Os ungdomsskule. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Effektivitetens pris

Lesarinnlegg: Er Os kommune sin 7. plass en plassering vi, som osinger, har grunn til å være stolte av?

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Os kommune er på 7. plass blant de mest kostnadseffektive kommunene i landet. Dette ifølge et barometer utarbeidet av Senter for økonomisk forskning på NTNU, som viser effektiviteten innen skole, barnehage og pleie og omsorg i alle norske kommuner.

Er dette en plassering vi, som osinger, har grunn til å være stolte av?

Det har lenge vært et nasjonalt mål å kostnadseffektivisere kommunale tjenester i den forstand at produksjonen av tjenester skjer til lavest mulig enhetskostnad samtidig som kvaliteten holder et gitt og ønsket nivå. Sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv, er det også etisk riktig å utnytte fellesskapets ressurser på en best mulig måte. Budsjettkontroll og effektivitet i tjenestene gir forutsigbarhet og trygge rammer.

I Os har effektiv drift av tjenester gitt oss mulighet til nødvendige investeringer i infrastruktur, skole og sykehjem. Dessuten har det gitt oss anledning til å få fine kulturopplevelser i Oseana og gode forhold for idrett og fritid i bygda. Sist, men ikke minst, har den effektive driften spart oss for den upopulære eiendomsskatten som de fleste i Norge betaler.

Utdanningsforbundet mener det er viktig at innbyggerne i kommunen er klar over at effektivisering i driften også har en kostnadsside.

Effektivisering av barnehage og skole betyr i praksis færre hender og fang til de små barna i barnehagene og det betyr større klasser i skolene. Spørsmålet nå er om kommunen har mulighet til å effektivisere ytterligere i tjenestene og samtidig holde god nok kvalitet i barnehage og skole. Definisjonen på kostnadseffektivitet er at det ikke skal være mulig å redusere bruken av innsatsfaktorer uten at produksjonen reduseres. Et annet legitimt spørsmål, er om kvaliteten kunne vært enda bedre med litt romsligere budsjett.

Blant våre medlemmer får vi tilbakemeldinger om meget stramme driftsrammer, noe som gjør det vanskelig å gi barna et best mulig tilbud.

Menneskelig kontakt og nærhet er det vanskelig å effektivisere. Det krever tid!

Unicef Norge har i lang tid stilt spørsmål ved det faktum at det skiller flere hundre tusen kroner mellom kommunene som bruker mest og minst på barn. Som et eksempel har Unicef Norge nevnt at Bykle kommune brukte 527 000 kroner per barn på barnehage og skole i 2014, mens Os i Hordaland brukte 232 000 kroner per barn. En forskjell på nesten 300 000 kroner per barn. Unicef viser i denne forbindelse til det bærende prinsippet i FNs barnekonvensjon som sier at alle barn har rett til å vokse opp og utvikle seg til sitt fulle potensial. Unicef Norge påpeker at det skal være barnets behov og ikke kommunenummeret som skal styre hvilke tilbud barnet får.

Utdanningsforbundet Os mener at selv om kommunen leverer gode tjenester sett i forhold til ressursene som settes inn, er det likevel grunn til bekymring. Vi frykter at effektiviseringen kan føre til at barn som trenger ekstra tiltak for å fullføre utdanningsløpet og bli gode samfunnsborgere, ikke får den nødvendige hjelpen de trenger for å klare dette. Da kan romsligere rammer være god samfunnsøkonomisk investering i et lengre perspektiv. Har vi så grunn til å være stolte over en 7. plass i konkurransen om å være Norges mest kostnadseffektive kommune?

Utdanningsforbundet mener kommunen har mye å være stolt av.

Selv er vi svært stolte av dyktige ansatte i barnehage og skole som gjør en fantastisk innsats hver dag for å gi barna våre et så godt tilbud som overhode mulig innenfor svært stramme rammer. Disse dedikerte lærerne ville klart å gi barna enda bedre oppfølging både faglig og sosialt med litt romsligere budsjett. Hadde kommunen gitt noe bedre rammebetingelser i barnehage og skole, så kunne lærerne hatt mulighet til å skape enda bedre læringsmiljøer for våre barn. Det kunne igjen ført til mer trivsel og bedre læring i våre barnehager og skoler. Dette hadde virkelig vært noe vi, som osinger, kunne vært stolte av!

Styret,
Utdanningsforbundet Os