Lokal | 17. apr. 2018

Vurderer å stenga undergangen

Os kommune ønskjer å betra trafikktryggleiken ved kulverten i Nilsavegen.

Korleis kan ein auka trafikktryggleiken i kulverten under E39 i Nilsavegen undrar kommunen (arkivfoto: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 17. apr. 2018 10:53

Os kommune har i desse dager lagt ut ei høyring om kva ein bør gjera med kulverten under E39 rett sør for Lepsøykrysset.

– Os kommune har fått mange meldingar om trafikktryggleiken i kulverten i Nilsavegen.

– Kulverten er smal og utan fortau. Dagens situasjon utgjer ein fare for skulebarn og andre gåande som nyttar vegen, heiter det i grunngjevinga frå kommunen.

Tre alternativ

I høyringa som dei no ber innspel på skisserer kommunen tre ulike moglege løysingar, som etter at høyringsrunden er avslutta, skal bli handsama av kommunen sitt trafikksikringsutval.

Alternativ 1: Stenga kulverten for køyretøy og gjere han til gangveg. Dette alternativet er best for dei gåande og vil ha mest effekt for trafikktryggleiken då gåande vil kunne ferdast trygt i kulverten.

Alternativ 2: Gjere kulverten einvegskøyrd frå Os og mot Lekvenmarka/Nilsavegen. Dette alternativet vil redusere trafikken, men ikkje auka trafikktryggleiken særleg, då dei gåande framleis deler arealet med dei køyrande. Det kan/vil føre til fartsauke då bilistar ikkje risikerer møtande trafikk.

Alternativ 3: Lata det vera som i dag. Situasjonen vil vera uendra.

Godt fundert

Leiar i trafikksikringsutvalet, Gustav Bahus (Frp) fortel dei er godt kjend med utfordringane rundt Lepsøykrysset og den aktuelle kulverten.

– Statens vegvesen har lenge forsøkt å finna gode løysingar for både gåande og køyrande. Mellomanna gjennom reguleringsplanen for Lepsøykrysset kor det låg inne ein ny kulvert som er dobbelt så brei.

– Vi i trafikksikringsutvalet vil setta oss nøye inn i problemstillinga når vi skal handsama saka, for det er eit komplisert området dette. Alle dei tre alternativa som administrasjonen her dreg opp er godt funderte alternativ.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.