Lokal | 31. okt. 2018

Fekk kommunestyret med seg - mot rasisme

Glenn Erik Haugland sitt forslag blei delt i to før eit redusert kommunestyre ville stemma.

Fekk kommunestyret med seg - mot rasisme
Glenn Erik Haugland (V) slo eit slag mot rasisme, og fekk alle med seg på delar av forslaget sitt. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 31. okt. 2018 10:14

Kommunestyret tysdag var eit møte med budsjettframlegg, og rådmann, ordførar og fleire medlemmar stilte med slips.

Etter at ingen hadde merknadar til verken innkalling, referat frå førre møte eller saksliste til dagens møte, starta kommunestyret med interpellasjonen frå Glenn Erik Haugland (Venstre) som blei utsett i møtet 25. september.

– Kva vil ordføraren gjera mot rasisme?

I interpellasjonen snakka Haugland om rasisme som eit globalt, men også lokalt problem. Sjølv om det ikkje er grunnlag for å seia at det er meir rasisme i Os enn andre stadar i landet, har problemet vore synleg også her.

• Les òg: Om fellesskap og rasisme: Ein tale som gjorde inntrykk

Venstre-politikaren retta spørsmål til ordføraren, kva han vil gjera mot rasisme og diskrimering, og ba han koma tilbake til kommunestyret med konkrete forslag.

Ordførar Terje Søviknes (Frp) hadde fått hjelp av administrasjonen til å få oversikt over arbeidet som allereie foregår ute i dei ulike tenestene.

– Det blir allereie gjort eit kontinuerleg og systematisk arbeid, både i barnehagar og skular, mot mobbing og rasisme - frå innsatsteam til MOT. I tillegg har vi fleire organisasjonar som gjer ein god innsats, som Frivilligsentralen og Os kyrkjelyd, ramsa ordføraren opp.

– Kan gjera meir

Haugland hadde òg gjort eit stykke forarbeid, og snakka med blant anna politiet og Os kommune sin SLT-koordinator.

– Eg er takksam for eit seriøst og grundig svar frå ordførar, men meiner at Os bør følgja kommunar som Bergen og Askøy, og utforma ein eigen handlingsplan mot rasisme og hatkriminalitet. Det er ikkje lenge sidan vi fekk eit foredrag om radikalisering og hatkriminalitet, der politiet understrekte kor viktig det er med eit systematisk arbeid for å forebygga.

Så kom han med forslag til vedtak, eit forslag som før votering blei delt i to:

Del 1: Os kommune utarbeider ein handlingsplan etter modell fra Bergen kommune og i samarbeid med Politiet og RVTS der ein ser på mellom anna korleis. Os kommune bruker sitt samarbeid med næringslivet for å finna ordninger som kan hjelpa folk som føler seg diskriminerte i arbeidslivet med å finne arbeid. Planen bør sjå på korleis Os Kommune kan bruke sin kontakt med idrettslag og det frivillige kulturlivet for å forsterka arbeidet mot diskriminering på grunnlag av hudfarge, legning, kulturell eller religiøs bakgrunn. Planen bør også omfatta oppvekstsektoren og sjå nærare på korleis Os kommune kan styrka sitt arbeid for respekt og mot mobbing i skulane og barnehagar.

Del 2: Kommunestyret i Os oppfordrar alle som ser hatkriminalitet, trakassering og uakseptabel oppførsel om å melda dette til politiet. Alle politikarar i Os er rollemodellar som må gå foran som eit godt døme og ta redaktøransvar for egen Facebook-side/Twitter-feed. Hatytringar bør i den grad det lar seg gjera blokkerast og slettast. Trakasserende og uakseptable kommentarar og nettmobbing bør fjernast og tiltalast.

God respons

Politikarar frå fleire parti, som Jakob Enerhaug (KrF), Laila Reiertsen (Frp) og Gisle Hesjedal (Ap) takka Haugland for å setja temaet på dagsorden.

– Vi treng ei påminning om dette. Det er lett for at du blir rysta der og då, når ei sak er ute i media, men ting blir dessverre ikkje alltid følgd opp med tiltak, og urovekkande saker blir fort gløymd. Derfor treng vi vera konkret og systematisk i det vidare arbeidet, sa Siren Tømmerbakk (Sp).

Varaordførar Marie Lunde Bruarøt (H) synest emnet har fått lite merksemd i lokalpolitikken, og sa at ho var glad for initiativet til Haugland.

– Samtidig ser eg kor mykje bra som blir gjort i barnehagar og skular, og eg liker godt svaret frå Søviknes. Om vi skal bruka ressursar på å laga ein plan no, er eg litt usikker på, sa Bruarøy.

Torunn Øvredal (TvS) gledde seg over tverrpolitisk semje, Nils-Anders Nøttseter (MDG) meiner vi har fått dokumentert at det ikkje er gjort nok, og ville derfor stemma for alle forslaga til Haugland.

– Éin ting er at det blir gjort mykje bra i barnehagar og skular, men kva med dei vaksne, korleis skal vi nå ut til dei? Eg trur vi treng ein plan, sa Tryggve Lillestøl (KrF).

Rask votering

Haugland viste seg villig til å dela forslaget i to. Søviknes ønskte å ta votering til slutt i møtet, men her jobba interpellanten for umiddelbar røysting. Truleg fordi Frp hadde fråvær, ein av representantane hadde meldt ifrå om at ho kom for seint til møtet.

Før votering ville Søviknes dessutan sikra seg at han hadde forstått Haugland rett; at redaktøransvaret for eiga Facebook-side, ved eventuelle utfordringar med innhaldet og upassande kommentarar, ikkje var tema for vidare politisk behandling, men eit personleg ansvar. Det blei stadfesta av Haugland.

Del 2 i forslaget blei samrøsyes vedtatt.

Del 1 fekk 16 stemmer mot posisjonen (H+Frp+ 1 Sp) sine 18 (ikkje 19 grunna fråvær) stemmer.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.