje ut i frå kva den einskilde kommune har av føresetnader for å lukkast med mottak og integrering.

- Frå mi side vil eg difor rå til at vi, dersom ein basert på dagens grunnbemanning innan flyktningtenesta kan handtera eit ekstra inntak av, til dømes ein småbarnsfamilie, tidleg i 2014, stiller oss positive som ein del av ein akutt dugnad.

- At små barn som har fått varig opphald vert sitjande i mottak er ikkje verdig, og desse bør difor prioriterast, argumenterte Søviknes, som samstundes var skeptisk til å auka grunnbemanninga i flyktningetenesta.

Når det gjaldt Bondevik sitt ønskje om ei ny vurdering av den avgrensinga kommunestyret bestemte i 2012 foreslo ordføraren at det skulle fremjast ei ny sak for kommunestyret, gjeldande for perioda 2015-17, i løpet av 2014.

Eit samrøysta kommunestyre gjekk inn for den løysinga ordføraren foreslo.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.