Vanar og uvanar kjem fram i undersøkinga frå SSB. (Ill: KVB)

Dei eldre drikk oftast, dei yngre drikk mest

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå fortel om vanar og uvanar.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

I 2018 drikk 35 prosent av den norske befolkninga alkohol minst ein gong i veka. Dette fordeler seg vidare på 41 prosent av mennene og 29 prosent av kvinnene. 

Samstundes er det ulikt kor mykje folk drikk. Mange tek seg eit glas vin eller eit par øl på laurdagskvelden, mens andre drikk langt meir. 

5 prosent av befolkninga seier dei drikk minst 6 alkoholeiningar ved same anledning kvar veke, 12 prosent gjer dette månadleg, mens halvparten av oss gjer det aldri. 

Berre 2 prosent av oss seier at vi drikk så mykje at vi kjenner oss tydeleg rusa. Her er fordelinga 3 prosent hos menn og 1 prosent hos kvinner.

Dei unge drikk sjeldnare - men meir

Aldersgruppa 16-24 år er dei som drikk sjeldnast kvar veke (22 prosent). Dette i sterk kontrast til dei eldste, kor 44 prosent seier dei drikk ein eller fleire gonger i veka. 

Biletet vert forandra når ein tek ein titt på mengdene alkohol som vert konsumert.

7 prosent av dei unge har drukke minst 6 alkoholeiningar ved ei og same anledning, mens tala for dei mellom 67 og 79 år er på berre 3 prosent.

1 av 4 har prøvd cannabis

5 prosent av den norske befolkninga i alderen 16-64 år seier dei har brukt cannabis i løpet av det siste året. Her kjem menn ut med ein andel på 7 prosent, og kvinner med 4 prosent. 

Ei av årsakene til at såpass mange har prøvd cannabis, er at dei som var unge på 60- og tidleg på 70-talet framleis vert rekna med i undersøkinga, då dei ikkje har rokke å fylla 65 år enno. 

Aldersgruppa 16-24 dominerer tala med 13 prosent, mot aldersgruppa 45+ med 2 prosent.  

Dårleg nattesøvn gjev meirforbruk av vanedannande medisin

Ei helseundersøking frå 2015 syner at 13 prosent av befolkninga slit med nattesøvnen.

8 prosent av befolkninga seier dei har nytta sovemedisin på resept det siste året.  

Kvinner kjem ut med eit høgare forbruk av sovemedisin enn menn, og forbruket aukar med stigande alder. 

Kjelde: ssb.no 

Fleire saker