Lokal | 31. jan. 2019

Den gamle sjukeheimen = Helsehuset

Nye teikningar og liste over komande brukarar: I går fekk tenesteutvalet orientering.

Den gamle sjukeheimen = Helsehuset
Prosjektsjef Halvor Hanevik viste etasje for etasje i det komande Helsehuset. (Ill.: Os kommune)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvightorsdag 31. jan. 2019 10:50

Bildeserie:

Gamle Os sjukeheim blei tømt for folk for eit år sidan. (Foto: KOG)
Gamle Os sjukeheim blei tømt for folk for eit år sidan. (Foto: KOG)
Os kommune vurderte riving, men held på fasaden. (Ill.: Os kommune)
Os kommune vurderte riving, men held på fasaden. (Ill.: Os kommune)
Innvendig blir det riving. (Ill.: Os kommune)
Innvendig blir det riving. (Ill.: Os kommune)
Ei rekkje helsetiltak får plass i bygget. (Ill.: Os kommune)
Ei rekkje helsetiltak får plass i bygget. (Ill.: Os kommune)
Derfor må ny ventilasjon inn, og det ein noko smidig variant. (Ill.: Os kommune)
Derfor må ny ventilasjon inn, og det ein noko smidig variant. (Ill.: Os kommune)
1 av 5

I november 2017 blei 51 plassar flytta frå Os sjukeheim til utvida del av Luranetunet.

• Les òg: Kva skal bygget brukast til no? (januar 2018)

I ettertid har administrasjonen jobba med korleis kommunen no skal bruka det 3000 kvadratmeter store bygget.

I møte i tenesteutvalet onsdag kom ei orientering.

Ulike behov

Rådgjevar i Os kommune, Barbara Træland, innleia rapporten med å greia ut om politiske og organisatoriske prossessen som ligg bak.

– Dette prosjektet strekk seg heilt tilbake til 2009 og samhandlingsreformen, kor vi i utgangspunktet såg på moglegheitene for å laga eit helsehus saman med dei omliggjande kommunane i regionen.

– Etterkvart endra dette seg til eit mandat frå kommunestyret på å «finne gode, framtidsretta løysingar både for bustadsbehov og for ulike delar av helse og omsorgstenestene våre som for eksempel tenelege lokalar for heimebaserte tenester og ny lokal hjelpemiddelsentral.»

Træland fortalde at undervegs i prosessen har ulike brukarar blitt spelt inn - og ut - av prosjektet.

Etter 2016-mandatet hadde følgjande tre tenestegrupper førsteprioritet:
• Heimebasert omsorg
• Hjelpemiddellageret, distribusjonssentral og vaskesentral
• Omsorgsbustadar

Desse får plass

Træland avslutta sitt innlegg med å visa kven styringsgruppa for prosjektet ser føre seg skal få plass i den nyoppussa sjukeheimen.

– Ein del tenesteområde har sidan vi byrja dette arbeidet funne sin plass andre stadar, til dømes var Frivilligsentralen på lista, men den er no godt etablert i det gamle kommunehuset på Kyrkjeflaten.

Dei som no er planlagt inn i bygget er:
• Kvardagsrehabiltering
• Servicemann for hjelpemiddel
• Lokalt hjelpemiddellager
• Heimebasert omsorg, demenslag, sårteam
• Diabetes, kols og kreftteam
• Kreftkoordinator
• Demenskoordinator
• Ambulant buoppfølgjingstenester
• Tryggleikssjukepleiar
• Friskliv og meistring

Vurderte å riva

Prosjektssjef Halvor Hanevik orienterte vidare. Med 3D-framsyning fekk utvalet sjå etasje for etasje korleis prosjektgruppa ser for seg den nye drifta i huset.

– Vi vurderte på eit tidspunkt å riva heile bygget, men kom fram til at bygget, sjølv med sine manglar, har ei arkitektonisk verdi i bygda. Bygget er teikna av same arkitekten som i si tid teikna Os Gymnas, og er å rekna som eit signalbygg. Vi gjekk difor for heller å riva alt innvendig, men sjølve skalet skal bli ståande. Dette er òg den definitivet beste løysinga sett frå ein økonomisk ståstad.

