Lokal | 27. jan. 2017

– E39 Stord-Os kan stoppa all utvikling

PBU i harnisk over «stivbeint vegvesen» som vil bandlegga 200 meter langs heile traseen til ny E39. – Eg er veldig lite nøgd, seier Harald Døsen (Ap).

– E39 Stord-Os kan stoppa all utvikling
Utbygging i heile Industrivegen blir lamma om ein ikkje gir dispensasjon frå bandlegginga til vegvesenet meiner Harald Døsen (Ap) (foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Andris Hamrefredag 27. jan. 2017 08:24

Plan- og bygningsutvalet handsama torsdag ein klage frå Bygg Consept AS på vegne av Industribygget AS (Alutec) kor dei klaga på at dei berre fekk lov til å setta opp ein plasthall i Industrivegen midlertidig for 2 år.

Bakgrunnen for den korte dispensasjonsstida er ei uttale og tilråding frå vegvesenet kor dei skriv «På bakgrunn av at tiltaket ligg inne i bandleggingssona for ny E39 kan vi berre tilrå at det vert gjeve dispensasjon til oppføring av plasthall dersom dispensasjonen vert midlertidig i maksimum 2 år.»

– Vi hadde ein veldig interessant diskusjon på dette då vi handsama høyringsuttalen til kommunedelplanen for E39, no får vi sjå kor gale dette blir. E39 skulle skapa arbeidsplassar. Dette er ein av nøkkelbedriftene i Os, som vi no risikerer forsvinn ut av bygda. Eg var veldig lite motivert for vegen og brua og det har ikkje blitt mindre. Eg er òg veldig lite nøgd med vegvesenet som er veldig firkanta når dei i denne situasjonen seier to år, innleia Harald Døsen (Ap) som fremja forslag om at plasthallen skulle få stå inntil vegvesenet eventuelt treng arealet.

– Skjer det om tre år, så får dei riva den då, skjer det om ti år så får dei ta den ned då, skjer det ikkje noko, så får den berre stå, poengterte Døsen som fekk støtte frå eit samstemt utval.

Økonomisk motivert?

Gustav Bahus (Frp) støtta Døsen i at ein burde gje dispensasjon.

– Vi må grunngje vedtaket og det kan vi gjera med å visa til at både Fløysand Tak og BIR nyleg har fått godkjent ei utviding på sine eigedommar. Eg trur vegvesenet er såpass firkanta fordi om det kjem til at dei må gå til eigedomserverv, så må dei erstatta bygg som må rivast, så det ligg nok ein økonomisk motivasjon bak dette.

– Difor var hovudpoenget mitt at dei kan få bygga, men at dei sjølv må ta kostnaden med å riva det igjen, om vegvesenet har brukt for arealet i framtida. Då er ikkje økonomi for det offentlege lenger eit argument, kommenterte Døsen.

Lammar heile området

Trine Lindborg (Ap) undra om det var fleire eigedommar i det same området som ikkje var utnytta, mellom anna tomta kor tekniske eining tidlegare heldt hus.

– Når det gjeld den kommunale tomta, så er det fleire som har henvendt seg til tidlegare ordførar om den, men kommunen har sagt at ein ikkje vil gjera noko med den før E39 er avklart, svara Bahus.

– Det ligg ikkje tomter som er heilt ubebygd i området, men det er fleire av dei som kan byggjast meir på, supplerte kommunalsjef for samfunnsutvikling, Aina Tjosås.

– Det betyr jo at heile industriområdet blir lamma fram til vegvesenet finn ut kva dei skal gjera om vi ikkje gir dispensasjon, kommenterte Døsen før eit samrøysta plan- og bygningsutval gjekk inn for å gje dispensasjon.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.