Lang liggetid gjorde at domfelte slepp soning av 45 dagar fengsel. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Køyrde 80 km/t over fartsgrensa

Politiet måtte flytta seg for ikkje å bli påkøyrd.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Ein mann i 40-åra frå Os sto nyleg tiltalt for fem lovbrot, tre av dei handla om bilkøyring, dei to andre om narkotika og om å ikkje retta seg etter pålegg frå politiet.

I straffeutmålinga var det to bilturar i høg fart som kvalifiserte til fengsel, dei tre andre postane var bøteforhold.

Tiltalte møtte i retten, tilsto forholda, men erkjente ikkje straffeskyld for alle postane.

Bremsespor på 180 meter

I 5-tida natt til ein søndag i desember 2016 køyrde tiltalte forbi ein politikontroll i 40-sona på E39 ved Søfteland barneskule. Politiet oppfatta farten som svært høg, og då han kom til neste kontrollpost, på Hetleflåten, klarte han ikkje å stoppa før han passerte politiet. Politibetjenten på staden måtte flytta seg ut av vegen for ikkje å bli påkøyrd.

Tiltalte hevda at han køyrde i 70 km/t.

Det var ingen måling av farten, men det var eit samanhengande bremsespor på 180 meter bak bilen. Dette tilsvarar, ifølgje sakkyndig frå Statens vegvesen, ein fart på 153 km/t. I retten blei det lagt inn ein margin og sagt at farten var 140 km/t i 70-sona.

I 1-tida natt til ein laurdag i november året før, blei han målt til 125 km/t i ei 70-sone på Austlandet.

Ein laurdag ettermiddag i 2016, i ein periode då tiltalte ikkje hadde førarkort, blei politiet kjent med at han hadde køyrd bil på E39 i Bergen. Tiltalte forklarte at han køyrde bil fordi ein busssjåfør ikkje ville ha han med på bussen.

Ville ikkje halda seg vekke frå rettslokale

I tillegg til to bilturar i altfor høg fart, den eine utan førarkort, var osingen tiltalt for ikkje å retta seg etter politiet sitt pålegg om å fjerna seg, og å halda seg vekke frå, Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett ein måndag i juni 2016.

Tiltalte ville følgja ein pågåande sak, og sa tydeleg ifrå om at han ikkje ville retta seg etter pålegget frå politiet, både då han blei med utanfor rettslokalet, og då dei seinare tok han med til Bergen politistasjon.

Han var òg tiltalt for brot på legemiddelloven etter funn av 9,3 gram cannabis toppskot i bustaden hans i august 2016.

Dette nekta han òg straffeskyld for, då han rekna dette som naudsynt medisin for ein kronisk sjukdom han av helsevesenet ikkje har blitt rett medisinert for. Retten viste til at det at tiltalte hadde andre alternativ, og ikkje kunne påberopa seg at han hadde handla i nød.

Slepp soning - fekk førarkortet igjen

I skjerpande retning blei det lagt vekt på farepotensialet ved den høge farten, og det at tiltalte fleire gongar tidlegare er domfelt. I formildande retning blei det gjeve rabatt for både tilståing av faktiske forhold, og for lang saksbehandlingstid.

Han blei dømt til 45 dagar fengsel, på vilkår, med prøvetid på to år. Han må òg tola tap av førarretten i 17 månadar. Dei 17 månadane er no over. (Midtsiden skreiv først at domfelte måtte ta ny førarprøve for å få førarkort igjen. Det er, ifølgje domfelte, ikkje korrekt.)

Fleire saker