– I desse dagar er vi så godt som ferdig med å rydda og tømma huset, og anbodspapira på det vidare arbeidet er på veg ut i marknaden. Får vi god respons på desse, bør dette prosjektet kunna ha god framdrift i tida som kjem.

Etasje for etasje

Hanevik fortalte at i første etasje er det planlagt at hjelpemiddellageret skal inn.

– Her vil dei få den plassen dei treng, og det heile er lagt opp med tanke på god flyt. Det er òg eit bomberom i denne etasjen, og det kan vi nytta i det daglege, men vi får ikkje gjera noko med det.

Her er det ein 72-timars regel som gjeld; oppstår det ei hending, har kommunen 72 timar på å rydda rommet klart.

Hanevik fortalde vidare at grunna bygget si utforming, og at bygget i si tid har blitt utvida i ulike fasar, har meir plass å utnytta.

– Vi har teikna inn 6 leileheiter i andre høgda. Desse er tiltenkt til PU-feltet, kor ein har stort behov for bustadar, men leiligheitane er tenkt forma slik at alle kan nytta dei, om behovet skulle endra seg i framtida.

I same etasje vil vi òg open omsorg/ambulerande miljøteneste halda til. Tredje høgda er tiltenkt heimesjukepleien.

Hybrid-ventilasjon

Prosjektsjefen gjekk vidare og fortalde at ventilasjon har vore ei utfordring i prosjekteringa;

– Det er lågt under taket i den gamle sjukeheimen. Når vi no skal ha så mange menneske og kontor inn i dei ulike etasjane, treng vi betre ventilasjon. Men det er ikkje plass til store ventilasjonsrør i taket.

– Vi vel difor å gå for same løysing som vi planlegg for Borgafjell skule, altså noko kjend som hybrid-ventilasjon.

Hybrid-ventilasjon er enkelt og greitt; den ekstra lufta du treng for å syta for godt arbeidsklima kjem inn via vindauga. Eit automatisert system opnar og lukkar vindauga etter behov.

Hanevik var rask med å understreka at dei tilsette sjølvsagt kan overstyra systemet på ein ekstra kald vinterdag. Løysinga er godt eigna med Os-luft, noko liknande kunne ein til dømes ikkje ha nytta i Bergen sentrum.

Han var òg innom parkeringssituasjonen rundt sjukeheimen og Luranetunet.

– Det er ikkje mykje å henta, det skal eg vera ærleg om. Vi kan rydda i det i det vi har, og det er noko skog som kan sagast ned, men vi er ikkje sikre på om det er tenleg å fjerna grøntareal. Slik vi ser det, er vi best tent med ei god intern-rydding og oppstramming av parkeringsregimet.

– Stilig, men vert ikkje dette motsett HVPU-reform?

Tenesteutvalet skulle berre ta rapporten til orientering, men noko diskusjon vart det allikevel.

Gisle Hesjedal (Ap) stilte seg noko undrande til plasseringa av dei seks leiligheitene som var tenkt i andre høgda.

– No har vi snart hatt 30 år med HVPU-reforma, er det ikkje å gå motsett retning når du plasserer desse i eit bygg av denne typen? Eg kjenner eg har litt blanda kjensler rundt dette. Skulle vi ikkje byggja ned institusjonspreget?

Prosjektleiar Hanevik var først ute og kunne fortelja at dei seks leiligheitene er godt skjerma frå resten av drifta.

Kommunalsjef Line Rye minna utvalet på nærleiken til bufellesskapet som allereie ligg på Veste Lurane, og at ein må sjå på desse seks leiligheitene som ein del av noko større.

– Vi har ein bygningskropp som vi fekk beskjed om å nyttat på best mogleg måte.

Tenesteutvalet tok rapporten som ei melding.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.