Lokal | 12. feb. 2013

Er alt OK med Irish Cat?

Kva betyr vedtaket der Fylkesmannen avviser klagen frå naboane - og kva står eventuelt igjen før Irish Cat står utanfor fare for å måtta stenga?

Irish Cat. (Arkivfoto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 12. feb. 2013 13:04

Tysdag for ei veke sidan kom vedtaket frå Fylkesmannen, klagen som ei rekkje naboar har retta på vedtaket i plan- og bygningsutvalet blei avvist.

Naboane meiner at nattklubbetableringa er i strid med reguleringsplanen. Planen, som er frå 1982, seier nemleg at det skal vera "forretnings, kontor m.m.", men Fylkesmannen peikar på at det i utgangspunktet er opp til kommunen å tolka eigne planar, og ser at det er lagt vesentleg vekt på den praksisen kommunen har følgt ved gjennomføringa av planen.

Kva betyr vedtaket? Kva står igjen før formalitetane er i orden hos Irish Cat? Kva meiner naboane som har klaga på etableringa?

Få kommentarar frå kommunen

Midtsiden var opptatt med kommunestyremøte om trasé for ferjefri kyststamveg, og la derfor ut ein kort sak om vedtaket førre tysdag.

I ettertid har vi prøvd å få oppdatert informasjon frå administrasjonen i Os kommune, men saksbehandlar vil ikkje uttala seg i media, leiar for byggesak Geir Heldal seier han ikkje kjenner saka godt nok og rådmann Knut Terje Rekve har ikkje vore å få tak i.

Frå politisk side har vi snakka med leiar for plan- og bygningsutvalet, Ståle Skaatun.

– Vi politisk har ei oppfatning av at alt no skal vera i orden, men detaljane ligg hos administrasjonen, vi behandlar først sakene når vi får dei på planen, seier Skaatun.

– Men vi er glade for vedtaket, at Fylkesmannen ser på vår oppfatning av eigen reguleringsplan som rett, legg han til.

Vil klaga på vedtaket

Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på, står det i skrivet frå Fylkesmannen.

– Vedtaket kan klagast på, ovanfor departementet. Men vi kan også få Fylkesmannen til å overprøva eige vedtak, seier Terje Haugan, som representerer ein av klagarane, nabo Oshjørnet AS.

– Og vi har fleire argument for at Fylkesmannen skal kunna finna det verdt å sjå på saka på nytt. Fylkesmannen har tatt avgjerd på feil grunnlag, seier han, og ramser opp:

• Kommunen viser til etablert praksis, som i praksis betyr å gje skjenkeløyve til verksemder utan bruksløyve. Dette er i strid med kommunen sine eigne vedtekter. Det har aldri vore eit lokale med bruksløyve til nattklubb i Os kommune. Kommunen har her lagt lokk på realitetane og formulert seg forbi dette i svaret dei sendte fylket.

• Kommunen fortalte ikkje at for eksempel Madammen blei avvikla fordi dei skulle etablera bustadar i området.

• Kommunen fortalte ikkje om at det er eit politisk ønske om auka etablering av bustadar i Os sentrum.

– Skulle vore stengt 1. desember

Uavhengig av korleis det går med naboane sitt forsøk på å få Fylkesmannen til å sjå på saka på nytt så er avgjerda åleine ikkje siste formalitet som skal avklarast i Irish Cat-saka.

Irish Cat har med avvist klage frå naboane fått byggeløyve, altså løyve til å starta på arbeidet som blei gjort hausten 2010 (men ikkje blei sett på som søknadspliktig før våren 2012).

Dei har ikkje fått bruksløyve (men har som kjent skjenkeløyve).

I vedtaket i plan- og bygningsutvalet i september i fjor gav utvalet bruksløyve på følgjande vilkår:

1. Branntryggleiken må vera tilfredsstillande.
2. Omsøkte tiltak skal vera godkjent av Arbeidstilsynet.
3. Støykrav skal vera tilfredsstillande i tråd med rapport frå Sweco.

Irish Cat hadde frist på seg til 1. desember 2012 med å oppfylla krava.

– Det er framleis uklart kven det er i Os kommune som har avgjort at dei kan driva vidare etter 1. desember, eg finn ingen vedtak eller korrespondanse mellom Irish Cat og kommunen som seier at dei kan driva vidare etter at fristen var ute.

– Eg tviler dessutan på at lokalet nokosinne får bruksløyve. Spesielt gjeld dette kravet om universell utforming.

– Viss Arbeidstilsynet i 2013 godtar nattklubb i eit lokale der rørslehemma verken kan jobba eller vera gjest, så blir eg svært overraska. Å bygga heis i bygningen reknar eg med blir ein for stor kostnad til at nokon vil ta den på seg, seier Terje Haugan.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.