Ordførar Marie Lunde Bruarøy (H) og leiar for barnevernstenesta, Linda Hevrøy, spretta kaka i lag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Barnevernet i Os er samla i nytt lokale

Barnevernstenesta har flytta ut av rådhuset, fått betre plass og to rom med ein funksjon Os ikkje har hatt før.

image
image
image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Måndag 9. april var det flytting, onsdag 9. mai inviterte Os kommune til ein liten opningsseremoni i nytt lokale i Brugata 28.

– Her har alle 22 tilsette fått eige kontor. Før så hadde vi berre tre single kontor, resten sat tre og tre saman, fortel lear for barnevernstenesta i Os, Linda Hevrøy.

– Vi har òg fått samla alle. Før sat nokre av familierettleiarane spreidd andre stadar på rådhuset. Når alle har kvar sine kontor er behovet for møterom redusert, noko som òg er med på å gjera jobben vår enklare og tenestetilbodet betre.

Hevrøy takka sjefen sin, Line Rye, og rådmann Christian F. Fotland, for prosessen med å flytta tenesta til desse fasilitetane. Også kollegaen, familierettleiar Anja Helene Strønen Lien, fekk takk for sin innsats med praktisk dialog med huseigar Joagruppen i samband med tilrettelegging før innflytting. Det blei samtidig retta ei takk til Loops for design og montering av dekor og skjerming på glasveggar og dører.

Eit rom for venting og observasjon

Ordførar Marie Lunde Bruarøy (H) hadde med seg ein bukett og ein lite tale til barnevernstenesta.

– Endeleg har de fått det litt romsleg! Når det først var trangt på rådhuset og nokon skulle til eksterne fasilitetar var det gjerne greit at det var nettopp denne tenesta. Her ligg de litt skjerma, og med same inngang som Os tannklinikk. Folk er gjerne vante med å vera litt spente når dei går opp desse trappene, men får viktig hjelp same kva etasje dei skal i.

Ved det nye kontoret har det kome to funksjonable rom av ein type Os ikkje har hatt før, eit barnerom med leikar vegg i vegg med eit observasjonsrom. Delar av veggen er open, dekt med eit observasjonsspegl.

– Desse romma kan har fleire funksjonar. Leikerommet er ein fin stad å snakka med ungar, det kan vera ein stad for samvær med observasjon og det kan brukast av ungar å venta mens vi snakkar med foreldra.

– Mange foreldre blir letta og kjenner seg trygge

Å få hjelp av barnevernet treng ikkje bety det same som ein kamp mellom foreldre og det offentlege.

– 4 av 5 saker er situasjonar der foreldre frivillig får hjelp til det beste for heile familien. Dei kan ha kome på eige initiativ eller dei kan ha samtykka etter at bekymringsmelding har kome frå ekstern part, for eksempel ein barnehage.

– Vi opplever naturlegvis at mange foreldre er i forsvarsposisjon når dei kjem inn døra vår for første gong, men vi opplever nesten like ofte at det ser ut som om dei er letta og føler seg trygge når dei går ut døra igjen. Eg synest rådgjevarane våre er veldig flinke til skapa god dialog og eit konstruktiv samarbeid med foreldra som bruker tenestene våre, at dei kjenner seg trygge på det arbeidet vi gjer.

Os kommune har bygd eit nivåinndelt apparat med ulike gradar av innsats.

– Dette går frå helsesøster, som driv informasjonsarbeid, til familierådgjevarane, som gir rettleiing og oppfølging over tid - og barneverntenesta, som tar dei meir krevjande sakene. Vi synest dette er ein god måte å jobba på, seier Linda Hevrøy.

Fleire saker