Lokal | 09. juni 2015

Droppa motsegn

Politikarane i fylkesutvalet lot vera å fremje motsegn mot utbygginga på Bjånes.

Droppa motsegn
Administrasjonen i fylkeskommunen ville fremja motsegn mot å fravika rekkjefølgjekrav om gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 09. juni 2015 09:25

Førre veke fekk Os kommune fråsegn frå fylkeskommunen til det offentlege ettersynet av utbygginga på Moldegård og Bjånes. Vedtaket blei fatta i slutten av mars!

Som Midtsiden skreiv om i februar vurderte administrasjonen å tilrå å fremje motsegn mot planane.

I saksframlegget frå administrasjonen slår dei fast at planforslaget er i strid med rekkjefølgjekrava om at det skal vera opparbeida gang- og sykkelveg langsmed Fv 522 Hatvikvegen frå Hegglandsdalskrysset til krysset ved Bjånes vest (ved Klyva) inkludert planskilt fotgjengarkryssing av Fv552, seinast før den 1. bustaden er innflyttingsklar (bruksløyve). Administrasjonen held i si innstilling til vedtak fast på tilrådinga om å fremje motsegn på to områder:

«Hordaland fylkeskommune fremjar motsegn til at det vert opna for utbygging på Bjånes før det vert etablert gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen, frå Hegglandsdalskrysset fram til Bjåneskrysset (vest).»

«Hordaland fylkeskommune fremjar motsegn på grunn av manglande omsyn til barn- og unge og folkehelse. Leikeplassar og uteopphaldsareal må sikrast i reguleringsplanane og vere i tråd med kommunen sine overordna krav.»

Politikarane mildare stemt

Medan kultur- og ressursutvalet støtta administrasjonen si innstilling, så hadde politikarane i samferdselsutvalet og i fylkesutvalet ei anna og mildare tilnærming til saka.

Silje Hjemdal (Frp) fremja forslaget i fylkesutvalet som blei vedteken med 11 (Ap, Frp, H) mot 4 (Krf, SP, SV, V) røyster:

«1. Hordaland fylkeskommune tilrår at det vert innarbeidd i planforslaga korleis utbygginga på Bjånes kan leggje til rette for at ny persontrafikk skal skje ved gange, sykkel eller kollektivtransport.

2. Hordaland fylkeskommune tilrår at det vert lagt til grunn for planlegginga at det ikkje vil vere aktuelt å køyre buss inn i området frå Bjåneskrysset (vest) som skal snu og returnere same veg, og at det vert regulert inn effektive og attraktive gang-/snarvegar frå byggeområda til busstopp på Fv 522.

3. Hordaland fylkeskommune tilrår at eit nærsenter på Bjånes vert utgreidd i områdereguleringsplanen. Nærsenteret må vurderast i høve til befolkningsomland og i høve til senterstrukturen i kommunen. Planen må konkretiserast når det gjeld handel, tenester, kollektivtransport og kvalitetar.

4. Hordaland fylkeskommune tilrår at det i den vidare reguleringsprosessen av Bjåneshalvøya vert sett nærare på om areal til ny skule kan flyttast til senterområdet.

5. Leikeplassar og uteopphaldsareal må sikrast i reguleringsplanane og vere i tråd med kommunen sine overordna krav.»

Rundkøyringa – ein flaskehals

Under handsaminga i kultur- og ressursutvalet peika Natalia Golis (MDG) mellomanna på at rundkøyringa på Osøyro ville vera ein flaskehals og la fram forslag om at denne burde utbetrast før bruksløyve blei gjeven på Bjånes.

«Rundkøyringa i Os sentrum er ein flaskehals på Hatvikvegen, og bør utbetrast innan bruksløyve for utbygginga på Bjønes vert gjeven. Her må ein og sjå på gjennomgåande sykkeltraséar for å sikre eit korresponderande sykkelvegnett i området.»

Golis sitt framlegg fekk 4 (MDG, FRP) røyster og fall.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.