Helse | 28. feb. 2023

Høy forekomst av vold og overgrep i Norge

Ni år etter den første nasjonale omfangsstudien av vold og overgrep i Norge, viser en ny omfangsstudie høy forekomst av alvorlig fysisk vold, partnervold og seksuelle overgrep.

Høy forekomst av vold og overgrep i Norge
NY RAPPORT: - Gjennom studien har vi nå dokumentert forekomsten av vold og overgrep grundig, sier Maria Teresa Grønning Dale (Illustrasjon: Tor Martin Austad for NKVTS).
Nora Flatseth Trippestad
Nora Flatseth Trippestadtysdag 28. feb. 2023 19:33

Det skriver Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i en pressemelding.

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold.

– Studien viser at vi fortsatt har en lang vei å gå med forebyggende virksomhet før samfunnet er trygt for alle, sier Maria Teresa Grønning Dale, forsker ved NKVTS og prosjektleder for studien av omfanget av vold og overgrep i Norge i 2023.

Studien er gjennomført av NKVTS på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er basert på egenrapportering fra et landsrepresentativt utvalg på 4300 personer.

Kvinner særlig utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep

Samtidig som en stor andel av både kvinner og menn er utsatt for vold og overgrep, viser studien klare kjønnsforskjeller.

- Kvinner er mer utsatt for gjentatt vold, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Menn er mer utsatt for enkelttilfeller av alvorlig fysisk vold der de ikke kjenner utøveren fra før, sier Dale.

14 prosent av kvinnene i studien har opplevd voldtekt ved makt og tvang minst én gang, står det i pressemeldingen med tall fra studien.

Hele én av fem kvinner har opplevd voldtekt ved makt og tvang eller sovevoldtekt, det vil si seksuell omgang der man ikke er i stand til å motsette seg handlingen på grunn av rus eller fordi man sover. Tilsvarende tall for menn er tre prosent.

- Halvparten av kvinnene som var voldtatt, hadde blitt voldtatt før de fylte 18. Om lag halvparten hadde opplevd mer enn én voldtekt, og overgriperen var som regel kjent av offeret; ofte en partner, ekspartner eller venn, sier Helene Flood Aakvaag.

Hun er NKVTS-forsker og en av redaktørene bak rapporten fra studien.

Flest menn utøver og blir utsatt for alvorlig fysisk vold

Nesten 40 prosent av deltakerne i studien oppga å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold.

Alvorlig fysisk vold er for eksempel å bli slått med knyttet neve eller hard gjenstand, bli sparket eller banket opp.

Langt flere menn (46 prosent) enn kvinner (29 prosent) hadde vært utsatt for alvorlig fysisk vold, men langt flere kvinner ble utsatt for gjentatte tilfeller av denne voldstypen.

Studien viser at de fleste som utøver alvorlig fysisk vold, er menn, og at tre av fire menn som hadde opplevd alvorlig fysisk vold, ikke kjente utøveren fra før.

Kvinner mest utsatt for partnervold

Kvinner opplever mye oftere enn menn alvorlig fysisk vold fra kjæreste, partner eller ekspartner.

Én av ti kvinner har vært utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner, og én av tjue er voldtatt av partner.

- Vi ser dessverre at mange kvinner er utsatt for gjentatte overgrep på en arena som i utgangspunktet skal være trygg, og der omverdenen har lite innsyn, sier Aakvaag.

Økt rapportering av alvorlig vold

Det rapporterte omfanget av noen former for vold, særlig mot kvinner og unge, har økt fra 2014 til 2023.

Vesentlig flere kvinner oppga å ha blitt voldtatt eller utsatt for alvorlig fysisk vold i 2023, og i aldersgruppen 18-29 rapporterte kvinner mer enn dobbelt så høy forekomst av voldtekt (19 prosent) som i 2014 (8 prosent).

- Vi kan likevel ikke fastslå om økningen i forekomsttall representerer en reell økning, en midlertidig økning eller økt grad av rapportering fra respondentene, sier Dale.

Vold er et folkehelseproblem

Forskerne har sett på sammenhengen mellom vold og psykisk helse, og funnene er tydelige: De som hadde opplevd vold, hadde høyere nivå av angst, depresjon og posttraumatisk stress.

- Det var også en klar sammenheng mellom å ha opplevd gjentatt vold – og ulike former for vold – og omfanget av symptomer på psykisk uhelse. Det viser at forekomsten av vold og overgrep i Norge i dag utgjør et reelt folkehelseproblem.

De fleste anmelder ikke

Politiet hadde kjennskap til volden hos kun én av fem utsatte for voldtekt og hos om lag en tredjedel av utsatte for alvorlig fysisk vold.

Kun fire prosent av dem som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep eller krenkelser, fortalte at saken kom for retten og at gjerningspersonen ble dømt.

- Det er et stort problem av alvorlige saker ikke blir anmeldt, for det betyr at politiet i mange tilfeller ikke får anledning til å vurdere om en sak skal etterforskes, sier Aakvaag.

Forskerne har undersøkt hva som utgjør barrierene mot å anmelde, og fant betydelige kjønnsforskjeller:

- Menn lar være å anmelde fordi de ikke opplever volden som alvorlig nok, kvinner fordi de kjenner på skyld og skam og fordi de er redde for at en anmeldelse vil skape problemer i for eksempel et parforhold, sier Dale.

Sammenheng mellom vold og levekår

NKVTS-studien viser at alvorlige former for vold og overgrep forekommer hyppigere blant dem som er skilt eller separert, har lavere utdanning og dårligere råd enn befolkingen for øvrig.

- At personer med levekårsutfordringer er mer utsatt for vold og overgrep, er et viktig signal om at tiltak for å redusere ulikheter i samfunnet, også kan redusere omfanget av vold, sier Aakvaag.

– Funnene våre viser tydelig at vold er et komplekst problem der det ikke finnes noen "quick fix". Forebygging av vold krever tverrsektorielt samarbeid over tid.

Gjennom studien er forekomsten av vold og overgrep i Norge grundig dokumentert, mener Dale.

- Vi har også identifisert sårbare grupper med behov for beskyttelse. Beslutningstakere bør prioritere tiltak som kan redusere vold mot kvinner, mot unge og mot mennesker med levekårsutfordringer.

– Og siden gjentakelsesfaren er så stor, er det også avgjørende viktig å sette inn tiltak for å forebygge vold der vold allerede har skjedd, sier hun i pressemeldingen.

Du kan lese mer nøkkelinformasjon om rapporten nederst i meldingen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.