Labrador skal bygga til saman 75 leilegheiter og rekkehus ved Gåsakilen.

Grønt lys til 75 bustadar på Søfteland

Løyvet kom i juni, salsstart kan bli allereie i august.

image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I november i fjor fortalte vi om selskapet Labrador sine planar om, ikkje berre å bygga 75 bustadar ved Gåsakilen, men å etablera eit bustadområde som òg har både gjestehytte og grendahus.

– Desse planane står ved lag, seier medeigar i prosjektet, Joakim Bakke.

Om alt går på skjener gjennom feriemånaden kjem første av tre byggetrinn for sal i slutten av august.

Utsett frå januar

Labrador hadde ambisjonar om å starta salet i januar i år, men måtte gå ein ekstra runde. Hordaland fylkeskommune varsla at det var aktuelt å gi motsegn til planen då omsynssona for Postvegen ikkje var ført vidare frå områdeplanen for Gåsakilen.

Plangrensa vart utvida og saka vart sendt ut på ei ny, avgrensa høyring.

Omsynet til det freda kulturminnet (Postvegen) er no stetta, og utvida plan blei godkjent av plan- og bygningsutvalet og i kommunestyret i juni.

Eit område som slo godt an

Aktiviteten i det nye bustadfeltet mellom travle Hjellemarka og Søfteland barneskule er høg frå før.

Os Bygg og Eigedom selte 7 av 23 tomter på første vising, no er berre 1 tomt igjen.

– Vårt felt kjem endå nærmare barneskule, idrettsplass og butikk, og får eigen snarveg rett ned til busstopp, fortel Bakke.

Labrador Gruppen AS (som er eigd 50 % av HarBak Invest AS og 50 % av Corpo) står for utbygginga gjennom selskapet Labrador Eiendom. 

Frå 50 til 130 kvm

Labrador har plan om å selja og bygga 75 rekkehus og leilegheiter på tomta. Det er førebels tenkt å dela dette inn i tre trinn, der 20 bustadar skal innehalda både leilegheiter på frå 50 kvadratmeter til rekkehus på opptil 130 kvadratmeter.

Leilegheitene kjem i bygg på tre etasjar over parkeringskjellar, med 12 leilegheiter i kvar bygning.

– Vi får eit samansett utval som passar dei fleste, og som kan skapa eit nabolag med folk i alle aldrar, frå førstegangskjøparar og barnefamiliar til einslege pensjonistar.

I feltet er det planlagt eit frittståande bygg som alle kan ha glede av, også dei som bygger seg einebustad i Os Bygg og Eigedom sitt felt.

– Vi ønskjer å bygga eit lite selskapslokale med kjøkken. Her kan dei som bur i områder arrangera bursdagsfest eller konfirmasjon, eller samlast til ulike arrangement. Sameiget styrer bruken.

– I same bygg vil vi laga ein leilegheit som sameiget kan leiga vekk billig nokre netter, i tilfelle nokon i nabolaget får fleire overnattingsgjestar enn dei har plass til i eige hus.

Fleire saker