Arbeidet med å legga om vegen er allereie godt i gang. Medio april reknar ein med å kunne byrja sprengingsarbeida for den nye hallen som kjem på parkeringa rett fram i bilete (foto: AH)
Arbeidet med å legga om vegen er allereie godt i gang. Medio april reknar ein med å kunne byrja sprengingsarbeida for den nye hallen som kjem på parkeringa rett fram i bilete (foto: AH)

Dyrare, men større dobbelthall

Den nye dobbelthallen på Kuventræ blir både større og noko dyrare enn først tenkt. Sjå planskissene her.

Andris Hamre
29. mars 2017 - 11:52

I kommunestyret neste veke blir politikarane bedne om å finansiera opp den nye fleirbrukshallen på Kuventræ med 7 millionar kroner frå dagens 59 millionar til 66 millionar for å ta høgde for omlegging av den kommunale vegen forbi og påslag for uforutsette kostnader.

I tillegg blir kommunestyret bedne om å utvida prosjektramma med 4 millionar kroner for å utvikla udisponert kjellerareal på omlag 700 kvadratmeter til utvida parkeringsareal.

Var 11 millionar billegare

Rett før jul offentleggjorde kommunen at Consto Bergen AS hadde vunne anbodet på å byggje den nye dobbelthallen på Kuventræ.

Dette er same selskap som bygger nye Luranetunet (ca 9000 kvm).

– Ved opning av totalentreprise tilbod for ny fleirbrukshall på Kuventræ, gav gjennomgangen og evaluering av tilboda at Consto Bergen AS vart utpeikt som vinnar med eit samla tilbod på 44.994.576 eks mva.

– Prisen opp til nr 2 på lista var omlag 11 millionar kroner eks mva, skriv prosjektsjef Tor Inge Døsen i saksutgreiinga.

Foreslo anna løysing

I anbodsgrunnlaget sto tilbyderane fritt til å lansere eigne løysinger innan dei krava kulturdepartementet stiller for tildeling av spelemidler.

– Ved utpeiking av anbodsvinnar var administrasjonen merksame på at Consto Bergen hadde levert eit tilbod som medførte nokre skilnader på den løysinga Os kommune hadde vist i sitt anbodsgrunnlag. Den store endringa Consto Bergen AS lanserte i sitt tilbod var å flytte garderobeavdelinga frå kjellerplan til 1. etg - i plan med spelehallen.

Endringa gjorde at Consto og administrasjonen er samde om å utvida arealet på hallen med omlag 400 kvadratmeter, noko som medfører ein auka kostnad på 2,55 millionar eksklusiv mva.

Gjev plass for meir parkering

Endringa med å flytta gardarobane frå kjellaren til 1. etasje gjev samstundes rom for meir parkering eller anna aktivitetsareal i kjellaren.

– Dersom dette arealet skal realiserast, må det gjerast beslutning kjapt, før grave- og sprengningsarbeidet tek til, truleg kan dette skje ultimo april 2017.

Prosjektavdelinga har innhenta pristilbod på å utvida kjellarplanet med det resterande, omlag 700 kvadratmeter. Prisen på dette vil vera 2,92 millionar + mva, klargjort til parkering.

Flytter vegen

For å få plass til den nye fleirbrukshallen er Idrettsvegen i ferd med å bli flytta.

– Dette arbeidet var ikkje teke med i totalentreprisen. Dette arbeidet er allereie underutføring av lokal entreprenør (rammeavtale). Estimert kostnad for denne omlegginga ligg på om lag 1.500.000 eks mva, heiter det i saksutgreiinga.

Ikkje klatrekasse i denne omgang

I anbodsdokumenta låg det òg inne ein opsjon på bygging av ei klatrevegg. Consto leverte eit tilbod på å byggje ein eigen boks for denne, med ein pris på 1,46 millionar + mva.

– Rådmannen meiner denne klatrekassen kan ein venta med, den let seg lett byggje seinare som tilbygg utan særlege ekstra kostnader.