Lokal | 06. apr. 2020

– Frp er direkte årsak til mange tapte millionar

Lesarinnlegg: Ikkje berre har FrP sett millionverdiar på spel for innbyggjarane, utbyggjarar og kommunen. Dei har i lang tid skusla verdiar og hindra god areal-, nærings- og bustadutvikling i kommunen.

– Frp er direkte årsak til mange tapte millionar
Leiar og nestleiar i PBU, Terje Sperrevik (t.v.) og Nils-Anders Nøttseter. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 06. apr. 2020 13:20

Svar på lesarinnlegget: Millionverdiar i fare? (Midtsiden, tysdag 31. mars)

Arealplanen er kommunens viktigaste verktøy for å sikra praktisk samfunnsutvikling og bør rullerast i kvar valperiode. Framstegspartiet og Høgre har hatt reint fleirtal gjennom fem valperiodar, i tjue år. I denne tida har arealplanen hatt dårlege kår, og den vart sist rullert i 2012.

Planen som vart vedteke i 2012 brukte FrP/H meir enn åtte år på å få godkjent.

Den var heimla i den gamle lova frå 1985 og hadde ikkje tatt opp i seg endringane frå ny lov som kom i 2008. Dette betyr at kommunen i mange år ikkje har hatt verktøy for å få fortgang i utviklinga i kommunen.

Administrasjonen og Plan- og bygningsutvalet (PBU) var samde om prosess og kriterier, inklusive å senda ut brev til grunneigarar, så det er rart at FrP ikkje veit meir om dette temaet.

Det er utruleg at FrP i opposisjon er så kritisk til arbeidet med ny arealplan, når vi veit korleis deira handsaming av arealplanarbeidet overkøyrde samrøystes framdriftsvedtak og trenerte arbeidet med krav om stadig fleire tids- og kostnadsdrivande utgreiingar, slik at planen ikkje kunne bli ferdig før den nye kommunen tok fatt.

Den nye kommunen med nytt politisk leiarskap har arva ei lang rekkje planar som aldri vart ferdige, men i budsjettet har vi prioritert dette arbeidet, både med fleire stillingar og strammare politisk møteplan.

Det er rett at Os fekk svar rett frå levra hjå Fylkesmannen om at vi måtte gå heim og gjera leksa vår. Dette var ei varsla katastrofe. Opposisjonen og administrasjonen hadde åtvara i fleire år om ufornuftig politisk framferd i planarbeidet. Dette har i årevis kosta oss tid og ressursar både politisk og administrativt, og det er mange aktørar som sit og ventar på eit moderne planverk som sikrar god utvikling i kommunen vår.

Dette er ikkje arroganse frå Fylkesmannen, sjølv om fleire har peika på at det er kommunen som er planmynde. Det er ikkje slik at kommunen sit i eit vakuum, for både regionale og statlege mynde kan og skal legga føringar for kommunen. Det er ei kjennsgjerning at Søviknes og Bahus sjølv har vore med å legge regionale føringar frå posisjon og opposisjon i Hordaland fylkesting, sjølv om dei på det tidspunktet ikkje forsto konsekvensane, og no angrar.

Å styra utan oppdatert planverktøy betyr at både administrasjon, politikarar og utbyggarar må bruka enormt mykje krefter på å handsama planar og byggesøknad gjennom dyre og tidkrevjande dispensasjonar og klagesaker. Ved kvar instans renn det ut tid og pengar for tiltakshavar.

Vi veit at det er mange tiltak som er skadelidande av denne situasjonen, og det har lenge vore stor frustrasjon i kommunen.

PBU gjorde 6. februar 2020 samrøystes vedtak om framdrift for arealarbeidet, og utvalet vedtok vurderingskriterier for vidare arbeid med innspel. Deretter vedtok vi 12. mars å setje opp fem ekstra møter for å sikra framdrift. I dette møtet vart det tematisert at det er viktig med god kommunikasjon med dei som sit på eigedom som kan få endra planstatus, og heile utvalet var positiv til at administrasjonen skulle senda ut informasjonsbrev.

Fokus på åpenheit i prosessane og tidlig involvering er etter vårt syn ny strategi frå politisk leiing her.

Dette brevet er altså godt kjendt for FrP og vi presiserer at både Høgre og Framstegspartiet er representerte i PBU. Bahus var ikkje sjølv i det siste møtet, men partiet hans har faktisk ⅓ av alle representantane i utvalet.

Møteplanen har diverre vorte skadelidande medan vi finn gode måter å gjennomføra digitale møter på ein involverande og demokratisk måte, men etter påske legg vi opp til PBU-møte kvar einaste torsdag.

Bahus og Søviknes presiserer at fylkesmannen aksepterer 3 % vekst i kommunen. Dette er truleg mykje høgare enn vi kan forvente dei neste tiåra, men det er ikkje redusert vekstprognose som er årsaken til at vi må redusera bustadareal.

Årsaken er at den gamle arealplanen allereie har meir bustadareal enn det som er tilrådd sjølv for så høg vekst.

Vi får altså ikkje lov til å legga inn meir nytt utan å ta ut noko anna.

Det er også viktig å få fram at bu-kvaliteten for innbyggarane våre blir dårleg når vi ikkje planlegg godt. Vi har mange eksemplar på at det mangar naudsynt sosial infrastruktur som gangveg, leikeplass og kapasitet på veg, vatn og kloakk.

Kommunestyret har ansvar for samfunnsutvikling i tråd med regionale og statlege føringar. Det betyr at vi politikarar må og skal ta dei vanskelege vala om å styre korleis kommunen skal utviklast. Vi tar dette ansvaret.

Vi skal sikra samfunnsutvikling med høg kvalitet for innbyggarar og utbyggarar, og vi skal sikra mykje betre framdrift, slik at alle kan spara pengar.

Terje Sperrevik (Sp), leiar PBU
Nils-Anders Nøttseter (MDG), nestleiar PBU

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.