PicaPoint er eitt av byråa som blir invitert til å gje tilbod på profilering og identitet for Bjørnafjorden kommune (foto: Andris Hamre)

Fire får kjempa om profilkontrakt

Bjørnafjorden kommune • Fem byrå fekk presentera seg, fire av dei får tilbod om å gje pris.

Av: Andris Hamre

Os kommune har konseptet «Os inspirerer» medan Fusa kommune har «Romsleg». Når Bjørnafjorden kommune no skal opp og stå treng den nye kommunen eit nytt konsept, ny profil, nytt verdigrunnlag og eit grunnlag for verdibygging i den nye kommunen.

På dei siste møtene i Fellesnemnda har difor fem ulike byrå fått komma og presentera seg og korleis dei ser for seg å angripe oppgåva.

Etter måndagens møte står det fire att som kommunen vil be om å gje ei konkretisering av arbeidet og eit pristilbod. 

Desse er PicaPoint, Oktan, Grom og MK Norway.

– No har vi hatt fem byrå som har fått presentert seg. Kva er så vegen vidare, spurde Marie Bruarøy (H) rådmann Christian F. Fotland.

– Vidare no blir det ein meir ordinær innkjøpsprosess, kor vi tek sikte på å senda ut grunnlaget denne veka, så får byråa ein ti dagars tid på å levere sitt løysingsforslag og pris.

– Eg tenkjer at siden det kanskje er ordførarane som skal fronte dette, så bør dei vera med i utvelgelsesprosessen. Innkjøpssjefen vil gjera alt det formelle i høve innkjøpet, men i og med at det er sjølve løysingsforslaget som er avgjerande i vektinga tenkjer eg det er naturleg å ha med ordførarane i prosessen, svara Fotland.

Må gjerast skikkeleg

Rådmannen peika på at arbeidet langt frå er gratis, og at ein bør setta av ein million, som er i same størrelsesorden som då Os kommune fekk utarbeidd «Os inspirerer» til arbeidet.

– Vi har satt av noko penger til konsulenthjelp i kommunereformbudsjettet. Eg tenkjer at dette kan komma inn i den potten, sa Fotland.

– Eg tenkjer det er greitt. Det som er viktig er at det blir gjort skikkeleg, ein kan ikkje gjera dette halvvegs. Då vi gjorde dette i Os så gjekk vi nokre runder og konklusjonen er at vi må setta av nok penger, alt må jo henga saman med designhåndbok, skilting og lignande, kommenterte Gustav Bahus (Frp) som fekk støtte får Atle Kvåle (Ap).

– Vi har forholdsvis ny erfaring i begge kommunane. Vi hadde litt ulik måte å gjera det på, men eg har eit klart inntrykk av at det fungerte veldig greit i begge kommunane, men dette er eit område som utviklar seg heile tida.

– Eg er eining med Bahus at vi må bruke dei ressursane vi treng for at dette blir pra. Vi kan ikkje spare med konsekvens at det blir halvvegs.

Vil ta tid å innarbeida

Marie Bruarøy peika på at det er eit arbeid som vil ta tid å innarbeida hos tilsette, innbyggjarar og næringsliv i kommunen.

– Vi må skapa entusiasme, det treng vi hjelp til. Dei som har presentert seg har vore litt inne på korleis dei tenkjer. Så har vi gjort mykje bra både gjennom «Romsleg» og «Os inspirerer». Skal ein berre kaste det på båten eller ta noko av det med vidare. Det er mykje gode verdiar som ligg der, men det tok ganske mange år før «Os inspirerer» satt i organisasjonen. I dag blir det blir det brukt i kvardagen og ein profilerer kommunen på ein god måte. Verdiane blir utruleg viktig i dette arbeidet, påpeika Bruarøy.

– Det første vi må gjera er å laga ein skikkeleg bestilling. Lager vi ein god bestilling, så får vi ut det vi er på jakt etter. Vi må få fram eit godt mål med prosjektet og synleggjera og målbera at vi slår saman to kommuner til ein. Vi må få fram kva vi skal jobba med og stå for. 

– Når vi har vald eit byrå, så må det omfatta involvering av innbyggjarane også. Folk må få eit eigerforhold til dette. Då blir det mykje betre for alle, påpeika Mikael Leigland (Sp).

– For ein gongs skuld har eg lyst til å justera litt på Leigland med tanke på retorikken her. Vi skal leggja ned to kommuner og byggje ein heilt ny kommune. Det må gjenspeile prosessen vi skal inn i.  Vi skal laga ein heilt ny konstruksjon også når det gjeld profilering, kommenterte Kvåle før eit samrøysta utval vedtok at også ordførarane skulle vera med i prosessen.

Fleire saker