Meining | 25. okt. 2022

AP og SP set omsorgsbustadar i fare

Lesarinnlegg: Statsbudsjett frå AP/SP-regjeringa er ikkje lysteleg lesing, verken for næringsliv eller folk flest.

AP og SP set omsorgsbustadar i fare
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 25. okt. 2022 12:39

Eit av dei mest usosiale kutta er framlegget om fjerna statstilskotet til sjukeheimsplassar og omsorgsbustader i 2023.

For Bjørnafjorden kommune er dette dramatisk.

Bufellesskapet for utviklingshemma på Søfteland har vore under planlegging i fleire år, og var nyleg ute på anbod. No står heile prosjektet i fare.

Utan statstilskotet på ca 50 % av investeringa må bufellesskapet truleg utsetjast.

Det same kan gjelda for mikrohusa som kommunen planlegg for vanskelegstilte i bustadmarknaden på Moberg. Her hadde ein rekna med ca 1,5 millionar kroner i statsstøtte per bueining.

Det er til no ikkje sendt søknad til Husbanken på prosjekta, og går statsbudsjettet igjennom i Stortinget vert det altså ikkje høve til å søkja statstilskot i 2023.

Dette er berre tragisk for dei som har gått og venta på eit sårt tiltrengt bu- og tenestetilbod. AP og SP rammar dermed nokon av dei aller svakaste i samfunnet. Det er usosialt og hjerterått.

Var det ikkje no det skulle bli vanlege folk sin tur?

Om kuttet i den statlege tilskotsordninga vert vidareført ut over 2023 vil det også råka utbygginga av omsorgsbustader i den gamle sjukeheimen på Lurane.

Noreg står overfor ein periode med fleire eldre, og dermed ein kraftig auke i behovet for nye sjukeheimplassar og omsorgsbustader.

Kva har dei eldre gjort som gjer at dei fortener eit slikt kutt?

For FrP er det uaktuelt å fjerna ordninga med statstilskot til sjukeheimplassar og omsorgsbustader.

Ordninga har fungert utmerka, og i regjering i 2013-2020 fekk FrP ved fleire høve utvida tilskotsramma. Det gav kommunane føreseieleg rammer for si utbygging av eldreomsorga. No er plutseleg alt usikkert.

Kva tenkjer våre lokale AP- og SP-representantar om det som no skjer i regjeringa?

Terje Søviknes
Gruppeleiar Bjørnafjorden FrP

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.