Korona | 16. des. 2021

Har innført lokal forskrift om smittekarantene

Karantenereglane gjeld dei neste dagane også for dei under 18 år.

Har innført lokal forskrift om smittekarantene
Bjørnafjorden rådhus. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 16. des. 2021 12:28

Bjørnafjorden kommune har innført ei lokal forskrift om smittekarantene for dei under 18 år.

Kommunen innfører karantene for barn under 18 år som er rekna som «øvrige nærkontaktar».

Den nasjonale forskrifta har ikkje slik karantene.

Forskrifta tredde i kraft i går, onsdag 15. desember klokka 18, og varer til tysdag 21. desember klokka 24.00.

Forskrifta blir innført fordi det er mykje smitte blant barn.

– Smittetrykket i kommunen stig kvar dag som går. Denne utviklinga må vi snu, og då er det viktig at alle nærkontaktar går i karantene, seier kommuneoverlege Klaus Melf.

Lokal forskrift om smittekarantene under 18 år

Heimel: Fastsett av kommuneoverlegen Bjørnafjorden kommune 15. desember 2021 med heimel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1

§ 1.Formål

Formålet med forskrifta er å avgrense spreiing av SARS-CoV-2 i ein periode med sterk auke i smittetal i lokalsamfunnet og i nabokommunar, og slik sikre forsvarleg kapasitet i kommunale helse- og omsorgstenester.

§ 2.Virkeområde

Forskrifta gjeld for alle som oppheld seg i Bjørnafjorden kommune.

§ 3.Forhold til anna lovverk

Reguleringa i dette vedtaket kjem i tillegg til dei reguleringar som følge av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsette tiltak mot smitte. Ved motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskrifta framfor fråvikelege reglar i lov og nasjonal forskrift.

§ 4 Krav om smittekarantene for personar under 18 år

Unntak frå krav om smittekarantene for personar under 18 år etter covid-19-forskriften § 4i fjerde ledd bokstav c gjeld ikkje i Bjørnafjorden kommune. For dei under 18 år som ikkje er husstandsmedlem eller tilsvarande nære, kan hurtigtest/sjølvtest erstatte PCR-test.

§ 5. Ansvar

Bjørnafjorden kommune tar ikkje på seg økonomisk ansvar som følge av pålagde tiltak.

§ 6.Straff

Forsettleg eller grovt aktlaus brot på reglane i denne forskrifta, straffast med bøter eller fengsel inntil 6 månader jf. smittevernloven § 8-1.

§ 7. Ikraftsetjing

Forskrifta trer i kraft onsdag 15. desember 2021 kl. 18.00 og varer til tysdag 21. desember kl. 24.00.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.